Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Nytt från kommunstyrelsen – mars 2023

Förstudie om nytt särskilt boende för äldre och beslut om planbesked är några av alla de ärenden kommunstyrelsen beslutade om på sitt möte i mars.

 

Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun

Förvaltningen har under hösten 2022 tagit fram en lokaliseringsstudie för nybyggnad av ett nytt särskilt boende i Båstads kommun. Enligt befolkningsprognosen ökar andelen äldre befolkning vilket ökar behovet av fler boendeplatser. För att klara de ökande behoven behöver ett nytt särskilt boende för äldre stå klart år 2026-2027. Det finns behov av ett ytterligare boende år 2030-2032 enligt befolkningsprognosen. Detta bör enligt bedömning lokaliseras i Hemmeslöv eller Båstad.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagna lokaliseringar i Västra Karup och Grevie, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Västra Karup och Grevie ska vara färdigställt 2026-2027. De beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att göra en förstudie för att utreda förutsättningar på föreslagen lokalisering i Hemmeslöv, med förutsättning att ett nytt särskilt boende för äldre i Hemmeslöv ska vara färdigställt 2030-2032.

Tjänsteskrivelse lokaliseringsstudie

Lokaliseringsstudie för nytt särskilt boende för äldre

 

Beslut om planbesked för Eskilstorp 6:3, gamla stationshuset

Kommunstyrelsen har sagt ja till att göra en detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus vid gamla stationsområdet i Båstad. Detaljplanen ska finansieras av den sökande.

Beskrivning av ärendet: Kungaväntsalen AB har inkommit med ansökan om att få upprätta detaljplan som möjliggör bostäder i form av radhus samt flerbostadshus på Eskilstorp 6:3 och en mindre del av Malen 1:191 samt Båstad 109:2. Fastigheten ligger på en platå som tidigare utgjorde platsen för Båstads gamla station.

Tjänsteskrivelse beslut om planbesked

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

Kommunen flaggar för att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag

Kommunen flaggar för att uppmärksamma Sverigefinnarnas dag

Den 24 februari är Sverigefinnarnas dag. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. År 2012 beslutade Svenska Akademien att den 24 februari ska anges som sverigefinnarnas dag i Akademialmanackan. Sedan år 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten. Idag hissas denna flagga vid Båstads kommunhus.

 

Om nationella minoriteter

Sverigefinnar är tillsammans med judar, romer, tornedalingar och samer Sveriges fem erkända nationella minoriteter. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Minoritetsgrupperna har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att bevara sin identitet.

Sverigefinnar, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade och förtryckta vilket fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslutade år 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Statliga myndigheter, kommuner och regioner har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteternas rättigheter är en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna. 

Sök jobb på vår digitala jobbportal

Sök jobb på vår digitala jobbportal

Söker du nytt jobb? Från och med den 16 februari till och med den 16 april kan du söka arbete via vår digitala jobbportal. Där kan du lätt navigera bland företag som har ett rekryteringsbehov, som till exempel kommunen, restaurang- och besöksnäringen samt tillverkningsindustrin och många fler.

Den digitala portalen är ett samarbete mellan Båstads kommun och Båstad Turism & Näringsliv.

Digital jobbportal på Båstad Turism & Näringslivs webbplats

 

Nu kan du som är född mellan 2005 och 2007 söka sommarjobb

Nu kan du som är född mellan 2005 och 2007 söka sommarjobb

Nu är det dags att söka sommarjobb i Båstads kommun – i år söker vi dig som är född mellan 2005 och 2007. Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb inom flera olika yrken och områden.

För att kunna söka sommarjobb i kommunen måste du vara folkbokförd i Båstads kommun samt vara född mellan 2005 och 2007. Vi behöver sommarjobbare inom flera olika områden, bland annat park och naturvård, kök/kafé, vård och omsorg samt barnomsorg. Även andra verksamheter kan eventuellt komma att erbjuda sommarjobb

Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2023.

Ta del av mer information och ansök om sommarjobb

 

Nytt från kommunfullmäktige – januari 2023

Nytt från kommunfullmäktige – januari 2023

På årets första möte beslutade kommunfullmäktige bland annat om ändring av plan- och bygglovtaxa. Under mötet väcktes också motioner om kommunala kolonilotter och förbättrad trafiksituation i Grevie.

 

Ändring av plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD

Kommunfullmäktige beslutade att plan- och bygglovtaxan, inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, ska uppdateras för att bättre motsvara självkostnadsprincipen så att avgiften omfattar den tid som läggs ned i varje ärende.

Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 februari 2023.

Tjänsteskrivelse Ändring av plan- och bygglovtaxa

 

Väckt motion – Kommunala kolonilotter

Bjärepartiet har skickat in en motion till fullmäktige där de skriver att flera kommuner erbjuder sina invånare att hyra en kommunal kolonilott för att odla sina egna grönsaker och bär. De tror att många invånare i Båstads kommun skulle välkomna en egen odlingslott och nämner att det idag finns ett antal markområden som skulle fungera utmärkt för kolonilotter. De vill att kommunen tar fram förslag på odlingsmark för kolonilotter i våra tätorter med möjlighet att odla i pallkragar eller på friland. Gärna i samarbete med angränsande äldreboende, skolor eller trädgårdsutbildningar.

Motionen skickas till förvaltningen för beredning.

 

Väckt motion – Förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort

Centerpartiet vill att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att begränsa hastigheten genom Grevie tätort. Man föreslår att detta ska ske genom utbyggnad av trafikhinder längs Stålhögavägen. Man föreslår också att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ för utökad belysning vid övergångar för fotgängare och cyklister över Stålhögavägen.

Motionen redovisades och skickas till förvaltningen för beredning.

Väckt motion – förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort

Tjänsteskrivelse – förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort

 

Val av revisor

Kommunfullmäktige beslutade om ett flertal revisorer till olika föreningar i kommunen.

I protokollet hittar du alla valda revisorer och ersättare.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Click to listen highlighted text!