Click to listen highlighted text!

Samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2

Samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2

Detaljplanen för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, etapp 2 är utsänd på samråd under tiden 2020-10-22 fram till och med 2020-12-04. Huvudsyftet med detaljplanen är att tillskapa ny verksamhetsmark i anslutning till handels/verksamhetsområdet Entré Båstad samt delvis möjliggöra utveckling av befintlig etablerad verksamhet inom Entré Båstad etapp 1.

Här kan du läsa mer om detaljplanen

Översvämning på väg 115

Översvämning på väg 115

Under måndagen uppstod det en översvämning på Trafikverkets väg 115/Hallandsvägen vid järnvägsbron i Båstad. Räddningstjänsten och Trafikverkets driftentreprenör påbörjade i förmiddags åtgärder med att ta bort vatten från vägbanan. Med stor mängd nederbörd och vatten från åsen samt vägar/gator med mera kan det resultera i att ledningar går fulla. Vad exakt som har hänt i det specifika fallet är det för tidigt att dra slutsatser om. Trafikverket tittar på problemet och informerar Båstads kommun och andra berörda parter löpande. Förhoppningen är att detta inte ska behöva inträffa igen. För mer information hänvisar vi till Trafikverkets växel 0771 – 921 921 eller deras e-post: trafikverket@trafikverket.se

Begränsad framkomlighet på Kungsbergsvägen och delar av Lyavägen

Begränsad framkomlighet på Kungsbergsvägen och delar av Lyavägen

NSVA och NCC gör ledningsarbete i området: Begränsad framkomlighet på Kungsbergsvägen och delar av Lyavägen till och med 25 oktober. Följ orange hänvisningsskyltar ute på plats eller om möjligt välj annan väg.
 

Underrättelse om granskning – Detlajplan för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv

Underrättelse om granskning – Detlajplan för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv

Nu finns detaljplanen detlajplanen för Hemmslöv 5:9 mfl i Hemmeslöv,, ute för granskning.

Syftet med detaljplanen är att se över u-område och prickmark för att göra tomten möjlig att exploatera på ett mer rationellt sätt. I gällande detaljplan finns ett stort område som inte får bebyggas och berörda ledningar utreddes inte exakt i samband med upprättandet, vilket gör tomten mycket svårt att nyttja som den är idag.
Detaljplanen är utställd för granskning tiden 190603 — 190712.

 

Mer information om detaljplanen hittar du här

Underrättelse om samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv

Underrättelse om samråd – Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv

Nu finns detaljplanen för Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv, Båstads kommun, ute för samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola (F-6) samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Detaljplanen är utställd för samråd med start 27 maj 2019 till och med 12 juli 2019.

Mer information om detaljplanen hittar du här

Click to listen highlighted text!