Click to listen highlighted text!

Planbesked

Senast ändrad: 22 dec, 2022

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansökan om det.

Du begär ett planbesked. Du får betala för planbesked (och sedan för detaljplanearbetet) enligt gällande taxa.

Kostnadsfri tjänstemannabedömning

Om du är intresserad av att ta fram en detaljplan kan du kontakta kommunens planavdelning. Då får du veta mer om vilka förutsättningar för planläggning som finns. Denna tjänstemannabedömning är kostnadsfri. På så sätt får du en bedömning av om kommunen kan tänkas påbörja en planläggning.

Om du sedan väljer att ansöka om planbesked kommer du få ett formellt beslut av kommunen. När en planansökan kommit in utreder planavdelningen förutsättningarna för området och för det önskade projektet. Handläggaren tittar bland annat på hur området är tänkt att användas enligt översiktsplan och områdets förhållande till juridiska gränser (naturreservat, strandskydd med mera), riksintressen (till exempel kustzon och kulturmiljövård) och eventuella skyddsavstånd (riskbedömningar, gasledningar och så vidare).

Kommunstyrelsen beslutar

Det är Kommunstyrelsen som fattar beslut om att ett detaljplanearbete ska påbörjas, ett så kallat planbesked.
Av det planbesked du sedan får ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete bedöms ha lett fram till en antagen detaljplan. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet.
Du får betala för planbesked (och sedan detaljplanearbetet) enligt gällande taxa.
Man kan inte överklaga ett planbesked.

Så ansöker du

Du ska skicka en skriftlig ansökan om begäran om planbesked för en detaljplan hit:

Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80 Båstad

Vill du ansöka om planbeskedet digitalt kan du använda blanketten i högermarginalen, glöm inte bifoga en kartbilaga över området som berörs. Mailadressen är samhällsbyggnad@bastad.se.

 Din ansökan ska innehålla

  • adressuppgifter för den som ansöker
  • person- eller organisationsnummer
  • vilka fastigheter som berörs
  • varför du vill att detaljplanen ska upprättas, ändras eller upphävas. Om anledningen är en byggnad ska du beskriva byggnadens karaktär och ungefärliga omfattning, (till exempel husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda).
  • en karta som visar område som berörs.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom 4 månader från den dag då en komplett ansökan kommit in.

 

 

 

 

 
 

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Telefontid handläggare
Vardagar 10:00-12:00

Öppet hus bygglov
Helgfria tisdagar 15:00-18:00
Drop in – anmäl dig i receptionen!

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!