Click to listen highlighted text!

Planeringsunderlag

Senast ändrad: 26 jun, 2023

Ett planprogram för Lyckanområdet, centrala Båstad håller på att tas fram

Klicka här för områdesavgränsning

Området runt Lyckantorget har en roll som centrumplats i Båstads tätort med ett samlat service- och handelsutbud.
Torget fungerar också som en viktig mötesplats i orten. Samtidigt har området en låg markutnyttjandegrad och flera av de kommunala byggnaderna är inte helt ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs där. Trafiksituationen behöver också ses över, liksom torgets utformning och gestaltning.
Mot denna bakgrund fick Samhällsbyggnad 2020-11-11 § 240 i uppdrag att ta fram ett planprogram för ”Lyckanområdet”.

Planprogrammet syftar till att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Båstads centrala delar. Arbetet inleddes under hösten 2021 med en medborgardialog. Syftet med dialogen var att inhämta kunskap om hur platsen upplevs idag och vilka önskemål som finns för framtiden.
En sammanfattning av resultatet finns att läsa som en bilaga här.

Samhällsbyggnad arbetar nu med att, utifrån genomförd medborgardialog, ta fram ett förslag till utvecklingsstrategi för området. När ett förslag till planprogram har tagits fram kommer detta att hållas tillgängligt för samråd och det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter.

När planprogrammet är färdigt och politiskt godkänt kommer det att utgöra underlag för kommande arbete med detaljplaner.

 

Inriktningsdokumenten

Arbetet pågick mellan 2011 och 2017 och var ett viktigt förarbete till den nu gällande översiktsplanen. Inriktningsdokumenten är mer detaljerade än översiktsplanen och fungerar fortfarande som ett komplement till den. Syftet är att tydliggöra visionerna för orterna och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle.

Inriktningsdokument Båstad, KF 2016-06-12
Social konsekvensanalys Båstad

Inriktningsdokument Båstad hamn, Kf 2014-03-12
Rapport från medborgardialog om “hamnrområdet i Båstad”

Inriktningsdokument Grevie, KF 2017-12-20
Social konsekvensanalys Grevie
Karta Grevie

Inriktningsdokument Förslöv KF 2017-11-13
Social konsekvensanalys Förslöv
Karta Förslöv

 

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag behövs för att ha aktuell kunskap att använda vid framtagande av olika planer som översiktsplaner och detaljplaner.

Länsstyrelserna och andra myndigheter tillhandahåller de viktigaste underlagen som behövs för den fysiska planeringen men kommunen kan behöva komplettera dessa för att de ska passa på lokal nivå. Det kan göras direkt i framtagande av planen eller så kan det behövas en separat utredning.

Kommunens aktuella underlag:

Planeringsunderlag, landskap, natur- och kulturmiljö

 

Regional planering och planeringssamverkan

Familjen Helsingborg

Samarbetet inom Skåne Nordväst består av 11 kommuner som verkar för att samla och stärka regionen under namnet “Familjen Helsingborg”. I samarbetet ingår Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Ett av samarbetsprojekten handlar om att ta gemensamma ställningstaganden för översiktlig fysisk planering. Syftet med arbetet är att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas respektive översiktsplan.
I mars 2014 antog kommunfullmäktige Strukturplan Skåne Nordväst som planeringsunderlag för sin översiktliga planering. Under 2018-2019 har strukturplanen aktualiserats och gjorts digital. Läs den uppdaterade strukturplanen

Regionplan för Skåne 2022-2040

Efter ändring i 7 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900), som reglerar krav om regional fysisk planering, har Region Skåne sedan 2019 i uppdrag att ta fram en regionplan. Regionplanen tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne.

Regionplan för Skåne 2022-2040 antogs av regionfullmäktige i juni 2022. Du hittar regionplanen på Region Skånes hemsida.

Regionplanen omfattar hela Skåne och ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturer som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanen har en nära koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS-det öppna Skåne) och ska vara ett stöd i regional och mellankommunal fysisk planering. Tillsammans med kommunernas översiktsplaner visar den riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut.

För att läsa Regionplan för Skåne i sin helhet se Region Skånes webb:www.skane.se/regionplan

 

Planeringsdokument som stöd för framtida planering och som underlag till arbetet med den kommunomfattande översiksplanen.

Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2021-2030

Cykelstrategi

 

Riktlinjer för handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck.

Riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagd mark i Kattvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

 
Click to listen highlighted text!