Click to listen highlighted text!

Detaljplaner under arbete

Senast ändrad: 13 nov, 2023

Här finner du detaljplaner som har fått ett startbeslut eller befinner sig i samråds-, gransknings- eller antagandeskede. Du hittar även de planer som har överklagats och de planer som vunnit laga kraft det senaste året.

Påbörjade detaljplaner

Bron 1, Torekovs hamn

➡ Detaljplan för Bron 1 i Torekov

Marken kring hamnområdet 

Länk till karta

Detaljplanen  för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom området. Otydligheterna gällande vad som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov.
Behov finns därför av en ny och tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

Böske 37:1 - (Område öster om g:a stationen i Grevie)

 ➡ Detaljplan för Böske 37:1 i Grevie

Bostadsbebyggelse

Länk till karta

Uppdragets syfte är att pröva möjligheten att bebygga området för i huvudsak bostadsändamål. Området är utpekat i översiktsplanen som ny stadsbygd och ägs till största delen av kommunen. Avsikten är att inleda arbetet med en strukturplan som omfattar hela den del som är utpekad som stadsbygd i översiktpslanen innan exakt avgränsning för efterföljande detaljplaner bestäms. Detta kommer att ske i etapper.

Så här kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tlf 0431-77389

Planuppdrag

Handlingar

Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

 ➡ Detaljplan för Västra Karup 17:36

Blandad bostadsbebyggelse

Länk till karta

Aktualisering av redan givet planuppdrag antogs av kommunstyrelsen
20150311, tidigare beslut från 120411, § 127. Urveckling  i Västra  Karup  avvaktas

Så här  kan du påverka

Kontakt
samhallsbyggnad@bastad.se

Planuppdrag

Handlingar:

Vistorp 8:90 (söder om Vistorpsvägen)

➡ Detaljplan för Vistorp 8:90

Bostäder i olika former, kommunal service samt förstärkning av befintligt idrottsområde och grönstråk

Länk till karta

Markutrymme för allmänna ändamål såsom barnomsorg, handel- och centrumverksamhet.Planen
förväntas också generera en blandning av bostäder, både  lägenheter och villor.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tlf 0431-773 89

 

Planuppdrag

Handlingar:

Båstad 109:2, Badkrukan

➡ Detaljplan för Båstad 109:2, Badkrukan

Klimatsäkring samt utveckling av hamnen mfl verksamheter

Länk till karta

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tlf 0431-77389

Planuppdrag

Handlingar:

Slammarp 1:143 mfl i Förslöv

➡ Detaljplan för Slammarp 1:143 mfl

Länk till karta

Bostadsbebyggelse längs g:a järnvägsspåret i Förslöv

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tel 0431-773 89

 

Planuppdrag

Handlingar:

Torekov 98:146 (Boviera)

➡ Detaljplan för Torekov 98:146

Boviera, seniorboende

Länk till karta

Fastighetsägarna till Torekov 98:146 ansöker om planbesked för att möjliggöra ett seniorboende efter konceptet ”Bovieran Nova” med
36 lägenheter och en vinterträdgård på cirka 900 m2 och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 98:146är idag inte detaljplanelagd.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar:

Böske 2:108 mfl (Lindab)

➡ Detaljplan för Böske 2:108

Kontor och bostäder

Länk till karta

Detaljplanen syftar att möjliggöra för kontor och bostäder.

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kigell, tlf 0431-77389

Planuppdrag

Handlingar:

del av Boarp 2:32 (Hotellanläggning)

➡ Detaljplan för del av Boarp 2:32

Länk till Karta

Hotellanläggning Norrvikens Trädgårdar

Norrviken Park AB har givits positivt planbesked för att möjliggöra hotellanläggning i anslutning till entrén för Norrvikens trädgårdar. Anläggningen är tänkt att inrymma restaurang, konferensavdelning, spa-avdelning, butiker/hantverkslokaler samt ca 110 gästrum. För att möjliggöra hotellanläggningen behöver bl.a. byggrätten byggnadshöjden utökas. För att läsa mer om ärendet, klicka på länken till planbeskedet nedan.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Erik Widell, tel 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

Rammsjö 55:12

➡ Detaljplan för Rammsjö 55:12

Bostadsbebyggelse

Länk till Karta

Ansökan gäller tre skiften, 2,6 och 9. Skifte 9 omfattar ett obebyggt område sydväst om befintlig bebyggelse nära havet. Skifte 6 omfattar en obebyggd gröning strax nordost om skifte 9 och idag planlagd som allmän plats, park eller plantering. Skifte 2 omfattar befintlig jordbruksmark med tillhörande gårdsbebyggelse i den allra nordligaste delen av Ramsjöstrand.

Så här  kan du påverka

Kontakt: Erik Widell, tlf: 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

Västra Karup 6:4

➡ Detaljplan för Västra Karup 6:4

Bostadsbebyggelse

Länk till Karta

Fastighetsägaren önskar planlägga den södra delen av fastigheten med ett nytt bostadsområde samt en ny idrottshall.
Projektet som fastighetsägaren valt att kalla “Karups ängar” innebär en nybyggnadtion av ca 60 bostäder i blandade boendeformer såsom friliggande villkor, parhus, radhus och kedjehus i 1, 1,5 och 2 plan samt en idrottshall på ca 450 kvm.
Fastigheten är belägen strax väster om Västra Karup skola på mark som i Båstad kommuns översiktplan ÖP 2030 pekat ut som lämplig för “ny stadsbygd” däribland bostäder.

Planområde

Så här  kan du påverka

Kontakt

Robin Fridh, tel 0431-770 31

Planuppdrag

Handlingar:

Eskilstorp 2:24 mfl

➡ Detaljplan för Eskilstorp 2:24 mfl

Bostadsbebyggelse, attraktiv trädgårdsstad med uppförande av bostadsrätter, hyresrätter som äganderätter.

Länk till Karta

Fastighetsägaren ansöker om att upprätta en ny detaljplan för att skapa en attraktiv trädgårdsstad med en variation av både bostadstyper och upplåtelseformer. Sökanden avser uppföra såväl bostadsrätter och hyresrätter som äganderätter i upp till 4 våningar.
Planförslaget har bedömts ha stöd i översiktpslanen för Båstads kommun, ÖP2030 samt i Länsstyrelsens granskningsyttrande antagen av kommunfullmäktige maj 2020.

Så här  kan du påverka

Planområde

Kontakt

Camilla Nermark, tlf 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar:

Del av Östra Karup 24:1

➡ Detaljplan för del av Östra Karup 24:1

Mark för att möjliggöra logistik- och lagerhantering

Länk till Karta

Willab Garden AB växer och har behov av ytterligare mark för lager och logistik i anslutning till sin befintliga verksamhet i Östra Karup.
En planansökan har inkommit för att pröva möjligheten att planlägga del av den kommunalt ägda fastigheten Östra Karup 24: 1 som verksamhetsmark. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för logistik- och lagerhantering, så att företaget kan fortätta utvecklas i Östra Karup.
Planläggningen har stöd i gällande översiktsplan.

Så här  kan du påverka

Planområde

Kontakt

Planchef Klara Harmark-Peters, tel 0431-77023

 

Planuppdrag

Handlingar:

Eskilstorp 6:3 mfl (ga stationshuset)

➡ Detaljplan för Eskilstorp 6:3 mfl, gamla stationen

Möjliggörande för bostäder i form av radhus samt flerbostadshus

Länk till Karta

Kungaväntsalen AB har inkommit med planansökan för bostäder.på fastigheten Eskilstorp 6:3 mfl.  På fastigheten ligger den gamla statiosnbyggnaden samt tillhörande perrong. Ansökan omfattar bostäder i form av 6 radhus uppdelade
i två längor som inramar befintlig magasinbyggnad samt en större flerbostadshusbyggnad öser om befintlig stationsbyggnad.

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Planarkitekt Erik Widell, tlf 773 90

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14) mfl fastigheter, Tuvelyckan etapp II, område A, i Hemmeslöv, Båstad

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d5:14), etapp II, omr A vid Båstads Båstads station

Verksamhetsområde samt parkeringshus

Så här  kan du påverka

Kontakt
Camilla Nermark, tel 0431-77072

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 2020-01-25  till och med 2020-03-15

Handlingar:

Tegelugnslyckan 11 och 17 (Borgen och Madison)

➡ Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17

Visa i karta

Bostadsbebyggelse längs Köpmansgatan (Borgen och Madison)

Så här  kan du påverka

Kontakt
Robin Fridh, tel 0431-77031

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd från den 5 mars till och med den 23 april

Handlingar:

Del av Båstad 109:2 mfl (verksamhetsområde vid stationsterassen) samt upphävande av del av detaljplan för Eskilstorp 6:3 i Båstad

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Marken kring gamla stationsområdet och ned mot NPN (Tidigare Eskilstorp 6:3)

Länk till karta

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utnyttja befintlig verksamhetsmark på ett mer effektivt sätt genom att ta bort en planlagd, ej utbyggd lokalgata och istället planlägga ytan som kvartersmark.
Syftet med upphävandet är att tillsammans med detaljplanen för del av Båstad 109:2 mfl, verksamhetsmark vid Stationsterassen helt släcka ut den gällande användningen LOKALGATA i detaljplan 1596. Denna gata byggdes aldrig ut och försvårar exploateringen av marken eftersom kvartersmarken blir väldigt smal.

Så kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd tiden 210930 till och med 211111.

Handlingar

Del av Hemmeslöv 5:14 mfl, Tuvelyckan etapp 2, område B & C i Båstad

Blandstad genom en uppbruten kvartersstad med intima och trevliga gaturum

Länk till karta

Huvudsyftet med planförslaget avseende Tuvelyckan etapp II, område B & C, är att skapa en så kallad blandstad
genom en uppbruten kvartersstad med intima och trevliga gaturum i ett kollektivtrafiknära läge.
Bebyggelsens struktur och skala inom planområdet bygger på att möjliggöra en högre och tätare bebyggelse i anslutning till Båstads station
samt Tuvelyckan etapp 1 som sedan trappas ner och glasas ut norrut för att möta den befintliga lägre bebyggelsen i nordväst.
Planförslaget möjliggör såväl bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden för rekreation och dagvattenhantering.
Nya gator och gång- och cykelvägar kommer att anläggas inom planområdet. Dessa kopplas samman med det befintliga gatunätet och kommer även leda vidare norrut för att möjliggöra ytterligare utbyggnader enligt strukturplanen.

                  Så kan du påverka

                  Kontakt
                  Camilla Nermark, 0431-77072

 

 

 


Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen ställs ut för samråd under tiden 26 augusti till och med en 5 oktober 2022.

Handlingar:

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer:
(OBS! Länken till 3D-modell i SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome eller Edge.
Klicka här för att komma till 3D-modellen

 

 

 

 

Möllhult 1:3, Glimminge Plantering
➡ Detaljplan för Möllhult 1:3

Länk till Karta

Bostadsbebyggelse

Fastighetsägaren har inkommit med förfrågan om en planändring för att kunna bygga en bostad på fastigheten.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tel 0431-77464

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråde tiden 7 juli till och med den 8 september 2023

Handlingar:

Storahult 6:146 (Lillahultsvägen/Lerviksvägen) Storahult

➡ Detaljplan för Stora Hult 6:146

Länk till karta

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga fastigheten för bostadsändamål           

Så här  kan du påverka

Kontakt
Robin Fridh, tel 0431-77031

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd från den 22 september till och med den 3 november 2023.

Handlingar:

 

Ändring av detaljplan för del av Karlslundsområdet i Grevie (Grevie 43:3)

➡ Ändring av detaljplan för del av Karlslundsområdet i Grevie

Länk till karta

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett särskilt boende/vårdboende för äldre inom fastigheten Grevie 43:3   

Så här  kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen ställs ut för samråd den 9 november till och med den 15 december 2023

Handlingar:

 

Granskning

Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp II, Båstad

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, Etapp II i Båstad

Visa i karta

Verksamhetsmark

Så här kan du påverka

Kontakt
Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit  utsänd på samråd under tiden 2020-10-22  till och med 2020-12-04

Handlingar:

 

 

Granskning

Detaljplanen är utsänd på granskning under tiden den 11 september till och med den 9 oktober 2023

Handlingar:

Klicka här för att komma till 3D-modellen

OBS – Länken till 3D-modell i SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome eller edge.

 

 

 

 

Kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän platsmark i Förslöv

 ➡ Kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän plats i Förslöv – Ändring av detaljplaner med enskilt huvudmannaskap i Förslöv

Huvudmannaskapet för allmänna platser (gator, parker, naturområden etc.) i Förslöv är i huvudsak enskilt idag. De allmänna platserna ingår i gemensamhetsanläggningen Förslöv ga:3 som företräds av Förslövsholms vägförening.
Syftet med rubricerade planändringar är att möjliggöra för kommunen att överta huvudmannaskapet. Kommunen övertar därmed ansvaret för att förvalta de allmänna platserna i Förslöv.
Utöver ändringen av huvudmannaskapet fortsätter samtliga planer att gälla liksom tidigare.

När huvudmannaskapet övergår från enskilt till kommunalt får kommunen rättighet respektive skyldighet att lösa in privatägd allmän platsmark om fastighetsägaren begär det.
De privatägda fastigheter som omfattar allmän plats finns redovisade i planbeskrivningen för respektive planändring.

 

Information om samråd

(Plannummer vid samråd 822, 823, 828, 833, 835, 1178, 1182, 1372, 1373, 1384, 1408, 1415, 1443, 1475, 1517, 1551, 1576, 1604, 1664)

Länk till samtliga detaljplaner

Handlingar har varit utsända för samråd under tiden 15 juni till den 10 juli 1022.

Handlingar:

Kungörelse
Ny kungörelse med förländ remisstid
Strategi för övertagande
Tidplan

Så kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tel 0431-773 89

 

 

Information om granskning

(Plannummer 822, 823, 828, 833, 835, 1178, 1182, 1372, 1373, 1384, 1408, 1415, 1443, 1475, 1517, 1551, 1576, 1604, 1664)

Länk till samtliga detaljplaner

Handlingarna är utsända för granskning under tiden 20 oktober till och med den 20 november 2023.

Handlingar:

Kungörelse
Samrådsredogörelse

 

Så kan du påverka

Kontakt
Jonna Kignell, tel 0431-773 89

Antagna

Västra Karup 1:36 (Prästgården)

➡ Detaljplan för Västra Karup 1:36 i Västra Karup

Ombyggnation av Prästgården till hyresfastighet samt avstyckning av bostadsfastigheter

Visa detaljplaneområdet i en karta

Förslaget från intressenten är en ombyggnad av Prästgården till ca fem hyreslägenheter och utöver detta även stycka av område bakom Prästgården till bostadsfastigheter.

Så här kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tel 0431-77390

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2019-07-13 tom 2019-09-06

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning under tiden 2023-05-08 till och med 2023-05-22

Handlingar

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 17 oktober 2023, § 162.
Eventuell överklagan ska vara oss tillhanda senast den 9 novembber 2023.

Handlingar:

 

Delbeslut från Länsstyrelsen

Delbeslut : Länsstyrelsen överprövar kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen.

Handlingar: 

 

Överklagade

Detaljplan för Nejlikan 4 (Drivans Sportcenter)

➡ Detaljplan för Nejlikan 4 mfl, Båstad Sportcenter

Utveckling av idrottsområdet med utökade verksamheter och förbättrade parkeringsmöjligheter vid större arrangemang

Länk till karta

Så här kan du påverka

Kontakt:
Robin Fridh, tel 0431-77031

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd 2020-06-23 till och med 2020-08-31

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen är utställd för granskning under tiden 2022-10-13 till och med 2022-11-10.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogd av kommunstyrelsen den 9 maj 2023.
Protokollet är anslaget och med möjlighet att överklaga fram till och med den 4 juni 2023.

Handlingar:

 

Överklagad

Mark- och Miljödomstolen avslår överklagandena 231030
Överklagande ska ha inkommit till Mark- och Miljööverdomstolen senast den 20 november 2023.

Laga kraft

Vistorp 7:19 mfl (verksamhetsmark Bjäredalen)

➡ Detaljplan för Vistorp 7:19 (verksamhetsmark väster om järnvägen)

Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om stationen. Området är ca 25 ha stort. kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015. Fastigheten har disponerats av Trafikverket för upplag av massor under tiden Hallandsåsprojektet pågått. Inför överlåtelsen har Trafikverket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med olika verksamheter.

Så här kan du påverka

                                                                                                 
Kontakt                                                         

Camilla Nermark, tlf 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 190320 tom 190501

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut på  granskning tiden 210915 tom 211020

Handlingar


Länk till 3D-modell i SVixualizer

Klicka här för att komma till 3D-modellen
OBS! Länken till SVisualizer fungerar äst i webbläsaren chrome

Länk i SVisualizer för att nå planhandlingar:
Klicka här för att komma till planhandlingarna

 

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 21 september 2022, § 103.
Beslutet går att överklaga fram till och med 2022-09-29 och är anslaget på kommunens digitala anslagstavla 2022-09-28 till den 2022-09-29 .

Handlingar

 

Överklagad

Detaljplanen är överklagad och överlämnad till Mark- och Miljödomstolen för prövning den 24 oktober 2022.

 

Lagakraft

Detaljplanen har fått lagakraft den 20 september 2023 då Mark- och Miljööverdomstolen avvisat inkomna överklaganden

Del av Båstad 109:2 mfl (Vretvägen, Oleborgsvägen-Lyavägen)

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen mfl

Visa  i  karta

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området
samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras.
Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Så här kan du påverka

Kontakt
Erik Widell, tlf 0431-773 90 (Mellan den 30 juni fram tom den 8 juli samt  25 juli tom 5 augusti har handläggare semester, v.g kontakta kundtjänst för upplysning)

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 190509 tom 190620

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning under tiden 220609 tom 220805

Handlingar

För att se en 3D-modellering av planförslaget i programmet Smart Visualizer kan ni klicka på länken nedan. Länken bör öppnas i webbläsaren Google Chrome för bästa resultat
 
 
 
 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrlesen den 8 november, § 165 och kan överklagas fram till och med den 4 december 2022

Handlingar

 

Överklagad

Detaljplanen är överklagad och överlämnad till Mark- och Miljödomstolen för prövning den 5 december 2022.

Den 14 februari 2023 har MMD:s beslut om att avslå överklagandena överklagats vidare till Mark- och Miljööverdomstolen

 

Laga kraft

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 april 2023 då Mark- och Miljööverdomstolen inte ger något prövningstilstånd. Mark- och Miljödomstolens avgörande står därför fast

 

 

Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2), Petersberg, Hemmeslöv

➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 (f.d 6:2) mfl, Petersberg i Hemmeslöv, Båstad

Bostäder, centrumverksamhet, förskola/skola, vårdboende samt naturmarksområde

Visa i  karta

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till handelsområdet ”Entré Båstad”. Planområdet avgränsas i söder av Hallandsvägen, väg 115, och i norr av befintlig bostadsbebyggelse längs Solvägen och Södra Rundvägen. I öster avgränsas planområdet av Inre Kustvägen och Västkustbanan, i väst av Kustvägen. Genom  planområdet rinner Stensån i öst-västlig riktning. Planområdet utgörs till största del av fastigheten Hemmeslöv 5:9. Området omfattar ca 27,7 hektar, (277 000 m2).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola, vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd tiden 190627 fram til 190712.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut för granskning under tiden 220510 – 220628

Handlingar:

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D-modell i SVisualizer

Obs! Länken till 3D-modellen fungerar allra bäst i webbläsaren Chrome.

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 16 november 2022, § 139.

Handlingar:

 

Överklagad

Detaljplanen överklagades den 14 december och handlingarna är översända till Mark- och Miljödomstolen för avgörande.

 

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 14 februari 2023 då Trafikverket drog tillbaka sitt överklagande

 

Båtsmannen 5 mfl

➡ Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl

Bostäder och centrumverksamhet i korsningen Köpmansgatan/Tennisvägen

Så här  kan du påverka

Kontakt
Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 2019-12-16 till och med 2020-02-16

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 210428 till och med 210607

Handlingar:

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D modell iSVisualizer

OBS – Länken till SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome

 

Länkar till filmklipp på youtube:

Utmed Köpmansgatan

Vid Köpmansgatan

Vid sydöst fasad

Utmed Tennisvägen

 

Antagande

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen den 12 oktober 2021, § 149 och är anslagen mellan 2021-10-16 tom 2021-11-07

Handlingar:

 

Laga kraft

Mark- och Miljödomstolen gav inget prövningstillstånd varför domstolens avgörande står fast och överklagandena avslås, 
detaljplanen får därmed laga kraft 220621.

Handlingar:

 

Click to listen highlighted text!