Click to listen highlighted text!

Detaljplaner under arbete

Senast ändrad: 23 jun, 2022

Här finner du detaljplaner som har fått ett startbeslut eller befinner sig i samråds-, gransknings- eller antagandeskede. Du hittar även de planer som har överklagats och de planer som vunnit laga kraft det senaste året.

Påbörjade detaljplaner

Bron 1, Torekovs hamn

➡ Detaljplan för Bron 1 i Torekov

Marken kring hamnområdet 

Länk till karta

Detaljplanen  för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom området. Otydligheterna gällande vad som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov.
Behov finns därför av en ny och tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

Böske 37:1 - (Område öster om g:a stationen i Grevie)

 ➡ Detaljplan för Böske 37:1 i Grevie

Bostadsbebyggelse

Länk till karta

Uppdragets syfte är att pröva möjligheten att bebygga området för i huvudsak bostadsändamål. Området är utpekat i översiktsplanen som ny stadsbygd och ägs till största delen av kommunen. Avsikten är att inleda arbetet med en strukturplan som omfattar hela den del som är utpekad som stadsbygd i översiktpslanen innan exakt avgränsning för efterföljande detaljplaner bestäms. Detta kommer att ske i etapper.

Så här kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tlf 0431-77389

Planuppdrag

Handlingar

Slammarp 64:3 (Sandbäcksområdet Förslöv)

 ➡ Detaljplan för Slammarp 64:3 mfl

Ombyggnad bostäder

Länk till karta

Befintliga lägenheter är i stort behov av renovering. Enligt Båstadhem AB:s analys är det bättre att riva och bygga nytt då det i 24 stycken av lägenheterna finns blåbetong.
Man har löst det akuta behovet att få ner becquerellvärdet genom ny ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader fortfarande kommer
ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med nya somdessutom uppfyller dagens krav på bla tillgänglighet. Förslaget är att bygga 4-6 våningshus, 3 lamellhus
i vardera 3 våningar samt ett punkthus i 5 våningar.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Vilande plan, samhallsbyggnad@bastad.se

Planuppdrag 

Handlingar:

Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

 ➡ Detaljplan för Västra Karup 17:36

Blandad bostadsbebyggelse

Länk till karta

Aktualisering av redan givet planuppdrag antogs av kommunstyrelsen
20150311, tidigare beslut från 120411, § 127. Urveckling  i Västra  Karup  avvaktas

Så här  kan du påverka

Kontakt
samhallsbyggnad@bastad.se

Planuppdrag

Handlingar:

Hemmeslöv 5:9, (fd 5:14) etapp II, omr B

Detaljplan för Hemmeslöv 5:9, etapp II, omr B vid Båstads nya station

Blandad bostadsbebyggelse, Tuvelyckan

Länk till karta

Så här  kan du påverka

Kontakt
Carmilla Nermark, tlf 0431-77072

Planuppdrag

Handlingar:

Vistorp 8:90 (söder om Vistorpsvägen)

➡ Detaljplan för Vistop 8:90

Bostäder i olika former, kommunal service samt förstärkning av befintligt idrottsområde och grönstråk

Länk till karta

Markutrymme för allmänna ändamål såsom barnomsorg, handel- och centrumverksamhet.Planen
förväntas också generera en blandning av bostäder, både  lägenheter och villor.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tlf 0431-773 89

 

Planuppdrag

Handlingar:

Båstad 109:2, Badkrukan

➡ Detaljplan för Båstad 109:2, Badkrukan

Klimatsäkring samt utveckling av hamnen mfl verksamheter

Länk till karta

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tlf 0431-77389

Planuppdrag

Handlingar:

Slammarp 1:143 mfl i Förslöv

➡ Detaljplan för Slammarp 1:143 mfl

Länk till karta

Bostadsbebyggelse längs g:a järnvägsspåret i Förslöv

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tel 0431-773 89

 

Planuppdrag

Handlingar:

Torekov 98:146 (Boviera)

➡ Detaljplan för Torekov 98:146

Boviera, seniorboende

Länk till karta

Fastighetsägarna till Torekov 98:146 ansöker om planbesked för att möjliggöra ett seniorboende efter konceptet ”Bovieran Nova” med
36 lägenheter och en vinterträdgård på cirka 900 m2 och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 98:146är idag inte detaljplanelagd.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar:

Böske 2:108 mfl (Lindab)

➡ Detaljplan för Böske 2:108

Kontor och bostäder

Länk till karta

Detaljplanen syftar att möjliggöra för kontor och bostäder.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kigell, tlf 0431-77389

Planuppdrag

Handlingar:

Stora hult 6:146

➡ Detaljplan för Stora Hult 6:146

Länk till karta

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga fastigheten för bostadsändamål

Så här  kan du påverka

Kontakt
Robin Fridh, tel 0431-77031

Planuppdrag

Handlingar:

del av Boarp 2:32 (Hotellanläggning)

➡ Detaljplan för del av Boarp 2:32

Länk till Karta

Hotellanläggning Norrvikens Trädgårdar

Norrviken Park AB har givits positivt planbesked för att möjliggöra hotellanläggning i anslutning till entrén för Norrvikens trädgårdar. Anläggningen är tänkt att inrymma restaurang, konferensavdelning, spa-avdelning, butiker/hantverkslokaler samt ca 110 gästrum. För att möjliggöra hotellanläggningen behöver bl.a. byggrätten byggnadshöjden utökas. För att läsa mer om ärendet, klicka på länken till planbeskedet nedan.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Erik Widell, tel 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

Möllhult 1:3

➡ Detaljplan för Möllhult 1:3

Länk till Karta

Bostadsbebyggelse

Fastighetsägaren har inkommit med förfrågan om en planändring för att kunna bygga en bostad på fastigheten.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Robin Fridh, tel 0431-77031

Planuppdrag

Handlingar:

Rammsjö 55:12

➡ Detaljplan för Rammsjö 55:12

Bostadsbebyggelse

Länk till Karta

Ansökan gäller tre skiften, 2,6 och 9. Skifte 9 omfattar ett obebyggt område sydväst om befintlig bebyggelse nära havet. Skifte 6 omfattar en obebyggd gröning strax nordost om skifte 9 och idag planlagd som allmän plats, park eller plantering. Skifte 2 omfattar befintlig jordbruksmark med tillhörande gårdsbebyggelse i den allra nordligaste delen av Ramsjöstrand.

Så här  kan du påverka

Kontakt: Erik Widell, tlf: 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

Västra Karup 6:4

➡ Detaljplan för Västra Karup 6:4

Bostadsbebyggelse

Länk till Karta

Fastighetsägaren önskar planlägga den södra delen av fastigheten med ett nytt bostadsområde samt en ny idrottshall.
Projektet som fastighetsägaren valt att kalla “Karups ängar” innebär en nybyggnadtion av ca 60 bostäder i blandade boendeformer såsom friliggande villkor, parhus, radhus och kedjehus i 1, 1,5 och 2 plan samt en idrottshall på ca 450 kvm.
Fastigheten är belägen strax väster om Västra Karup skola på mark som i Båstad kommuns översiktplan ÖP 2030 pekat ut som lämplig för “ny stadsbygd” däribland bostäder.

Planområde

Så här  kan du påverka

Kontakt

Robin Fridh, tel 0431-770 31

Planuppdrag

Handlingar:

Eskilstorp 2:24 mfl

➡ Detaljplan för Eskilstorp 2:24 mfl

Bostadsbebyggelse, attraktiv trädgårdsstad med uppförande av bostadsrätter, hyresrätter som äganderätter.

Länk till Karta

Fastighetsägaren ansöker om att upprätta en ny detaljplan för att skapa en attraktiv trädgårdsstad med en variation av både bostadstyper och upplåtelseformer. Sökanden avser uppföra såväl bostadsrätter och hyresrätter som äganderätter i upp till 4 våningar.
Planförslaget har bedömts ha stöd i översiktpslanen för Båstads kommun, ÖP2030 samt i Länsstyrelsens granskningsyttrande antagen av kommunfullmäktige maj 2020.

Så här  kan du påverka

Planområde

Kontakt

Camilla Nermark, tlf 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Kv. Nejlikan 4 mfl (Båstad sportcenter/Drivan)

➡ Detaljplan för Nejlikan 4 mfl, Båstad Sportcenter

Utveckling av idrottsområdet med utökade verksamheter och förbättrade parkeringsmöjligheter vid större arrangemang

Länk till karta

Så här kan du påverka

Kontakt
Amanda Backman, tel 0431-77464

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd 2020-06-23 till och med 2020-08-31

Handlingar:

Del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen

Visa  i  karta

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området
samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras.
Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Så här kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 190509 tom 190620

Handlingar

Västra Karup 1:36 (Prästgården)

➡ Detaljplan för Västra Karup 1:26 i Västra Karup

Ombyggnation av Prästgården till hyresfastighet samt avstyckning av bostadsfastigheter

Visa detaljplaneområdet i en karta

Förslaget från intressenten är en ombyggnad av Prästgården till ca fem hyreslägenheter och utöver detta även stycka av område bakom Prästgården till bostadsfastigheter.

Så här kan du påverka

Kontakt
Amanda Backman, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2019-07-13 tom 2019-09-06

Handlingar

Hemmeslöv 5:9 mfl, entré Båstad, etapp 2

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, Etapp II i Båstad

Visa i karta

Verksamhetsmark

Så här kan du påverka

Kontakt
Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit  utsänd på samråd under tiden 2020-10-22  till och med 2020-12-04

Handlingar:

del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14) mfl fastigheter, Tuvelyckan etapp II, område A, i Hemmeslöv, Båstad

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d5:14), etapp II, omr A vid Båstads Båstads station

Verksamhetsområde samt parkeringshus

Så här  kan du påverka

Kontakt
Camilla Nermark, tel 0431-77072

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 2020-01-25  till och med 2020-03-15

Handlingar:

Tegelugnslyckan 11 och 17 (Borgen och Madison)

➡ Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17

Visa i karta

Bostadsbebyggelse längs Köpmansgatan (Borgen och Madison)

Så här  kan du påverka

Kontakt
samhallsbyggnad@bastad.se

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd från den 5 mars till och med den 23 april

Handlingar:

Del av Båstad 109:2 mfl (verksamhetsområde vid stationsterassen) samt upphävande av del av detaljplan för Eskilstorp 6:3 i Båstad

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Marken kring gamla stationsområdet och ned mot NPN (Tidigare Eskilstorp 6:3)

Länk till karta

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utnyttja befintlig verksamhetsmark på ett mer effektivt sätt genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Syftet med upphävandet är att tillsammans med detaljplanen för del av Båstad 109:2 mfl, verksamhetsmark vid Stationsterassen helt släcka ut den gällande användningen LOKALGATA i detaljplan 1596. Denna gata byggdes aldrig ut och försvårar exploateringen av marken eftersom kvartersmarken blir väldigt smal.

Så kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd tiden 210930 till och med 211111.

Handlingar

Ändring av detaljplaner med enskilt huvudmannaskap i Förslöv

 ➡ Kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän plats i Förslöv – Ändring av detaljplaner med enskilt huvudmannaskap i Förslöv

(Plannummer 822, 823, 828, 833, 835, 1178, 1182, 1372, 1373, 1384, 1408, 1415, 1443, 1475, 1517, 1551, 1576, 1604, 1664)

Länk till samtliga handlingar 

Information om samrådet

Huvudmannaskapet för allmänna platser (gator, parker, naturområden etc.) i Förslöv är i huvudsak enskilt idag. De allmänna platserna ingår i gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 som företräds av Förslövsholms vägförening.
Syftet med rubricerade planändringar är att möjliggöra för kommunen att överta huvudmannaskapet. Kommunen övertar därmed ansvaret för att förvalta de allmänna platserna i Förslöv.
Utöver ändringen av huvudmannaskapet fortsätter samtliga planer att gälla liksom tidigare.

När huvudmannaskapet övergår från enskilt till kommunalt får kommunen rättighet respektive skyldighet att lösa in privatägd allmän platsmark om fastighetsägaren begär det.
De privatägda fastigheter som omfattar allmän plats finns redovisade i planbeskrivningen för respektive planändring.

Så kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tel 0431-773 89

OBS! FÖRLÄNGD REMISSTID, remisstiden förlängs till och med den 1 september!

Handlingar:

Kungörelse
Ny kungörelse med förländ remisstid
Strategi för övertagande
Tidplan

Granskning

del av Vistorp 7:19 mfl, Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

➡ Detaljplan för Vistorp 7:19 (verksamhetsmark väster om järnvägen)

Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om stationen. Området är ca 25 ha stort. kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015. Fastigheten har disponerats av Trafikverket för upplag av massor under tiden Hallandsåsprojektet pågått. Inför överlåtelsen har Trafikverket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med olika verksamheter.

Så här kan du påverka

                                                                                                 
Kontakt                                                         

Camilla Nermark, tlf 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 190320 tom 190501

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut på  granskning tiden 210915 tom 211020

Handlingar


Länk till 3D-modell i SVixualizer

Klicka här för att komma till 3D-modellen
OBS! Länken till SVisualizer fungerar äst i webbläsaren chrome

Länk i SVisualizer för att nå planhandlingar:
Klicka här för att komma till planhandlingarna

 

 

 

 

 

 

 

Hemmeslöv 5:9 (fd 6:2) mfl, Petersberg i Hemmeslöv

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) mfl, Petersberg i Hemmeslöv, Båstad

Bostäder, centrumverksamhet, förskola/skola, vårdboende samt naturmarksområde

Visa i  karta

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till handelsområdet ”Entré Båstad”. Planområdet avgränsas i söder av Hallandsvägen, väg 115, och i norr av befintlig bostadsbebyggelse längs Solvägen och Södra Rundvägen. I öster avgränsas planområdet av Inre Kustvägen och Västkustbanan, i väst av Kustvägen. Genom  planområdet rinner Stensån i öst-västlig riktning. Planområdet utgörs till största del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. Området omfattar ca 27,7 hektar, (277 000 m2).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola, vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd tiden 190627 fram til 190712.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning under tiden 220510 – 220628

Handlingar:

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D-modell i SVisualizer

Obs! Länken till 3D-modellen fungerar allra bäst i webbläsaren Chrome.

 

 

Båstad 109:2 del av Vretvägen - Oleborgsvägen - Lyavägen mfl

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen mfl

Visa  i  karta

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området
samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras.
Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Så här kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-773 90 (Mellan den 30 juni fram tom den 8 juli samt  25 juli tom 5 augusti har handläggare semester, v.g kontakta kundtjänst för upplysning)

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 190509 tom 190620

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning under tiden 220609 tom 220805

Handlingar

För att se en 3D-modellering av planförslaget i programmet Smart Visualizer kan ni klicka på länken nedan. Länken bör öppnas i webbläsaren Google Chrome för bästa resultat
 

 

Antagna

Överklagade

Laga kraft

Varan 2:24 mfl

 ➡ Detaljplan för Varan 2:24 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Visa i karta

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ca 5 enbostadshus i närheten av Flymossen i den nordöstra delen av Torekov. Bebyggelsen ska placeras och utformas med stor hänsyn till områdets topografi, naturmiljö och landskapsbild.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 29 mars till och med 10 maj 2012

Handlingar

 

Utställning

Utställning under tiden 6 maj till och med 5 juni 2016

Handlingar

 

Förnyad utställning

Förnyad utställning under tiden 31 maj till och med 12 juli 2018.

Handlingar

 

 Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019

.Handlingar:

Tunet 1 mfl i Båstad

 ➡ Detaljplan Tunet 1mfl i Båstad

Visa detaljplaneområdet i en karta

Bostadsbebyggelse

Planområdet är beläget i den södra delen av Båstads tätort mellan Ängelholmsvägen och Nyledsvägen. Planområdet är ca 12.000 m2 stort och består av befintlig bostadsmark, en vändplats samt naturmark med mindre vegetationsgrupper. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom Tunet 1 och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål. Syftet är också att säkerställa dagvattensituationen i området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2. Avsikten är att möjligggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna uppföra 16 nya lägenheter i radhusform.

Så kan du påverka

Kontakt Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 2 oktober till och med den 13 november 2017

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen ligger ute för granskning under tiden 19 januari till om med den 1 mars 2019.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 128. Detaljplanen går att överklaga fram tom den 4 juli 2019.

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 5 juli 2019.

Handlingar:

Östra Karup 2:24 mfl

 ➡ Detaljplan för Östra Karup 24:2 mfl (Willab Garden)

Visa detaljplaneområdet i en karta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att utöka byggrätten. Planområdet omfattar verksamhetsområdet Båstadporten i Östra Karup.

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd den 17 januari till och med den 1 mars 2019

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit  utställd för granskning under tiden 190501 –190530

Handlingar:

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 127.

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019.

Handlingar:

del av Hemmeslöv 5:9, (rondelltomten)

Detaljplan för Hemmeslöv 5:9, del av i Båstad

Visa detaljplaneområdet i en karta

Verksamhetsmark intill järnvägen vid rondellen

Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt bli mer attraktiv för verksamheter behöver detaljplanen ses över avseende prickmark och * u-område.
Kommunens ambition är att platsen ska användas för en besöksintensiv verksamhet som befolkar platsen under stora delar av dygnet och dessutom bidrar till att skapa en tydlig entré till tätorten.
*Ett u-område är ett område med ledningar för allmännyttiga ändamål vilket innefattar bl a vatten- och avloppsledningar, starkströmsledningar, fjärrvärmeledningar, bredbandsledningar. I begreppet ledning ingår även vissa energianläggningar och anordningar för elektroniska kommunikationsnät både över och under mark.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tlf 0431-77272

Planuppdrag 

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd tiden 181031 — 181212 

Handlingar:

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning tiden 190603 — 190712 

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 9 oktober 2019

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 8 november 2019

Handlingar:

Banken 1 (tidigare Gamlegården)

➡ Detaljplan för Banken 1

Bostäder och handel

Se detaljplanområdet i karta

Intressenten vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering. Man ansöker nu om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill.

Så här  kan du påverka

Kontakt:  Camilla Nermark, tel 0431-77072
Planuppdrag 

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 180605 — 180731

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har ställs ut för granskning 181031 — 181128

Handlingar:

 

Förnyad granskning

Detaljplanen ställdes ut på förnyad granskning tiden 190501-190530

 

 

 

 

Antagande

 

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 6 november 2019.

Båstad 109:2, Båstad hamn

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Se detaljplaneområdet i en karta

Utveckling av Båstad hamn

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt ska även möjliggöra  en flexibel användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 19 januari tom den 2 mars 2017

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 20 mars tom den 1 maj 2019.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2019, § 197

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 11 januari 2020.

Handlingar:

Sunnan 10 i Torekov

 ➡ Detaljplan för Sunnan 10 mfl i Torekov

Blandad bostadsbebyggelse

Visa i karta

Så här  kan du påverka

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 24 mars till och med 6 maj 2016 Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 9 oktober till och med den 6 november 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 8  maj,  § 97 2019.

 

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 23 juli 2020.

Båtsmannen 5 mfl

➡ Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl

Bostäder och centrumverksamhet i korsningen Köpmansgatan/Tennisvägen

Så här  kan du påverka

Kontakt
Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 2019-12-16 till och med 2020-02-16

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 210428 till och med 210607

Handlingar:

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D modell iSVisualizer

OBS – Länken till SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome

 

Länkar till filmklipp på youtube:

Utmed Köpmansgatan

Vid Köpmansgatan

Vid sydöst fasad

Utmed Tennisvägen

 

Antagande

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen den 12 oktober 2021, § 149 och är anslagen mellan 2021-10-16 tom 2021-11-07

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen har fått laga kraft 210621 .
Mark- och Miljödomstolen gav inget prövningstillstånd varför domstolens avgörande står fast och överklagandena avslås.

Handlingar:

 

Click to listen highlighted text!