Click to listen highlighted text!

Detaljplaner under arbete

Senast ändrad: 9 jun, 2021

Här finner du detaljplaner som har fått ett startbeslut eller befinner sig i samråds-, gransknings- eller antagandeskede. Du hittar även de planer som har överklagats och de planer som vunnit laga kraft det senaste året.

Påbörjade detaljplaner

Bron 1, Torekovs hamn

➡ Detaljplan för Bron 1 i Torekov (Torekovs hamn)

Detaljplanen  för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom området. Otydligheterna gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov.
Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tlf 0431-77072

Planuppdrag

Handlingar:

Del av Båstad 109:2 (Stationsterassen)

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Marken kring gamla stationsområdet (Tidigare Eskilstorp 6:3)

Fastigheten ägs av Båstadhem AB och stationshuset med närliggande mark har sålts av bolaget.
Markbyte avses göras mellan kommunen och Båstadhem AB för resterande del av fastigheten. Den östra delen av fastigheten är planlagd för industriändamål samt lokalgata. Lokalgatan i befintlig detaljplan bedöms vara kostsam att genomföra och inte heller nödvändig för att nyttja industrifastigheten. Detaljplanen bör därför ändras så att lokalgatan istället planläggs för industriändamål. Industrifastigheten får då anslutning direkt mot Stenbrottsvägen.

Så kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tlf 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar

Böske 37:1 - (Område öster om g:a stationen i Grevie)

 ➡ Detaljplan för Böske 37:1 i Grevie

Blandad bebyggelse

Så här kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel. 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar

Elestorp 6:6 (Hotell och Hantverksby, Norrviken)

 ➡ Detaljplan Elestorp 6:6, Norrvikens Trädgårdar i Båstad

Hotell och Hantverksby, Norrvikens Trädgårdar

Norrvikens Trädgårdar AB avser uppföra byggnad vars ändamål inte bara avser restaurang och utbildning utan även möjliggör hotell-, handels- och konferensändamål. Planerad byggnation avses kopplas samman med befintlig byggnad (där Norrvikens Planskola bedriver verksamhet) inom planområdet. Den föreslagna byggnationen innebär bl a en något utökad byggrätt i form av ökad byggnadsarea samt byggnadshöjd. Man avser även uppföra en hantverksby i form av s k bokaler, se vidare under planbesked.

Så här kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431- 770 72

 

Planuppdrag

Handlingar

Slammarp 64:3 (Sandbäcksområdet Förslöv)

 ➡ Detaljplan för Slammarp 64:3 mfl i Förslöv

Ombyggnad bostäder

Befintliga lägenheter är i stort behov av renovering. Enligt Båstadhem AB:s analys är det bättre att riva och bygga nytt då det i 24 stycken av lägenheterna finns blåbetong. Man har löst det akuta behovet att få ner becquerellvärdet genom ny ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader fortfarande kommer ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med nya som dessutom uppfyller dagens krav på bla tillgänglighet. Förslaget är att bygga 4-6 våningshus, 3 lamellhus i vardera 3 våningar samt ett punkthus i 5 våningar.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tel 0431-77731

 

Planuppdrag 

Handlingar:

Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

 ➡ Detaljplan för Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

Blandad bostadsbebyggelse

Aktualisering av redan givet planuppdrag antogs av kommunstyrelsen
20150311, tidigare beslut från 120411, § 127.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar:

Hemmeslöv 5:14, etapp II, omr B (Tuvelyckan)

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14, etapp II, omr B vid Båstads nya station

Bostäder

Så här  kan du påverka

Kontakt

Carmilla Nermark, tlf 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar:

–  Planbesked

 

Vistorp 8:90 (söder om Vistorpsvägen)

➡ Detaljplan för Vistop 8:90

Bostäder i olika former, kommunal service samt förstärkning av befintligt idrottsområde och grönstråk

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar:

– Planbesked

Båstad 109:2, Badkrukan

➡ Detaljplan för Båstad 109:2, Badkrukan

Utveckling av hamnen mfl verksamheter samt klimatsäkring

Så här  kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

– Planbesked

Slammarp 1:143 mfl

➡ Detaljplan för Slammarp 1:143 mfl

Bostadsbebygglese, längs g:a järnvägsspåret i Förslöv

Så här  kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

Planbesked

Torekov 98:146 (Boviera)

➡ Detaljplan för Torekov 98:146

Boviera

Fastighetsägarna till Torekov 98:146 ansöker om planbesked för att möjliggöra ett seniorboende efter konceptet ”Bovieran Nova” med 36 lägenheter och en vinterträdgård på cirka 900 m2 och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 98:146är idag inte detaljplanelagd.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tlf 77731

Planuppdrag

Handlingar:

Böske 2:108 mfl (Lindab)

➡ Detaljplan för Böske 2:108

Kontor och bostäder

Fastighetsägarna ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Böske 2:108 i syfte att möjliggöra för kontor och bostäder. De äger även angränsande fastighet Hålarp 4:34, som de också önskar ska ingå i förslag till ny detaljplan.
På grund av att huvudsyftet med gällande byggnadsplan är ett annat än vad som ansöks om i den aktuella planansökan, är det inte möjligt att göra en planändring. Istället behöver en ny detaljplan tas fram.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tlf 77731

Planuppdrag

Handlingar:

Stora hult 6:146

➡ Detaljplan för Stora Hult 6:146

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga fastigheten för bostadsändamål

Så här  kan du påverka

Kontakt
Ingen handläggare utsedd

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Kv. Nejlikan 4 mfl (Båstad sportcenter/Drivan)

➡ Detaljplan för Nejlikan 4 mfl, Båstad Sportcenter

Utveckling av idrottsområdet med utökade verksamheter och förbättrade parkeringsmöjligheter vid större arrangemang

 

Så här  kan du påverka

 

Kontakt Amanda Backman, tel 0431-77464

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen sänds ut  på samråd tiden 2020-06-23 till och med 2020-08-31

Handlingar:

Vistorp 7:19, mfl (Verksamhetsområde intill stationen)

➡ Detaljplan för Vistorp 7:19 (verksamhetsmark väster om järnvägen)

Visa detaljplaneområdet i en karta

Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om stationen. Området är ca 25 ha stort. kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015. Fastigheten har disponerats av Trafikverket för upplag av massor under tiden Hallandsåsprojektet pågått. Inför överlåtelsen har Trafikverket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med olika verksamheter.

Så här kan du påverka

                                                                                                 
Kontakt                                                         

Camilla Nermark, tlf 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd under tiden 190320 tom 190501

Handlingar

Del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen

Visa detaljplaneområdet i en karta

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras. Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Så här kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tlf 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 190509 tom 190620

Handlingar

Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 (Petersberg)  i Båstad

Bostäder, centrumverksamhet, förskola/skola samt naturmarksområde

Visa detaljplaneområdet i en karta

Handelsområdet, Entré Båstad är nu färdigställt. Nya Västkustbanan, Båstads nya station samt Inre Kustvägen togs i drift för trafik 2015. Den nya detaljplanen för Hemmeslöv 5:2, Tuvelyckan håller på att bebyggas med centrumverksamhet och bostäder i form av både flerbostadshus, radhus samt friliggande villor. Utgångspunkten är att skapa en attraktiv stadsmiljö vid den nya stationen och dels att skapa en hållbar stadsbyggnad i närområdet. Syftet enligt planprogrammet är nu att utnyttja stationsläget och denna angränsande mark till en relativt tät stad, utan att skalan för den skull bryter mot den sinnebild som finns av Båstad idag. Området skall vara levande och befolkat på olika tider av dygnet så att en trygg miljö skapas. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bostäder, centrumverksamhet,
förskola/skola samt naturmarksområde. Marken längs Stensån och Hemmeslövssjön avses sammankopplas med redan utbyggd blå/grönstruktur i Hemmeslöv. Planförslaget  innebär ett effektivare utnyttjande av stationsnära mark.
Boende och arbetstagare i området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd tiden 190627 tom 190712.

Handlingar:

 

Västra Karup 1:36 (Prästgården)

➡ Detaljplan för Västra Karup 1:26 i Västra Karup

Ombyggnation av Prästgården till hyresfastighet samt avstyckning av bostadsfastigheter

Visa detaljplaneområdet i en karta

Förslaget från intressenten är en ombyggnad av Prästgården till ca fem hyreslägenheter och utöver detta även stycka av område bakom Prästgården till bostadsfastigheter.

Så här kan du påverka

 

Kontakt

Amanda Backman, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2019-07-13 tom 2019-09-06

Handlingar

Hemmeslöv 5:9 mfl, entré Båstad, etapp 2

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, Etapp II i Båstad

Verksamhetsmark

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen är  utsänd på samråd under tiden 2020-10-22  till och med 2020-12-04

Handlingar:

del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14) mfl fastigheter, Tuvelyckan etapp II, område A, i Hemmeslöv, Båstad

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d5:14), etapp II, omr A vid Båstads nya station

Verksamhetsområde samt parkeringshus

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

Planuppdrag

Handlingar:

–  Planbesked

 

Samråd

Detaljplanen sänds ut på samråd under tiden 2020-01-25  till och med 2020-03-15

Handlingar:

Tegelugnslyckan 11 och 17 (Borgen och Madison)

➡ Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17

Bostadsbebyggelse längs Köpmansgatan (Borgen och Madison)

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tel 0431-77731

 

Planuppdrag

Handlingar:

Planbesked

 

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd från den 5 mars till och med den 23 april

Handlingar:

Granskning

Båtsmannen 5 mfl i Båstad

➡ Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl

Visa detaljplaneområdet i en karta

Bostäder och centrumverksamhet i korsningen Köpmansgatan/Tennisvägen

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

 

 

Planuppdrag

Handlingar:

– Planbesked

 

Samråd

Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 2019-12-16 till och med 2020-02-16

Handlingar:

Planbeskrivning
Plankarta med illustration

 

Granskning

Detaljplanen ställs härmed ut för granskning under tiden 210428 till och med 210607

Handlingar:

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D modell iSVisualizer

OBS – Länken till SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome

 

Länkar till filmklipp på youtube:

Utmed Köpmansgatan

Vid Köpmansgatan

Vid sydöst fasad

Utmed Tennisvägen

 

 

Antagna

Överklagade

Laga kraft

Hålarp 4:197 mfl - (Grevie g:a skola)

 ➡ Detaljplan Hålarp 4:197 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Detaljplanen vann laga kraft den 15 september 2017

Handlingar

Del av Förslöv 2:4 (Vård- och omsorgsboende)

 ➡ Del av detaljplan Förslöv 2:4mfl

Vård- och Omsorgsboende

Kontakt Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2017

Handlingar

Båstad 109:2, (Trollbäcken parkering)

 ➡ Del av detaljplan Båstad 109:2, Trollbäcken

Visa detaljplaneområdet i kartan

Parkering

Kontakt:  Henrik Eliasson, tel 0431-773 90
Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2018

Handlingar

Hålarp 4:212 (ga kommunhuset Grevie)

 ➡ Detaljplan för Hålarp 4:212 mfl

Bostäder

Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-77072

Detaljplanen vann laga kraft den 16 mars 2018

Handlingar

Boarp 2:26 (garageplatser med carport)

 ➡ Detaljplan för del av Boarp 2:26 i Norrviken

Garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggnaderna i anslutning till de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas.

Så här  kan du påverka

Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 7 december 2017 tom 22 januari 2018. Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 1 mars tom den 3 april 2018 Handlingar:

 

Antagande

Antagandebeslutet anslaget på kommunens officiella och digitala anslagstavla fram tom den 6 juli 2018.

 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2018

Handlingar

Hemmeslöv 5:17 (underjordiskt garage)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl

Möjliggörande för underjordiskt garage intill bebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Kontakt: Emma Johansson, tel 77464

Planuppdrag 

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 21 februari tom 21 mars 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Beslutet anslaget på kommunens officiella och digitala anlagstavla fram tom den 6 juli 2018.

Handlingar:

 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2018

Handlingar:

Eskilstorp 5:6 (bostäder)

 ➡ Detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Båstad

Byggnation av bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för Bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.

Så här kan du påverka

Kontakt: Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

 

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd under tiden 2018-01-11 tom 2018-02-22 Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-06-04 tom 2018-07-03 Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 226 och är anslagen fram tom den 1 november 2018.

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.

Förslöv 2:4 mfl etapp I

 ➡ Detaljplan för Förslöv 2:4 mfl, etapp I

Mark för bostäder

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad bostadsbebyggelse i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar planen till att legalisera befintlig bebyggelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan.

Så kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

Handlingar:

 

Samråd

Samråd under tiden 18 november 2016 till och med den 9 januari 2017

Handlingar:

 

Granskning

Granskning under tiden 13 november till och med den 12 december 2017

Handlingar:

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 227 och är anslagen fram till och med den 1 november 2018.

Handlingar:

 

Laga kraft

Handlingar:

Detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.

Påarp 8:83 mfl

➡ Påarp 8:83 i Torekov

Utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet

Ägarna av fastigheten har intresse av att utveckla hotellverksamheten.  Förslaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme inom, en av anläggningen, redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, har kunnat användas för uthyrning. Stugorna har sitt ursprung från 1980-talet. Tanken är att riva befintliga små hus och på denna yta och bygga nytt. Nuvarande detaljplan ger inte utrymme för den nya utformningen av det man vill komplettera hotellanläggningen med och av denna anledning ansöker fastighetsägaren om planändring. Så här  kan du påverka Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 15 mars tom 27 april 2018. Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 15 augusti tom 14 september 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Protokollet är anslaget på kommunens officiella digitala anslagstavla fram tom den 5 december 2018.

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen antagen av kommunstyrelsen 181107 och fick laga kraft 181206

Handlingar:

Hemmeslöv 10:10, etapp III

 ➡ Detaljplan Hemmeslöv 10:10, etapp 3 i Båstad

Fastställelse av gatustruktur

Syftet med detaljplanen är att fastställa gaturstruktur och naturområde (dvs allmän platsmark) inom del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och t ex gångstig i gällande detaljplan är förlagd inom s k kvartersmark, d v s bostadsmark. I samband med detta begränsas den södra delen av planområdet till att möjliggöra bostäder i form av t ex friliggande enbostadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus med separata entréer om höst 3 våningar istället för 4 våningar. I övrigt är byggrätten inom planområdet oförändrat. Så kan du påverka Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 3 maj tom 21 juni 2018.

Handlingar:

Granskning

Detaljplanen är  utställd för granskning under tiden 29 augusti tom 30 september 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 5 november 2018, § 241

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2019

Handlingar:

Repslagaren 22 (utbyggnad Sand)

 ➡ Detaljplan för Repslagaren 22 mfl

Utbyggnad av befintlig hotell- och tennisverksamhet

Båstad Tennis och Hotell AB har inkommit med en begäran om planbesked. Området omkring hotell Skansen regleras av två olika detaljplaner som idag är fullt utnyttjade. Det finns ett behov av att bygga ut och bygg om för att utveckla verksamheten. Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad och ombyggnad inom fastigheten Repslagaren 22 för att möjliggöra en utveckling av verksamheten samtidigt bevara kulturmiljön.

Så kan du påverka

Kontakt Emma Johansson, tel 0431-77464

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 9 oktober tom 17 november 2017.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 4 april tom den 2 maj 2018

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs den 5 september 2018, § 183 och är anslaget under tiden 180912 — 191004

Handlingar:

 

Överklagad och samtliga handlingar översändes  till Mark- och Miljödomstolen 181011. Detaljplanen fick laga kraft den 13 april 2019 då ingen överklagat Mark- och Miljödomstolens avslag på överklagandena.

Laga kraft

Handlingar:

Hemmeslöv 5:9 (2M2 Group)

➡ Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 

Visa detaljplaneområdet i en karta

Syftet med detaljplanen är att omvandla allmän plats mellan tomter som omfattas av optionen till kvartersmark. Företaget 2M2 Group i Båstad AB vill utöka sin verksamhet i kommunen och har för avsikt att förvärva tomtmark söder om Båstads nya station. Ett optionsavtal har tagits fram för att ge exploatören möjlighet att projektera tomten och kommunen möjlighet att genomföra en planändring för att tomten ska kunna användas rationellt. Tomtmarken som omfattas av optionen delas av en lokalgata för vilken kommunen är huvudman. På grund av att tomten är långsmal och byggrätten begränsas av så kallad prickmark (mark som ej får bebyggas) och lokalgatans utformning omöjliggörs en rationell disponering av ytorna varför en ändring av gällande plan måste genomföras under tiden optionen löper.

Så här kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd tiden 23 januari till och med den 4 mars 2019

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen har varit  utställd för granskning tiden 28 mars till och med den 25 april  2019

Handlingar

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 133. Detaljplanen går att överklaga fram tom den 4 juli 2019

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019

Handlingar:

Varan 2:24 mfl

 ➡ Detaljplan för Varan 2:24 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ca 5 enbostadshus i närheten av Flymossen i den nordöstra delen av Torekov. Bebyggelsen ska placeras och utformas med stor hänsyn till områdets topografi, naturmiljö och landskapsbild.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 29 mars till och med 10 maj 2012

Handlingar

 

Utställning

Utställning under tiden 6 maj till och med 5 juni 2016

Handlingar

 

Förnyad utställning

Förnyad utställning under tiden 31 maj till och med 12 juli 2018.

Handlingar

 

 Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019

.Handlingar:

 

Tunet 1 mfl i Båstad

 ➡ Detaljplan Tunet 1mfl i Båstad

Visa detaljplaneområdet i en karta

Bostadsbebyggelse

Planområdet är beläget i den södra delen av Båstads tätort mellan Ängelholmsvägen och Nyledsvägen. Planområdet är ca 12.000 m2 stort och består av befintlig bostadsmark, en vändplats samt naturmark med mindre vegetationsgrupper. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom Tunet 1 och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål. Syftet är också att säkerställa dagvattensituationen i området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2. Avsikten är att möjligggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna uppföra 16 nya lägenheter i radhusform.

Så kan du påverka

Kontakt Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 2 oktober till och med den 13 november 2017

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen ligger ute för granskning under tiden 19 januari till om med den 1 mars 2019.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 128. Detaljplanen går att överklaga fram tom den 4 juli 2019.

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 5 juli 2019.

Handlingar:

Östra Karup 2:24 mfl

 ➡ Detaljplan för Östra Karup 24:2 mfl (Willab Garden)

Visa detaljplaneområdet i en karta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att utöka byggrätten. Planområdet omfattar verksamhetsområdet Båstadporten i Östra Karup.

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd den 17 januari till och med den 1 mars 2019

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit  utställd för granskning under tiden 190501 –190530

Handlingar:

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 127.

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019.

Handlingar:

del av Hemmeslöv 5:9, (rondelltomten)

Detaljplan för Hemmeslöv 5:9, del av i Båstad

Visa detaljplaneområdet i en karta

Verksamhetsmark intill järnvägen vid rondellen

Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt bli mer attraktiv för verksamheter behöver detaljplanen ses över avseende prickmark och * u-område.
Kommunens ambition är att platsen ska användas för en besöksintensiv verksamhet som befolkar platsen under stora delar av dygnet och dessutom bidrar till att skapa en tydlig entré till tätorten.
*Ett u-område är ett område med ledningar för allmännyttiga ändamål vilket innefattar bl a vatten- och avloppsledningar, starkströmsledningar, fjärrvärmeledningar, bredbandsledningar. I begreppet ledning ingår även vissa energianläggningar och anordningar för elektroniska kommunikationsnät både över och under mark.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tlf 0431-77272

Planuppdrag 

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd tiden 181031 — 181212 

Handlingar:

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning tiden 190603 — 190712 

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 9 oktober 2019

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 8 november 2019

Handlingar:

Banken 1 (tidigare Gamlegården)

➡ Detaljplan för Banken 1

Bostäder och handel

Se detaljplanområdet i karta

Intressenten vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering. Man ansöker nu om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill.

Så här  kan du påverka

Kontakt:  Camilla Nermark, tel 0431-77072
Planuppdrag 

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 180605 — 180731

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har ställs ut för granskning 181031 — 181128

Handlingar:

 

Förnyad granskning

Detaljplanen ställdes ut på förnyad granskning tiden 190501-190530

 

 

 

 

Antagande

 

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 6 november 2019.

 

Båstad 109:2, Båstad hamn

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Se detaljplaneområdet i en karta

Utveckling av Båstad hamn

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt ska även möjliggöra  en flexibel användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 19 januari tom den 2 mars 2017

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 20 mars tom den 1 maj 2019.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2019, § 197

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 11 januari 2020.

Handlingar:

Sunnan 10 i Torekov

 ➡ Detaljplan för Sunnan 10 mfl i Torekov

Blandad bostadsbebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 24 mars till och med 6 maj 2016 Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 9 oktober till och med den 6 november 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 8  maj,  § 97 2019.

 

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 23 juli 2020.

Click to listen highlighted text!