Click to listen highlighted text!

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Under 2021 kommer miljöavdelningen att genomföra ett tillsynsprojekt gällande hantering av gödsel på hästgårdar. Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur gödsel i hagarna hanteras.

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Mycket gödsel på en liten yta kan påverka vattenmiljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och bidrar till övergödning.

Syftet med tillsynsprojektet är att:
-Öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen till vattendrag.
-Öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området.
-Samla in kunskap om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige.

Under tillsynsbesöket kommer bl.a. följande att kontrolleras:
-Var och hur gödsel lagras.
-Var hästgödsel sprids.
-Var gödsel lämnas, om det lämnar gården.
-Hur hästgödsel hanteras i hagarna.

På de hästgårdar som ligger utanför kommunalt VA-område kommer även det enskilda avloppet att kontrolleras.

Vilka hästgårdar kommer att få besök?
De flesta gårdar som har fler än två hästar kommer att få besök under året. Innan besöket kommer du att få ett brev med mer information och förslag på tid för besöket.

Hur kan du som hästhållare förbereda dig?
Du kan förbereda dig inför besöket genom att ta del av det informationsmaterialet som Jordbruksverket sammanställt inför projektet. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.

Informationsmaterialet från Jordbruksverket hittar du här

Har du frågor om tillsynsprojektet är du välkommen att kontakta miljöavdelningen på samhallsbyggnad@bastad.se

Gödselhantering

Gödselhantering

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett sådant sätt att läckage och oönskad spridning till omgivningen inte sker.

Vid djurhållning som omfattar 10-100 djurenheter ska gödseln kunna lagras under minst 6 månader. Lantbruk med mer än 100 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst 8 månader. För alla verksamheter gäller att gödseln ska lagras i täta utrymmen så att läckage till omgivningen inte kan ske. Urin- och svämgödselbrunnar ska ha täckning och påfyllning ska ske under täckning. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark bör endast ske i undantagsfall. Stukalagring ersätter inte kravet på lagringskapacitet.

Den som driver en lantbruksverksamhet med djurhållning måste även ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för uppkommen gödsel. Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Spridning ska ske vid tillåten tidpunkt och vid passande väder. Det är viktigt att tillräckliga skyddsavstånd tas till vattendrag, diken, vattentäkter och brunnar. Man måste även ta hänsyn till kringboende så att de inte störs av luktolägenheter.

Bekämpning

Bekämpning

Vid spridning av växtskyddsmedel krävs i vissa fall anmälan eller ansökan om tillstånd till miljöavdelningen. För att få använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1L eller 2L måste du ha gått en behörighetsutbildning.

Funktionstest av utrustningen
Från och med 26 november 2016 ska all utrustning för spridning av växtskyddsmedel i Europa vara funktionstestad för att få användas. Jordbruksverket kommer att ta fram föreskrifter hur de obligatoriska funktionstesten ska ske i Sverige och bestämma vilka spruttyper som får undantas från krav på funktionstest. Målet är att föreskriften ska vara klar till sommaren 2016. Du kan läsa mer om funktionstesten på Jordbruksverkets webbplats där det även finns en lista med godkända funktionstestare.

Anmälan
Anmälan till miljöavdelningen ska göras vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
 • på banvallar, och
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. (Gäller inte åkermark)

Användning av växtskyddsmedel på områden som nämnts ovan får påbörjas tidigast 4 veckor efter det att anmälan har gjorts om miljöavdelningen inte bestämmer något annat.

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen informera miljöavdelningen om bekämpningen.

Blankett för anmälan finns att hämta i kolumnen till höger.

Tillstånd
Tillstånd från miljöavdelningen krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material,
 • inom vattenskyddsområde

Nytt! Numera kan du söka om tillstånd för bekämpning på din grusade gårdsplan eller på hårdgjorda ytor.

Blankett för ansökan om tillstånd finns att hämta i kolumnen till höger.

Dokumentation vid spridning
Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska du dokumentera varje användning. Tänk på att du även måste dokumentera spridning av klass 3-medel då spridningen sker yrkesmässigt.

För vidare information läs Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel

Även då du yrkesmässigt sprider biocidprodukter ska du föra dokumentation. För vidare information läs Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter.

Om olyckan är framme…
Skulle olyckan vara framme och en större mängd bekämpningsmedel läcker ut (eller du befarar att det kan komma att läcka ut) ska du larma räddningstjänsten i första hand. Även områdets ägare och miljöavdelningen ska informeras om händelsen.

Click to listen highlighted text!