Click to listen highlighted text!

Detaljplanprocessen

Senast ändrad: 22 dec, 2022

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

 • Begränsat förfarande. Detaljplanen saknar allmänt intresse. Samråd sker bara med berörda parter och antas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
 • Standardförfarande. Detaljplanen har allmänt intresse. Förslaget har två skeden. Ett samrådsskede med ett eventuellt samrådsmöte. Sedan följer granskningsskedet. Detaljplanen antas därefter i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige. Detta skede gäller i de flesta detaljplaner.
 • Utökat förfarande. Gäller detaljplaner med stora åtgärder och större satsningar.

Här beskriver vi den generella processen för standardförfarande och hur du kan påverka:

1. Planbesked

Planbesked

Kommunstyrelsen har antagit en planprioritering som ett verktyg för att förvalta och styra användningen av mark och vatten i kommunen. Genom att prioritera i vilken ordning planer ska tas fram kan kommunen verka för att tillgodose invånarna med god service, handel, bostäder, verksamhetsmark och grönområden.  Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om detta. Du begär ett planbesked. Du får betala för planbeskedet och sedan för detaljplanearbetet enligt gällande taxa.

Kostnadsfri tjänstemannabedömning

Om du är intresserad av att ta fram en detaljplan kan du kontakta kommunens planavdelning. Då får du veta mer om vilka förutsättningar för planläggning som finns. Denna tjänstemannabedömning är kostnadsfri. På så sätt får du en bedömning av om kommunen kan tänkas påbörja en planläggning.

Om du sedan väljer att ansöka om planbesked kommer du få ett formellt beslut av kommunen. När en planansökan kommit in utreder planavdelningen förutsättningarna för området och för det önskade projektet. Handläggaren tittar bland annat på hur området är tänkt att användas enligt översiktsplan och områdets förhållande till juridiska gränser (naturreservat, strandskydd med mera), riksintressen (till exempel kustzon och kulturmiljövård) och eventuella skyddsavstånd (riskbedömningar, gasledningar och så vidare).

Kommunstyrelsen beslutar

Det är sedan kommunstyrelsen som fattar beslut om att ett detaljplanearbete ska påbörjas, ett så kallat planbesked. Av det planbesked du sedan får ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete bedöms ha lett fram till en antagen detaljplan. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet. Du får betala för planbesked (och sedan för detaljplanearbetet) enligt gällande taxa. Det är inte möjligt att överklaga planbesked.

Så ansöker du

Du ska skicka en skriftlig ansökan om begäran om planbesked för en detaljplan till nedanstående adress eller ansöka om planbeskedet digitalt till samhallsbyggnad@bastad.se, glöm inte bifoga en kartbilaga över området som berörs.
Adressen är:  Båstads kommun Samhällsbyggnad 269 80 Båstad

Din ansökan ska innehålla:
 • adressuppgifter för den som ansöker
 • person- eller organisationsnummer
 • vilka fastigheter som berörs
 • varför du vill att detaljplanen skall upprättas alternativt ändras eller upphävas. Om anledningen är en byggnad ska du beskriver byggnadens karaktär och ungefärliga omfattning, (till exempel husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda).
 • en karta som visar vilket område som berörs samt en enkel illustration över eventuell byggnation.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom 4 månader från den dag då en komplett ansökan kommit in.

2. Samråd

Samråd

När beslutet om detaljplanearbetet är fattat upprättas detaljplanehandlingar inför samråd med allmänheten, myndigheter och andra berörda. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Alla utställningar/granskningar kungörs i Helsingborgs Dagblad. Du kan ta del av handlingarna här på bastad.se och i kommunhusets foajé på Vångavägen 2 samt utifrån planområdets närmsta bibliotek. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om planförslaget. Kommunen skall ge sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt andra berörda tillfälle till samråd om detaljplaneförslaget. (En sakägare är en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga som prövas av till exempel en myndighet.) Samrådet innebär att handlingarna publiceras här på bastad.se och skickas ut till berörda sakägare och remissinstanser. Ibland hålls också ett offentligt samrådsmöte. Handlingarna och inkomna skrivelser/yttranden är offentliga handlingar, diarieförs och är tillgängliga på samhällsbyggnad, Vångavägen 2 i Båstad.  

Planhandlingar

 • planbeskrivning med genomförandebeskrivning
 • detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration samt grundkarta
 • planprogram och rapport från programsamråd i de fall program har upprättats
 • miljökonsekvensbeskrivning i de fall sådan upprättas
 • vid behov eventuella utredningar som har legat till grund för planarbetet. smrådsredogörelse och/eller granskningsutlåtande

 

Så kan du påverka under samrådsfasen

I de fall kommunen håller ett samrådsmöte kan du komma med dina synpunkter på förslaget där. Du kan också kontakta handläggaren för detaljplanen under samrådstiden. Ibland sammanfattar handläggaren alla inkomna sypunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska tas hänsyn till. Om en samrådsredogörelse upprättas beror på vilket förfarande planen tas fram med.. Tänk på att om du eventuellt senare ska kunna överklaga som sakägare, krävs att du inkommit med dina synpunkter skriftligt. Efter samrådstiden bearbetas planförslaget utifrån inkomna synpunkter och avvägningar mellan olika intressen görs. Ofta görs kompletterande utredingar i det här skedet. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar sedan ställning till förslaget och beslutar om detaljplanen ska ställas ut för granskning eller inte. Här hittar du information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu och i vilken fas i processen där är.  

Ett planprogram kan föregå detaljplanen

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av ett område, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mera. Precis som under samrådsskedet till detaljplanen hålls det ibland ett informationsmöte där man har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av kommunstyrelsen.    

3. Granskning

Granskning

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag som sedan ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Innan granskningstiden startar ska en underrättelse om planförslaget publiceras på kommunens anslagstavla och sakägare, myndigheter med flera får ett meddelande om underrättelsen. Under granskningstiden är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt.  Du kan ta del av handlingarna här på bastad.se och i kommunhusets foajé på Vångavägen 2 samt utifrån planområdets närmsta bibliotek.

Så kan du påverka under granskningsfasen

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Annars kan du förlora din rätt att överklaga kommunstyrelsens alternativt kommunfullmäktiges beslut.

Du skickar dina synpunkter till:

Samhällsbyggnad 269 80 Båstad eller via mail på samhallsbyggnad@bastad.se    

4. Antagande

Antagande

De flesta detaljplaner antas, det vill säga beslutas om, av kommunstyrelsen, men i vissa fall kan de även antas av kommunfullmäktige. Alla som yttrat sig får underrättelse om när antagandet sker, de som har kvarstående synpunkter, det vill säga skriftliga synpunkter på planförslaget som inte har tillgodosetts under planprocessens gång, får besvärshänvisning och underrättas om vilken instans som ska anta detaljplanen och när. Syftet är att de ska kunna kontakta sina politiker före antagandet och därmed kunna påverka beslutet. Om du äger en fastighet eller bor inom eller nära ett planområde räknas du som sakägare och har rätt att överklaga beslut under förutsättning att du yttrat dig skriftligt under planprocessen. Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom 3 veckor från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Laga kraft efter 3 veckor

Om en detaljplan inte överklagas inom 3 veckor från att den anslagits på kommunens anslagstavla vinner den laga kraft och börjar gälla. Du hittar Båstads gällande detaljplaner här.  

5. Överklagande

Överklagande

Bara om du personligen påverkas negativt av en detaljplan, räknas som sakägare och dessutom lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan du överklaga beslutet. Om du inte räknas som sakägare, det vill säga är en person eller ett företag som inte särskilt berörs av frågan, utan mer allmänt har synpunkter på ärendet kan du alltså bara påverka detaljplanen innan den antas.

Så här gör du om du vill överklaga det politiska beslutet:

 • Du skriver/adresserar överklagandet till Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö.
 • Du skickar det till Båstads kommun och adresserar det till samhällsbyggnad, 269 80 Båstad. Detta för att överklagandet skall kompletteras med ytterligare överklaganden, handlingar, samt en kontroll av att överklagandet kommit in i tid. Därefter översändes komplett material till Mark- och Miljödomstolen.

I brevet ska det här finns med:

 • vilket beslut du överlagar och hur du vill att beslutet ska ändras.
 • varför du tycker att beslutet ska ändras.
 • adress och telefonnummer.
 • eventuella handlingar eller annat du anser stöder din uppfattning.
 • skrivelsen ska undertecknas.

Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom 3 veckor från den dag beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.  Mark- och miljödomstolens beslut får sedan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen inom 3 veckor efter det att beslutet kommit den klagande till del.

 

Här ansöker du om planbesked

 

Här kan du läsa om kommunens planprioritering

 

 

Detaljplaner under arbete

Är du intresserad av att veta vilka detaljplaner vi arbetar med just nu?
Här ser du i vilken fas i detaljplaneprocessen de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter

 

Click to listen highlighted text!