Click to listen highlighted text!

Ängelsbäcksstrand – Båstad Etapp 21

Ängelsbäcksstrand – Båstad Etapp 21

Tvärs över halvön……………

Leden följer stigar och mindre asfalterade vägar i svag stigning från Ängelsbäcksstrand till Krogstorp. Därefter är stigningen bitvis kraftig till Severtorp för att sedan slutta markant till Båstad. I Axelstorp kan Du välja väg fram till Båstad. 14 km lätt/medelsvår vandring.

Du lämnar kusten för att vandra tvärs över halvön, in i själva hjärtat av Bjäre. Från kustreservatets tusenåriga betestradition beger Du Dig in i ett modernt jordbrukslandskap med stora sammanhängande åkrar för att så småningom komma till det för Bjärehalvön så typiska småskaliga odlingslandskapet, format och baserat på boskapsskötsel sedan förhistorisk tid. Här och var passerar Du också gravar från människorna som levde och verkade i bygden under brons- och järnåldern. På urbergshorsten Hallandsåsens SV-sluttning hittar Du geologiska formationer i form av rullstensåsar. Vid Killebäckstorp avslutas ett omfattande system av rullstensåsar som sträcker sig bortanför Grevie till Sinarpsdalen. Dessa bildades vid den sista inlandsisens avsmältning för ca 14000 år sedan. Du vandrar rakt igenom detta fantastiska naturreservat kallat Grevie backar……….

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Hålehall – Örlid Etapp 20

Hålehall – Örlid Etapp 20

I skogens stilla ro……………….

Leden följer stigar och små grus- och asfaltvägar i bitvis stigande terräng. Vid Örlid knyts Skåneleden ihop och Du kan välja vilken etapp Du vill fortsätta på: österut mot Brammarp (nr 15), västerut mot Korröd (nr 16) eller helt enkelt stanna vid Rasta Hallandsåsen beläget strax intill. 9 km medelsvår vandring.

Den mäktiga Hallandsåsen har i alla tider fungerat som en naturlig gräns och skiljedelare. Själva namnet Bjäre betyder också berg. Den östra delen av halvön karaktäriseras av skogsrika områden med inslag av våtmarker och endast små öppna åker- och beteslyckor. Vid en vandring här kan Du lätt få känslan av att befinna Dig någon helt annanstans.

Området står också i klar kontrast mot de västliga delarna av Bjärehalvön. Området är glest befolkat med bebyggelse i form av ensamgårdar. Så har det varit under större delen av historien. Vid Simontorp kommer Du ut på en liten grusväg kallad Postridarens väg eller Kungsvägen. Detta är den äldsta riksvägen över åsen, använd åtminstone sedan 1600-talet. Det var inte helt lätt att färdas här i äldre tider. Förutom att vägen var knagglig och kurvig med branta backar kunde man bli överfallen av stråtrövare som låg på lur längs vägarna……..

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Vejbystrand – Hålehall Etapp 19

Vejbystrand – Hålehall Etapp 19

Från sill till potatis…………

Från Vejbystrand till Förslöv följer leden mindre asfaltvägar (svag stigning). Från Förslöv till Hålehall är leden bitvis förlagd till stigar (brant stigning). OBS! Skåneleden korsar väg 105. Följ markering och var försiktig då Du korsar vägen! 11 km lätt-medelsvår vandring.

Området domineras av ett öppet och modernt odlingslandskap men vid Stora Hults strand kan Du också få en inblick i hur det gamla jordbrukslandskapet på Bjärehalvön såg ut. Inägorna fanns samlade kring byarna 1-2 km inåt land medan betesmarkerna sträckte sig ända ner till stranden. Ca 100 m öster om leden hittar Du en liten rest av en betesmark kallad Stora Hults fälad som ännu hävdas. Vid Förslöv ändrar landskapet karaktär och Du fortsätter vandringen mot Hålehall genom skogsmark över Hallandsåsen…………

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Torekov – Vejbystrand Etapp 18

Torekov – Vejbystrand Etapp 18

Där hav möter land…………………..

Ledan följer stigar längs strandremsan. Bitvis är den ganska stenig. 17 km medelsvår vandring.

Området utgörs av både sand- och klapperstensstränder, flacka ljung- eller enbevuxna betesmarker med små vattengölar och kärr insprängda här och var. Kuststräckan har en rik flora och fauna. Under försommaren täcks marken av den rosa, lilla blomman trift. Bronsåldersgraven Dagshög, belägen alldeles intill leden, är Skånes största gravhög med en mycket artrik flora som berättar om en lång betestradition, kanske ända sedan graven byggdes för ca 3000 år sedan. Utmed hela kusten kan Du se spår av den intensiva stenhantering som bedrevs under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Många odlingsrösen, gärdsgårdar och t o m gravrösen har plockats på sten till stenkrossar belägna längs hela Bjärekusten, för att sedan i form av bl a makadam skeppas vidare till Danmark…………

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Hovs Hallar – Torekov Etapp 17

Hovs Hallar – Torekov Etapp 17

På en förtrollad stig……………….

Mellan Hovs hallar och Torekov följer leden betesmarker med partier av klapperstensfält. 11 km svår vandring.

Från höjden Knösen (154,7 m ö h) med dess fantastiska utsikt vandrar Du genom små skogspartier, ljunghedar och naturbetesmarker ut till Hovs hallar. Här möts urbergshorsten Hallandsåsen och havet på ett mycket dramatiskt sätt. På höjden passerar Du den skadade bronsåldershögen Kampehög, avsiktligt monumentalt placerad och väl synlig från både land- och sjösida. Vid de mörka amfibolitklipporna som kallas Svarthälle eller Svartehall ändrar den tidigare så branta kusten karaktär och blir allt flackare. Utmed Bjärehalvöns västsida finns ett fyrtiotal gravrösen. Både högar och rösen har använts som gravplats för flera personer………

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!