Click to listen highlighted text!

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Tyck till om Lyckanområdets framtida utformning

Just nu arbetar Båstads kommun med ett planprogram för Lyckanområdet i Båstad. Syftet är att planera långsiktigt för utvecklingen av Båstads centrala delar och skapa förutsättningar för att området kring Lyckantorget förblir en naturlig och trivsam centrumplats.

Den 25 november hölls ett öppet hus där allmänheten fick chansen att lämna åsikter om områdets framtida utformning. Hade du inte möjlighet att närvara på öppet hus kan du istället lämna synpunkter via en enkät nedan fram till den 5 december.

I arbetet med planprogrammet för Lyckanområdet kommer möjligheterna att utöka med fler centrumfunktioner och fler bostäder att undersökas. Trafik- och parkeringssituationen kommer också att ses över samt möjligheterna att utveckla torget och områdets gröna miljöer.

Arbetet har precis påbörjats och det är viktigt att i ett tidigt skede av processen få veta vad allmänheten tycker om området idag och vad medborgarna skulle vilja bevara respektive utveckla och förändra för framtiden. Din åsikt som medborgare är kommunens viktigaste kunskapsunderlag i den fortsatta processen.

Lämna synpunkter via en enkät

Hade du inte möjlighet att närvara den 25 november finns även möjlighet att bidra med tankar och synpunkter genom en enkät. Lämna dina synpunkter i enkäten via länken nedan.

OBS. Tidsperioden för enkäten avslutades den 5 december.

Kartvy över planområdet Lyckan.

Lyckanområdet i centrala Båstad i kartvy.

Markanvisningstävling klar för Entré Båstad etapp 3

Markanvisningstävling klar för Entré Båstad etapp 3

Båstads kommun har genomfört en markanvisningstävling för ett markområde, beläget mellan Inre Kustvägen och järnvägen, som är en del av fastigheten Hemmeslöv 5:9, Entré Båstad etapp III. Nu är markanvisningstävlingen klar med ett vinnande bidrag.

I markanvisningstävlingen för markområdet vid Entré Båstad deltog två olika bidrag, och kommunstyrelsen fattade på sitt sammanträde den 8 juni beslut om att tilldela Rico Estate Development AB option att teckna markanvisningsavtal med Båstads kommun.

Förslaget från Rico Estate Development AB tar tillvara platsens exponerade läge och har en utformning, både vad gäller utseendet och storleken, som skapar en enhetlighet längs med Inre Kustvägen. Förslaget, som innebär byggnation av en ny handelsplats på området, tar också tillvara på platsens förutsättningar för handel. Tanken är att ha hyresgäster som kompletterar den övriga handeln som idag finns vid Entré Båstad.

Härnäst kommer ett markanvisningsavtal att upprättas och Rico Estate Development AB få utrymme att bland annat säkerställa samarbete med hyresgäster samt att få bygglovshandlingar på plats. När villkoren är uppnådda kan en överlåtelse ske och byggnationen av den nya handelsplatsen komma igång, med ambitionen att vara klar runt sommaren 2023.

Rico Estate Development AB vann markanvisningstävlingen för markområdet vid Entré Båstad. Foton/Illustrationer: Rico Estate Development AB

 

Översiktsplanering

Översiktsplanering

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 antogs i maj 2020 och omfattar hela kommunens yta.
En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Just nu pågår framtagandet av en fördjupad översiktsplan i Torekov, läs mer under pågående planering.

Pågående planering

Pågående planering

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Arbetet leds av kommunens styrgrupp tillsammans med projektet ”Torekovs framtid”
Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan

Översiktsplanen ÖP2030 antogs i maj 2020 och beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt.
Planeringsunderlag

Planeringsunderlag

Dokument som stöd för framtida planering och handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Detaljplanering

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Båstads kommun. Du kan också ta del av detaljplaner som är under arbete, se i vilken fas de är i och hur du gör om du vill påverka ett detaljplanearbete.

 

Boverket om detaljplaner

Detta är en detaljplan

Detta är en detaljplan

En detaljplan visar vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter.
Detaljplaner under arbete

Detaljplaner under arbete

Här hittar du de detaljplaner som vi arbetar med just nu. Du ser i vilken skede i detaljplaneprocessen är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter.
Detaljplanprocessen

Detaljplanprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen.
Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Boverket

Detaljplanering

 

Click to listen highlighted text!