Click to listen highlighted text!

Pågående planering

Pågående planering

Framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Torekov

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsen arbetsutskott och referensgrupp är projektdeltagare i projektet ”Torekovs framtid” som drevs lokalt av Torekovs invånare under 2019.

Vi är nu under framtagande av planförslag inför samråd, som beräknas till hösten 2021.

Bildtext: Processbild för framtagande av fördjupad översiktsplan för Torekov.

 

Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, förslag eller funderingar.

Vilka förslag och synpunkter som kommer arbetas in i planen beror på vilka ställningstagande kommunen gör och vilka avvägningar som görs mellan olika allmänna, kommunala och statliga intressen.

Enligt den preliminära tidplanen beräknas samråd kunna hållas under hösten 2021. Under samrådet kommer planförslaget hållas tillgängligt på kommunens webb och den som vill kommer kunna lämna in synpunkter på förslaget.

Bakgrund

I samband med antagandet av översiktsplanen i maj 2020 beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram. Projektrapporten “Torekov – byn vid havet” från projektet Torekovs framtid är tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen utgångspunkter för den nya fördjupningen.

Projektplanen för framtagande godkändes på kommunfullmäktige den 21 oktober 2020.

Den tidigare fördjupade översiktsplanen för Torekov beslutades inte längre vara gällande i samband med antagandet av den kommunomfattande översiktsplanen ÖP2030 i maj 2020.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Vad är en översiktsplan?

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en vision för kommunens framtida utveckling och användning av mark- och vattenområden. Den är också ett instrument för dialogen mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning samt för dialog om framtida utveckling med kommunens invånare. Planen är inte juridiskt bindande men fungerar som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut och till exempel vid rättslig prövning i plan- eller lovärenden.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen kan ändras för delar av kommunen genom till exempel en fördjupad översiktsplan (FÖP).

Översiktsplaneringen regleras i plan- och bygglagen samt miljöbalken (1998:808) och i den lagstyrda processen ska det hållas samråd och granskning innan planen ska antas i kommunfullmäktige. Under samråd och granskning ska förslaget hållas tillgängligt för allmänheten.

På Boverkets hemsida finns mer information om processen kring översiktsplanen.

 
Planeringsstrategi och kontinuerlig planering

Översiktsplanen ska vara aktuell vilket innebär den ska spegla den politiska uppfattningen om hur mark- och vattenområde ska planeras, utvecklas och bevaras. Därför ska Båstads kommunfullmäktige under första halvan av varje mandatperiod besluta om en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ska visa kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen och om hela eller delar av planen är inaktuella och behöver arbetas om, eller om tillägg behöver göras.

För att översiktsplanen, inkluderat alla ändringar (tillägg och fördjupningar), ska fortsätta vara gällande måste kommunfullmäktige anta en planeringsstrategi inom 24 månader efter ordinarie val, vilket innebär senast den 11 september 2024.

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov 
Bygglov håller inget öppet hus tills vidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att prata med en handläggare under telefontiderna mån och ons kl 10-12, tis kl 15-17.30 samt tors kl 15-16.30. De nås via kundcenter tel 0431-77 000. Det går också bra att ställa frågor via mail samhallsbyggnad@bastad.se

Skicka meddelande

Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030

Gå till den interaktiva översiktsplanen genom att följ länken Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 eller klicka på kartbilden nedan. Manual för hur kartan används finns i översiktsplanens meny.

Nedan finns planen tillgänglig som pdf-dokument, som ett komplement till den digitala planen. Här hittar du även översiktsplanens tillhörande bilagor.

Översiktsplanen som pdf-dokument

Del 1 – Utvecklingsstrategi
Del 2 – Områdesanvändning
Del 3 – Hänsyn

 Bilagor:
Bilaga 1 – Särskilt utlåtande
Bilaga 2 – Länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga 3 – Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 4 – Sammanställning av synpunkter
Bilaga 5 – Markanvändningskarta

 

Så här har översiktsplanen tagits fram

Båstad kommuns översiktsplan antogs av Båstads kommunfullmäktige den 20 maj 2020 och utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier. Planen fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.

Översiktsplanen är digital och är uppbyggd efter Boverkets ÖP-modell. Det innebär att sättet som den är strukturerad på följer Boverkets förslag på hur planinformationen kan struktureras och presenteras.

Arbetet med att ta fram översiktsplanen har pågått sedan 2013 och har involverat flera olika aktörer, myndigheter och allmänhet.

Förslaget till ny översiktsplan för Båstads kommun var ute på samråd den 25 maj till och med den 30 september 2018. Då inkom olika myndigheter, aktörer och intressenter med synpunkter på planförslaget vilket därefter omarbetades. Den 23 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att det reviderade planförslaget, den så kallade granskningshandlingen, skulle ställas ut.

Översiktsplanen var utställd för granskning mellan den 18 november 2019 och till den 3 februari 2020. Under utställningstiden inkom synpunkter från olika myndigheter, aktörer och intressenter. Synpunkterna låg till grund för förändringar och justeringar i förslaget till ny översiktsplan som resulterade i en antagandehandling. Båstads kommunfullmäktige beslutade att anta översiktsplanen den 20 maj 2020. Vid beslutet om antagande gjorde kommunfullmäktige ett tillägg och pekade ut ytterligare ett par markområden för ny stadsbygd. Översiktsplanen justerades därefter och de utpekade markområdena är tillagda i planen. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen fick laga kraft den 19 juni och den är sedan dess Båstads kommuns gällande översiktsplan.
Kommunfullmäktiges protokoll  2020-05-20, § 85

 

Fördjupade översiktsplaner

Det finns inga gällande fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Båstads kommun.

Just nu pågår framtagandet av en fördjupad översiktsplan i Torekov, läs mer under pågående planering.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Översiktsplanen kan ändras för delar av kommunen genom en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller tematiskt tillägg.

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen.

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen och är i stort sett den samma som för att ta fram en kommunomfattande översiktsplan, ett tematiskt tillägg hanteras på samma sätt som en kommunomfattande översiktsplan.

 

 

Vid frågor kontakta

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters
klara.harmark-peters@bastad.se
tel 0431-77023.

Under 2021 vikarierar Hanna Seger
(hanna.seger@bastad.se)för Klara

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag

Inriktningsdokumenten

Arbetet pågick mellan 2011 och 2017 och var ett viktigt förarbete till den nu gällande översiktsplanen. Inriktningsdokumenten är mer detaljerade än översiktsplanen och fungerar fortfarande som ett komplement till den. Syftet är att tydliggöra visionerna för orterna och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle.

Inriktningsdokument Båstad, KF 2016-06-12
Social konsekvensanalys Båstad

Inriktningsdokument Båstad hamn, Kf 2014-03-12
Rapport från medborgardialog om “hamnrområdet i Båstad”

Inriktningsdokument Grevie, KF 2017-12-20
Social konsekvensanalys Grevie
Karta Grevie

Inriktningsdokument Förslöv KF 2017-11-13
Social konsekvensanalys Förslöv
Karta Förslöv

 

Planeringsunderlag

Planeringsunderlag behövs för att ha aktuell kunskap att använda vid framtagande av olika planer som översiktsplaner och detaljplaner.

Länsstyrelserna och andra myndigheter tillhandahåller de viktigaste underlagen som behövs för den fysiska planeringen men kommunen kan behöva komplettera dessa för att de ska passa på lokal nivå. Det kan göras direkt i framtagande av planen eller så kan det behövas en separat utredning.

Kommunens aktuella underlag:

Planeringsunderlag, landskap, natur- och kulturmiljö

 

Regional planering och planeringssamverkan

Familjen Helsingborg

Samarbetet inom Skåne Nordväst består av 11 kommuner som verkar för att samla och stärka regionen under namnet “Familjen Helsingborg”. I samarbetet ingår Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorpm Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Ett av samarbetsprojekten handlar om att ta gemensamma ställningstaganden för översiktlig fysisk planering. Syftet med arbetet är att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas respektive översiktsplan.
I mars 2014 antog kommunfullmäktige Strukturplan Skåne Nordväst som planeringsunderalg för sin översiktliga planering. Under 2018-2019 har strukturplanen aktualiserats och gjorts digital. Läs den uppdaterade strukturplanen

Region plan för Skåne 2022-2040

Efter ändring i 7 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900), som reglerar krav om regional fysisk planering, har Region Skåne sedan 2019 i uppdrag att ta fram en regionplan. Regionplanen tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin –RUS (Det öppna Skåne).

Regionplan för Skåne 2022-2040 var på samråd under perioden 1 december 2020 till och med den 30 april 2021 (fem månader). Under samrådstiden kunde Skånes kommuner och invånare lämna synpunkter på planen. Planen beräknas vara tillgänglif för granskning under höstem 2021.

Regionplanen omfattar hela Skåne och ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturer som sträcker sig över kommungränserna. Regionplanen har en nära koppling till den regionala utvecklingsstrategin (RUS-det öppna Skåne) och ska vara ett stöd i regional och mellankommunal fysisk planering. Tillsammans med kommunernas översiktsplaner visar den riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut.

För att läsa Regionplan för Skåne i sin helhet se Region Skånes webb:www.skane.se/regionplan

 

Planeringsdokument som stöd för framtida planering och som underlag till arbetet med den kommunomfattande översiksplanen.

Bostadsförsörjningsprogram för Båstads kommun 2016

Befolkningsprognos för Båstads kommun år 2021-2030

Cykelstrategi

 

Riktlinjer för handläggning i områden med komplexa planeringsförutsättningar och högt utvecklingstryck.

Riktlinjer för byggnation utanför detaljplanelagd mark i Kattvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2
269 80 Båstad
Visa karta

Växeln
0431-770 00

Inget öppet hus på bygglov 
Bygglov håller inget öppet hus tills vidare med anledning av coronaviruset. Du är välkommen att prata med en handläggare under telefontiderna mån och ons kl 10-12, tis kl 15-17.30 samt tors kl 15-16.30. De nås via kundcenter tel 0431-77 000. Det går också bra att ställa frågor via mail samhallsbyggnad@bastad.se

Skicka meddelande

Click to listen highlighted text!