Click to listen highlighted text!

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en vision för kommunens framtida utveckling och användning av mark- och vattenområden. Den är också ett instrument för dialogen mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning samt för dialog om framtida utveckling med kommunens invånare. Planen är inte juridiskt bindande men fungerar som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut och till exempel vid rättslig prövning i plan- eller lovärenden.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen kan ändras för delar av kommunen genom till exempel en fördjupad översiktsplan (FÖP).

Översiktsplaneringen regleras i plan- och bygglagen samt miljöbalken (1998:808) och i den lagstyrda processen ska det hållas samråd och granskning innan planen ska antas i kommunfullmäktige. Under samråd och granskning ska förslaget hållas tillgängligt för allmänheten.

På Boverkets hemsida finns mer information om processen kring översiktsplanen.

 
Planeringsstrategi och kontinuerlig planering

Översiktsplanen ska vara aktuell vilket innebär den ska spegla den politiska uppfattningen om hur mark- och vattenområde ska planeras, utvecklas och bevaras. Därför ska Båstads kommunfullmäktige under första halvan av varje mandatperiod besluta om en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ska visa kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och om hela eller delar av planen är inaktuella och behöver arbetas om, eller om tillägg behöver göras.

För att översiktsplanen, inkluderat alla ändringar (tillägg och fördjupningar), ska fortsätta vara gällande måste kommunfullmäktige anta en planeringsstrategi inom 24 månader efter ordinarie val, vilket innebär senast den 11 september 2024.

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov 
Bygglov håller inget öppet hus tills vidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att prata med en handläggare under telefontiderna mån och tors kl 10-12 samt tis kl 15.30-17.30. De nås via kundcenter tel 0431-77 000. Det går också bra att ställa frågor via mail samhallsbyggnad@bastad.se

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!