Click to listen highlighted text!

Fördjupade översiktsplaner

Senast ändrad: 9 dec, 2020

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen. Ibland inleds arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan med ett programskede för att översiktligt presentera vilken politisk inriktning utredningsarbetet skall ha.

 

Ny fördjupad översiktsplan för Torekov

I samband med antagandet av översiktsplanen i maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram. Kommunen kommer under hösten att starta upp arbetet med att ta fram den nya planen. Under 2019 arbetade torekovsborna fram rapporten “Torekov – byn vid havet” som ska ligga till grund för den fördjupade  översiktsplanen. Under processens gång kommer det finnas flera tillfällen att föra dialog och lämna synpunkter. Projektplanen för framtagande godkändes på kommunfullmäktige den 21 oktober 2020. 

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen. Först tas en samrådshandling fram, det vill säga ett förslag på en fördjupad översiktsplan. När planförslaget är på samråd kan formella synpunkter lämnas in till kommunen. Därefter omarbetas planförslaget utifrån vad som framkommit under samrådet. Det resulterar i en granskningshandling. Under granskningstiden kan synpunkter återigen lämnas in på det aktuella planförslaget. Efter granskningen görs ändringar baserat på de synpunkter som kommit in. Sedan är det dags för kommunfullmäktige att besluta om ett antagande av den fördjupade översiktsplanen.

Äldre fördjupade översiktsplaner och program

I samband med antagande av Båstads kommuns översiktsplan i maj 2020 upphörde tidigare framtagna fördjupade översiktsplaner och program till fördjupad översiktsplan att vara gällande. De delar av dem som är aktuella och relevanta har istället bakats in i översiktsplanen.

De äldre fördjupade översiktsplanerna och program till fördjupad översiktsplan fungerar nu som kunskapsunderlag, men är inte längre vägledande för detaljplanering och lovgivning. Du hittar dem här nedanför.

Program för ny fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik

Programmet för fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik presenterar den politiska viljeinriktningen för området och antogs i kommunfullmäktige 2015-20-28 med fyra ändringar. 2015-11-04 gjordes ändringarna i textmaterialet i enlighet med protokollet. Inga ändringar har gjorts i sammanfattningen eller kartmaterialet.
Det antagna dokumentets syfte är att tydliggöra den politiska viljeinriktningen som ska ligga till grund för ett arbete med en ny fördjupad översiktsplan.

 

Norrviken-Kattviks fördjupade översiktsplan (befintlig)

 

Torekovs fördjupade översiktsplan

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!