Click to listen highlighted text!

Trafikverket: Så påverkas du av sommarens tågstopp

Trafikverket: Så påverkas du av sommarens tågstopp

Från den 13 juni till den 5 augusti stoppas tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg. Stoppet påverkar många. Förutom störningar i tågtrafiken leds vägtrafiken om.

Det kommer att utföras arbeten längs hela sträckan under tågstoppet, med tyngdpunkt i Ängelholm, Skavebäcken, Kattarp, Ödåkra och Maria.

Spårstoppet mellan Ängelholm och Helsingborg startade måndag 13 juni och varar till och med fredag 5 augusti.

Läs mer om tågstoppet på Trafikverkets webbplats. 

Så påverkar tågstoppet dig som resenär

Tåg- och busstrafik

Öresundstågen till och från Göteborg/Halmstad kör på annan bana och stannar inte i Helsingborg och Landskrona. De gör istället extra uppehåll i Åstorp, Billesholm, Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp och Kävlinge.

Pågatågen på sträckan Helsingborg–Förslöv–Halmstad är inställda.

Ersättningstrafik

Bussar ersätter på följande sträckor:

Helsingborg–Ängelholm (direkt)

Helsingborg–Förslöv/Båstad (via Pågatågens mellanstationer)

Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

Det kör även extrainsatta Pågatåg på sträckan Helsingborg–Ramlösa–Landskrona–Kävlinge som ansluter till Öresundståg i Kävlinge.

Från torsdag 30 juni kl. 23.15 till måndag 4 juli kl. 4.15 är Öresundstågen inställda mellan Helsingborg och Laholm på grund av ett annat banarbete.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Kommunen föreslås ta över skötsel och drift av allmänna ytor i Förslöv

Kommunen föreslås ta över skötsel och drift av allmänna ytor i Förslöv

Gator, parker och naturområden i Förslöv sköts idag av Förslövsholms vägförening. Under en tid har kommunen arbetat med att se över gällande detaljplaner i Förslöv. Man har på så sätt identifierat de detaljplaner som idag har enskilt huvudmannaskap, det vill säga där kommunen inte står för skötsel och drift av allmänna ytor. Kommunen föreslår nu att dessa detaljplaner ska ändras så att kommunen får möjlighet att överta ansvaret.

I korthet innebär förändringen att den avgift du idag betalar till vägföreningen tas bort under förutsättning att kommunen tar över ansvaret.

Utöver ändringen av huvudmannaskapet fortsätter samtliga planer att gälla liksom tidigare.

Du som vill veta mer är varmt välkommen till Förslövs bygdegård den 22 juni klockan 18.30. Tjänstepersoner från kommunen är på plats för att svara på dina frågor.

På kommunens webbplats kan du läsa mer om förslaget och detaljplaneändringarna.

Underrättelse om granskning – Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen mfl

Underrättelse om granskning – Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen mfl

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras. Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Vill du veta mer om detaljplanen? Se alla pågående detaljplaner.

Hållplatsen vid Båstad torg flyttas temporärt

Hållplatsen vid Båstad torg flyttas temporärt

På grund av att hållplats Båstad Torget (läge A) behöver korrigeras om måste den stängas med hänvisning till en tillfällig hållplatsstolpe. Det nya läget börjar användas från och med fredag 8 april klockan 07.00. Bussarnas körväg påverkas inte.

Hållplatser som påverkas:

  • Se bild. Hållplats Båstad Torget (läge A) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats (läge X), cirka 100 meter framåt i bussens färdriktning, på Italienska vägen. Läge X blir ny ändhållplats för linje 501 mot Båstad Torget.

Mer information

Vänligen kontakta Skånetrafikens kundtjänst: 0771 – 77 77 77, www.skanetrafiken.se

Arkeologisk utredning genomförs i samband av detaljplan i centrala Båstad

Arkeologisk utredning genomförs i samband av detaljplan i centrala Båstad

I samband med arbetet att ta fram en detaljplan i centrala Båstad vid Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen kommer en arkeologisk utredning att genomföras. Det är Länsstyrelsen som har begärt utredningen som väntas påbörjas 23 mars och pågå fram till senast 25 mars.

Vid en större exploatering kan Länsstyrelsen ställa krav på arkeologisk utredning. Detta gör man om det finns goda skäl att anta att exploateringsområdet innehåller under mark dolda, ej registrerade fornlämningar.

Det kommer att grävas ett antal schakt där planförslaget föreslår bebyggelse eller annan typ av anläggning. Den allra största delen av marken i planområdet kommer förbli orörd. De schakt som grävs kommer att fyllas igen när arbetet är utfört. Marken där schakten har grävts kan komma att förbli osådd under en kortare tid men kommer att återställas.

Arbetet förväntas inte orsaka några större störningar i form av buller och utredningen kommer inte heller att påverka trafiken i området.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för del av Båstad 109:2 m.fl.

Markeringarna på kartan visar området som berörs. Den allra största delen av marken i planområdet kommer förbli orörd. 

Click to listen highlighted text!