Click to listen highlighted text!

Pågående planering

Pågående planering

Framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Torekov

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsen arbetsutskott och referensgrupp är projektdeltagare i projektet ”Torekovs framtid” som drevs lokalt av Torekovs invånare under 2019.

Vi är nu under framtagande av planförslag inför samråd. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, förslag eller funderingar.

Bildtext: Processbild för framtagande av fördjupad översiktsplan för Torekov.

Inventering av bebyggelsens kulturmiljövärden i Torekov

Under slutet av augusti och början av september kommer kommunen med hjälp av konsulter att genomföra en översiktlig bebyggelseinventering i Torekovs tätort med omnejd. Två bebyggelseantikvarier kommer att ta sig runt i orten och utifrån sin expertis bedöma och fotografera byggnader.

Syftet är att uppdatera kunskaperna om bebyggelsens kulturmiljövärden på orten och är ett viktigt underlag i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet görs som en del i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen i Torekov.

Bebyggelsen kommer att klassificeras

Bebyggelsen kommer att klassas med koppling till lagstiftningen (plan- och bygglagen samt kulturmiljölagen). Förutom den information som kommer att registreras om byggnaderna kommer klassningen vara en vägledning för hur kulturmiljövärden ska hanteras i den fortsatta samhällsbyggnadsprocessen som till exempel vid detaljplanering och bygglov. Inventeringen kommer att dokumenteras i kommunens digitala geografiska informationssystem (GIS) och senare även finnas tillgänglig i webbkartan Båstadkartan, där den som vill kan uppsöka informationen om till exempel sin fastighet.

Bakgrund

I samband med antagandet av översiktsplanen i maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram. Projektrapporten “Torekov – byn vid havet” från projektet Torekovs framtid är tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen utgångspunkter för den nya fördjupningen.

Projektplanen för framtagande godkändes på kommunfullmäktige den 21 oktober 2020.

Den tidigare fördjupade översiktsplanen för Torekov beslutades inte längre vara gällande i samband med antagandet av den kommunomfattande översiktsplanen ÖP2030 i maj 2020.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030

Gå till den interaktiva översiktsplanen genom att följ länken Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 eller klicka på kartbilden nedan. Manual för hur kartan används finns i översiktsplanens meny.

Nedan finns planen tillgänglig som pdf-dokument, som ett komplement till den digitala planen. Här hittar du även översiktsplanens tillhörande bilagor.

Översiktsplanen som pdf-dokument

Del 1 – Utvecklingsstrategi
Del 2 – Områdesanvändning
Del 3 – Hänsyn

 Bilagor:
Bilaga 1 – Särskilt utlåtande
Bilaga 2 – Länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga 3 – Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 4 – Sammanställning av synpunkter
Bilaga 5 – Markanvändningskarta

 

Så här har översiktsplanen tagits fram

Båstad kommuns översiktsplan antogs av Båstads kommunfullmäktige den 20 maj 2020 och utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier. Planen fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.

Översiktsplanen är digital och är uppbyggd efter Boverkets ÖP-modell. Det innebär att sättet som den är strukturerad på följer Boverkets förslag på hur planinformationen kan struktureras och presenteras.

Arbetet med att ta fram översiktsplanen har pågått sedan 2013 och har involverat flera olika aktörer, myndigheter och allmänhet.

Förslaget till ny översiktsplan för Båstads kommun var ute på samråd den 25 maj till och med den 30 september 2018. Då inkom olika myndigheter, aktörer och intressenter med synpunkter på planförslaget vilket därefter omarbetades. Den 23 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att det reviderade planförslaget, den så kallade granskningshandlingen, skulle ställas ut.

Översiktsplanen var utställd för granskning mellan den 18 november 2019 och till den 3 februari 2020. Under utställningstiden inkom synpunkter från olika myndigheter, aktörer och intressenter. Synpunkterna låg till grund för förändringar och justeringar i förslaget till ny översiktsplan som resulterade i en antagandehandling. Båstads kommunfullmäktige beslutade att anta översiktsplanen den 20 maj 2020. Vid beslutet om antagande gjorde kommunfullmäktige ett tillägg och pekade ut ytterligare ett par markområden för ny stadsbygd. Översiktsplanen justerades därefter och de utpekade markområdena är tillagda i planen. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen fick laga kraft den 19 juni och den är sedan dess Båstads kommuns gällande översiktsplan.
Kommunfullmäktiges protokoll  2020-05-20, § 85

 

Fördjupade översiktsplaner

Det finns inga gällande fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Båstads kommun.

Just nu pågår framtagandet av en fördjupad översiktsplan i Torekov, läs mer under pågående planering.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Översiktsplanen kan ändras för delar av kommunen genom en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller tematiskt tillägg.

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen.

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen och är i stort sett den samma som för att ta fram en kommunomfattande översiktsplan, ett tematiskt tillägg hanteras på samma sätt som en kommunomfattande översiktsplan.

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Telefontider bygglovhandläggare
Mån kl 10-12
Tis kl 15.30-17.30
Tors kl 10-12 
Ring 0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov

Bygglov håller inget öppet hus på tisdagar tillsvidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att kontakta en bygglovhandläggare under telefontid enligt ovan.

Skicka meddelande

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag

Ett planprogram för Lyckanområdet, centrala Båstad håller på att tas fram

Klicka här för områdesavgränsning

Området runt Lyckantorget har en roll som centrumplats i Båstads tätort med ett samlat service- och handelsutbud.
Torget fungerar också som en viktig mötesplats i orten. Samtidigt har området en låg markutnyttjandegrad och flera av de kommunala byggnaderna är inte helt ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs där. Trafiksituationen behöver också ses över, liksom torgets utformning och gestaltning.
Mot denna bakgrund fick Samhällsbyggnad 2020-11-11 § 240 i uppdrag att ta fram ett planprogram för ”Lyckanområdet”.

Planprogrammet syftar till att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Båstads centrala delar. Arbetet inleddes under hösten 2021 med en medborgardialog. Syftet med dialogen var att inhämta kunskap om hur platsen upplevs idag och vilka önskemål som finns för framtiden.
En sammanfattning av resultatet finns att läsa som en bilaga här.

Samhällsbyggnad arbetar nu med att, utifrån genomförd medborgardialog, ta fram ett förslag till utvecklingsstrategi för området. När ett förslag till planprogram har tagits fram kommer detta att hållas tillgängligt för samråd och det kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter.

När planprogrammet är färdigt och politiskt godkänt kommer det att utgöra underlag för kommande arbete med detaljplaner.

 

Inriktningsdokumenten

Arbetet pågick mellan 2011 och 2017 och var ett viktigt förarbete till den nu gällande översiktsplanen. Inriktningsdokumenten är mer detaljerade än översiktsplanen och fungerar fortfarande som ett komplement till den. Syftet är att tydliggöra visionerna för orterna och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle.

Inriktningsdokument Båstad, KF 2016-06-12
Social konsekvensanalys Båstad

Inriktningsdokument Båstad hamn, Kf 2014-03-12
Rapport från medborgardialog om “hamnrområdet i Båstad”

Inriktningsdokument Grevie, KF 2017-12-20
Social konsekvensanalys Grevie
Karta Grevie

Inriktningsdokument Förslöv KF 2017-11-13
Social konsekvensanalys Förslöv
Karta Förslöv

 

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag behövs för att ha aktuell kunskap att använda vid framtagande av olika planer som översiktsplaner och detaljplaner.

Länsstyrelserna och andra myndigheter tillhandahåller de viktigaste underlagen som behövs för den fysiska planeringen men kommunen kan behöva komplettera dessa för att de ska passa på lokal nivå. Det kan göras direkt i framtagande av planen eller så kan det behövas en separat utredning.

Kommunens aktuella underlag:

Planeringsunderlag, landskap, natur- och kulturmiljö

 

Regional planering och planeringssamverkan

Familjen Helsingborg

Samarbetet inom Skåne Nordväst består av 11 kommuner som verkar för att samla och stärka regionen under namnet “Familjen Helsingborg”. I samarbetet ingår Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorpm Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Ett av samarbetsprojekten handlar om att ta gemensamma ställningstaganden för översiktlig fysisk planering. Syftet med arbetet är att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas respektive översiktsplan.
I mars 2014 antog kommunfullmäktige Strukturplan Skåne Nordväst som planeringsunderalg för sin översiktliga planering. Under 2018-2019 har strukturplanen aktualiserats och gjorts digital. Läs den uppdaterade strukturplanen

Region plan för Skåne 2022-2040

Efter ändring i 7 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900), som reglerar krav om regional fysisk planering, har Region Skåne sedan 2019 i uppdrag att ta fram en regionplan. Regionplanen tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin –RUS (Det öppna Skåne).

Regionplan för Skåne 2022-2040 var på samråd under perioden 1 december 2020 till och med den 30 april 2021 (fem månader). Under samrådstiden kunde Skånes kommuner och invånare lämna synpunkter på planen. Planen beräknas vara tillgänglif för granskning under höstem 2021.

Regionplanen omfattar hela Skåne och ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturer som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanen har en nära koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS-det öppna Skåne) och ska vara ett stöd i regional och mellankommunal fysisk planering. Tillsammans med kommunernas översiktsplaner visar den riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut.

För att läsa Regionplan för Skåne i sin helhet se Region Skånes webb:www.skane.se/regionplan

 

Planeringsdokument som stöd för framtida planering och som underlag till arbetet med den kommunomfattande översiksplanen.

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016

Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2021-2030

Cykelstrategi

 

Riktlinjer för handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck.

Riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagd mark i Kattvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

 
Click to listen highlighted text!