Click to listen highlighted text!

Planeringsunderlag

Senast ändrad: 22 nov, 2021

Inriktningsdokumenten

Arbetet pågick mellan 2011 och 2017 och var ett viktigt förarbete till den nu gällande översiktsplanen. Inriktningsdokumenten är mer detaljerade än översiktsplanen och fungerar fortfarande som ett komplement till den. Syftet är att tydliggöra visionerna för orterna och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle.

Inriktningsdokument Båstad, KF 2016-06-12
Social konsekvensanalys Båstad

Inriktningsdokument Båstad hamn, Kf 2014-03-12
Rapport från medborgardialog om “hamnrområdet i Båstad”

Inriktningsdokument Grevie, KF 2017-12-20
Social konsekvensanalys Grevie
Karta Grevie

Inriktningsdokument Förslöv KF 2017-11-13
Social konsekvensanalys Förslöv
Karta Förslöv

 

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag behövs för att ha aktuell kunskap att använda vid framtagande av olika planer som översiktsplaner och detaljplaner.

Länsstyrelserna och andra myndigheter tillhandahåller de viktigaste underlagen som behövs för den fysiska planeringen men kommunen kan behöva komplettera dessa för att de ska passa på lokal nivå. Det kan göras direkt i framtagande av planen eller så kan det behövas en separat utredning.

Kommunens aktuella underlag:

Planeringsunderlag, landskap, natur- och kulturmiljö

 

Regional planering och planeringssamverkan

Familjen Helsingborg

Samarbetet inom Skåne Nordväst består av 11 kommuner som verkar för att samla och stärka regionen under namnet “Familjen Helsingborg”. I samarbetet ingår Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorpm Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Ett av samarbetsprojekten handlar om att ta gemensamma ställningstaganden för översiktlig fysisk planering. Syftet med arbetet är att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas respektive översiktsplan.
I mars 2014 antog kommunfullmäktige Strukturplan Skåne Nordväst som planeringsunderalg för sin översiktliga planering. Under 2018-2019 har strukturplanen aktualiserats och gjorts digital. Läs den uppdaterade strukturplanen

Region plan för Skåne 2022-2040

Efter ändring i 7 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900), som reglerar krav om regional fysisk planering, har Region Skåne sedan 2019 i uppdrag att ta fram en regionplan. Regionplanen tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin –RUS (Det öppna Skåne).

Regionplan för Skåne 2022-2040 var på samråd under perioden 1 december 2020 till och med den 30 april 2021 (fem månader). Under samrådstiden kunde Skånes kommuner och invånare lämna synpunkter på planen. Planen beräknas vara tillgänglif för granskning under höstem 2021.

Regionplanen omfattar hela Skåne och ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturer som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanen har en nära koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS-det öppna Skåne) och ska vara ett stöd i regional och mellankommunal fysisk planering. Tillsammans med kommunernas översiktsplaner visar den riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut.

För att läsa Regionplan för Skåne i sin helhet se Region Skånes webb:www.skane.se/regionplan

 

Planeringsdokument som stöd för framtida planering och som underlag till arbetet med den kommunomfattande översiksplanen.

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016

Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2021-2030

Cykelstrategi

 

Riktlinjer för handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck.

Riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagd mark i Kattvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov 
Bygglov håller inget öppet hus tills vidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att prata med en handläggare under telefontiderna mån och tors kl 10-12 samt tis kl 15.30-17.30. De nås via kundcenter tel 0431-77 000. Det går också bra att ställa frågor via mail samhallsbyggnad@bastad.se

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!