Click to listen highlighted text!

Ändring av detaljplaner i Förslöv

Här hittar du information om pågående planarbete för ändring av detaljplaner med enskilt huvudmannaskap i Förslöv.

Ändringarna gäller följande plannummer 822, 823, 828, 833, 835, 1178, 1182, 1372, 1373, 1384, 1408, 1415, 1443, 1475, 1517, 1551, 1576, 1604, 1664.

Huvudmannaskapet för allmänna platser (gator, parker, naturområden etc.) i Förslöv är i huvudsak enskilt idag. De allmänna platserna ingår i gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 som företräds av Förslövsholms vägförening. Syftet med rubricerade planändringar är att möjliggöra för kommunen att överta huvudmannaskapet. Kommunen övertar därmed ansvaret för att förvalta de allmänna platserna i Förslöv. Utöver ändringen av huvudmannaskapet fortsätter samtliga planer att gälla liksom tidigare.

När huvudmannaskapet övergår från enskilt till kommunalt får kommunen rättighet respektive skyldighet att lösa in privatägd allmän platsmark om fastighetsägaren begär det. De privatägda fastigheter som omfattar allmän plats finns redovisade i planbeskrivningen för respektive planändring.

Tillbaka till detaljplaner under arbete

Click to listen highlighted text!