När ett fordon står felparkerat på gatumark får ägaren en parkeringsanmärkning och ska betala en felparkeringsavgift (parkeringsböter) enligt nedan:

FELPARKERING AVGIFT
Stannandeförbud enligt lokala trafikföreskrifter 1 000 kr
Plats för rörelsehindrad 1 000 kr
Busshållplats 1 000 kr
Vägkorsning 1 000 kr
Övergångsställe 1 000 kr
Mot färdriktning 700 kr
Gång- och cykelbana 1 000 kr
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 700 kr
Ej erlagd avgift 300 kr
Överskriden uppställningstid 300 kr

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får emellertid inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering och vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på platsen.

Fordonsflyttning

Om ditt fordon står felparkerad och hindrar trafiken kan fordonet flyttas till närmaste lämpliga plats eller till kommunens uppställningsplats på Åkagårdsvägen i Förslöv.

Din bil kan också flyttas om den har stått parkerad en längre tid och du inte har flyttat på den trots upprepade uppmaningar. Fordonet flyttas då till kommunens uppställningsplats i Förslöv där du inom en viss tid kan lösa ut fordonet. Om ett fordon bedöms vara ett fordonsvrak så skrotas det.

Till höger ser du Taxan för fordonsflytt och skrotning.

Så bestrider du en parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att skriftligen bestrida betalningsansvaret hos

Polismyndigheten
Parkering
205 90 Malmö

Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt fabrikat på din bil. För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns. Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns i lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Så fungerar parkeringsövervakningen

I Båstads kommun är det Teknik och service som ansvarar för parkeringsövervakningen. Övervakningen utförs av en extern entreprenör, Securitas, och av uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler.