Click to listen highlighted text!

Underrättelse om granskning – Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad

Underrättelse om granskning – Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad

Detaljplan för kv. Båtsmannen 5 m.fl. i Båstad är nu utställd för granskning under tiden 2021-04-28 till och med 2021-06-07. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation i 2-3 våningar i form av bostäder, centrumverksamhet i bottenvåning längs Köpmansgatan samt underjordiskt parkeringsgarage.

Mer information om detaljplanen

Detta är en detaljplan

Detta är en detaljplan

En detaljplan bestämmer vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument. Det skiljer sig frånsådana dokument som bara innehåller råd eller tips.

 

Detaljplanen styr bland annat:

 • Har marken får användas (till exempel för bostäder, handel park med mera.
 • Hur stora och höga husen får vara.
 • Hur långt avståndet måste vara från hus till tomtgräns.
 • Hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.
Här hittar du Båstad kommuns gällande detaljplaner. 
En detaljplan består av en plan- och illustrationskarta, en planbeskrivning. Ibland ingår även program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

 

Viktigt om du vill bygga om eller bygga nytt

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska bebyggas är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Det är alltid klokt att redan i planeringsstadiet kontakta bygglov. Om det inte finns en detaljplan så är det kommunen som avgör om det behövs tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget.

Du kan ansökan om att en detaljplan ska tas fram eller ändras här.

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Detaljplaner under arbete

Detaljplaner under arbete

Här finner du detaljplaner som har fått ett startbeslut eller befinner sig i samråds-, gransknings- eller antagandeskede. Du hittar även de planer som har överklagats och de planer som vunnit laga kraft det senaste året.

Påbörjade detaljplaner

Bron 1, Torekovs hamn

➡ Detaljplan för Bron 1 i Torekov (Torekovs hamn)

Detaljplanen  för Torekovs hamn är gammal och reglerar inte bebyggelsen inom området. Otydligheterna gällande var som tillåts och inte inom hamnområdet orsakar svårigheter i hanteringen av bygglov.
Behov finns därför av en ny, tydligare detaljplan som möjliggör utveckling samtidigt som bevarandefrågor och frågor om bland annat klimatförändringar behandlas.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tlf 0431-77072

Planuppdrag

Handlingar:

Del av Båstad 109:2 (Stationsterassen)

 ➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Marken kring gamla stationsområdet (Tidigare Eskilstorp 6:3)

Fastigheten ägs av Båstadhem AB och stationshuset med närliggande mark har sålts av bolaget.
Markbyte avses göras mellan kommunen och Båstadhem AB för resterande del av fastigheten. Den östra delen av fastigheten är planlagd för industriändamål samt lokalgata. Lokalgatan i befintlig detaljplan bedöms vara kostsam att genomföra och inte heller nödvändig för att nyttja industrifastigheten. Detaljplanen bör därför ändras så att lokalgatan istället planläggs för industriändamål. Industrifastigheten får då anslutning direkt mot Stenbrottsvägen.

Så kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tlf 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar

Böske 37:1 - (Område öster om g:a stationen i Grevie)

 ➡ Detaljplan för Böske 37:1 i Grevie

Blandad bebyggelse

Så här kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel. 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar

Slammarp 64:3 (Sandbäcksområdet Förslöv)

 ➡ Detaljplan för Slammarp 64:3 mfl i Förslöv

Ombyggnad bostäder

Befintliga lägenheter är i stort behov av renovering. Enligt Båstadhem AB:s analys är det bättre att riva och bygga nytt då det i 24 stycken av lägenheterna finns blåbetong. Man har löst det akuta behovet att få ner becquerellvärdet genom ny ventilation men ytterligare renoveringar behövs. Eftersom befintliga byggnader fortfarande kommer ha kvar radon är det bättre att ersätta byggnaderna med nya som dessutom uppfyller dagens krav på bla tillgänglighet. Förslaget är att bygga 4-6 våningshus, 3 lamellhus i vardera 3 våningar samt ett punkthus i 5 våningar.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tel 0431-77731

 

Planuppdrag 

Handlingar:

Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

 ➡ Detaljplan för Västra Karup 17:36 (Lindströms backe)

Blandad bostadsbebyggelse

Aktualisering av redan givet planuppdrag antogs av kommunstyrelsen
20150311, tidigare beslut från 120411, § 127.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

 

Planuppdrag

Handlingar:

Hemmeslöv 5:14, etapp II, omr B (Tuvelyckan)

Detaljplan för Hemmeslöv 5:14, etapp II, omr B vid Båstads nya station

Bostäder

Så här  kan du påverka

Kontakt

Carmilla Nermark, tlf 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar:

–  Planbesked

Vistorp 8:90 (söder om Vistorpsvägen)

➡ Detaljplan för Vistop 8:90

Bostäder i olika former, kommunal service samt förstärkning av befintligt idrottsområde och grönstråk

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

Planuppdrag

Handlingar:

– Planbesked

Båstad 109:2, Badkrukan

➡ Detaljplan för Båstad 109:2, Badkrukan

Utveckling av hamnen mfl verksamheter samt klimatsäkring

Så här  kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

– Planbesked

Slammarp 1:143 mfl

➡ Detaljplan för Slammarp 1:143 mfl

Bostadsbebygglese, längs g:a järnvägsspåret i Förslöv

Så här  kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

Planbesked

Torekov 98:146 (Boviera)

➡ Detaljplan för Torekov 98:146

Boviera

Fastighetsägarna till Torekov 98:146 ansöker om planbesked för att möjliggöra ett seniorboende efter konceptet ”Bovieran Nova” med 36 lägenheter och en vinterträdgård på cirka 900 m2 och om möjligt även rad- eller kedjehus. Fastigheten Torekov 98:146är idag inte detaljplanelagd.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tlf 77731

Planuppdrag

Handlingar:

Böske 2:108 mfl (Lindab)

➡ Detaljplan för Böske 2:108

Kontor och bostäder

Fastighetsägarna ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för fastigheten Böske 2:108 i syfte att möjliggöra för kontor och bostäder. De äger även angränsande fastighet Hålarp 4:34, som de också önskar ska ingå i förslag till ny detaljplan.
På grund av att huvudsyftet med gällande byggnadsplan är ett annat än vad som ansöks om i den aktuella planansökan, är det inte möjligt att göra en planändring. Istället behöver en ny detaljplan tas fram.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tlf 77731

Planuppdrag

Handlingar:

Stora hult 6:146

➡ Detaljplan för Stora Hult 6:146

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bebygga fastigheten för bostadsändamål

Så här  kan du påverka

Kontakt
Ingen handläggare utsedd

Planuppdrag

Handlingar:

del av Boarp 2:32

➡ Detaljplan för del av Boarp 2:32

Hotellanläggning Norrvikens Trädgårdar

Norrviken Park AB har givits positivt planbesked för att möjliggöra hotellanläggning i anslutning till entrén för Norrvikens trädgårdar. Anläggningen är tänkt att inrymma restaurang, konferensavdelning, spa-avdelning, butiker/hantverkslokaler samt ca 110 gästrum. För att möjliggöra hotellanläggningen behöver bl.a. byggrätten byggnadshöjden utökas. För att läsa mer om ärendet, klicka på länken till planbeskedet nedan.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Erik Widell, tel 0431-77390

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Kv. Nejlikan 4 mfl (Båstad sportcenter/Drivan)

➡ Detaljplan för Nejlikan 4 mfl, Båstad Sportcenter

Utveckling av idrottsområdet med utökade verksamheter och förbättrade parkeringsmöjligheter vid större arrangemang

 

Så här  kan du påverka

 

Kontakt Amanda Backman, tel 0431-77464

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen sänds ut  på samråd tiden 2020-06-23 till och med 2020-08-31

Handlingar:

Del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2, Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen

Visa detaljplaneområdet i en karta

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning med ytterligare friliggande villor samt sammanbyggda hus i området samtidigt som de sociala och ekologiska värdena i området höjs och förutsättningarna för ekosystemtjänster förbättras. Den tillkommande bebyggelsen ska inordna sig i den befintliga bebyggelsestrukturen.

Så här kan du påverka

Kontakt

Amanda Backman, tlf 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 190509 tom 190620

Handlingar

Hemmeslöv 6:2 mfl, Petersberg, Hemmeslöv

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 6:2 (Petersberg)  i Båstad

Bostäder, centrumverksamhet, förskola/skola samt naturmarksområde

Visa detaljplaneområdet i en karta

Handelsområdet, Entré Båstad är nu färdigställt. Nya Västkustbanan, Båstads nya station samt Inre Kustvägen togs i drift för trafik 2015. Den nya detaljplanen för Hemmeslöv 5:2, Tuvelyckan håller på att bebyggas med centrumverksamhet och bostäder i form av både flerbostadshus, radhus samt friliggande villor. Utgångspunkten är att skapa en attraktiv stadsmiljö vid den nya stationen och dels att skapa en hållbar stadsbyggnad i närområdet. Syftet enligt planprogrammet är nu att utnyttja stationsläget och denna angränsande mark till en relativt tät stad, utan att skalan för den skull bryter mot den sinnebild som finns av Båstad idag. Området skall vara levande och befolkat på olika tider av dygnet så att en trygg miljö skapas. Huvudsyftet med planen är att möjliggöra för bostäder, centrumverksamhet,
förskola/skola samt naturmarksområde. Marken längs Stensån och Hemmeslövssjön avses sammankopplas med redan utbyggd blå/grönstruktur i Hemmeslöv. Planförslaget  innebär ett effektivare utnyttjande av stationsnära mark.
Boende och arbetstagare i området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Så här  kan du påverka

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd tiden 190627 tom 190712.

Handlingar:

Västra Karup 1:36 (Prästgården)

➡ Detaljplan för Västra Karup 1:26 i Västra Karup

Ombyggnation av Prästgården till hyresfastighet samt avstyckning av bostadsfastigheter

Visa detaljplaneområdet i en karta

Förslaget från intressenten är en ombyggnad av Prästgården till ca fem hyreslägenheter och utöver detta även stycka av område bakom Prästgården till bostadsfastigheter.

Så här kan du påverka

 

Kontakt

Amanda Backman, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2019-07-13 tom 2019-09-06

Handlingar

Hemmeslöv 5:9 mfl, entré Båstad, etapp 2

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 mfl, Entré Båstad, Etapp II i Båstad

Verksamhetsmark

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen är  utsänd på samråd under tiden 2020-10-22  till och med 2020-12-04

Handlingar:

del av Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14) mfl fastigheter, Tuvelyckan etapp II, område A, i Hemmeslöv, Båstad

Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d5:14), etapp II, omr A vid Båstads nya station

Verksamhetsområde samt parkeringshus

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

Planuppdrag

Handlingar:

–  Planbesked

 

Samråd

Detaljplanen sänds ut på samråd under tiden 2020-01-25  till och med 2020-03-15

Handlingar:

Tegelugnslyckan 11 och 17 (Borgen och Madison)

➡ Detaljplan för Tegelugnslyckan 11 och 17

Bostadsbebyggelse längs Köpmansgatan (Borgen och Madison)

Så här  kan du påverka

Kontakt

Olof Selldén, tel 0431-77731

 

Planuppdrag

Handlingar:

Planbesked

 

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd från den 5 mars till och med den 23 april

Handlingar:

Granskning

Båtsmannen 5 mfl i Båstad

➡ Detaljplan för Båtsmannen 5 mfl

Visa detaljplaneområdet i en karta

Bostäder och centrumverksamhet i korsningen Köpmansgatan/Tennisvägen

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-77072

 

 

Planuppdrag

Handlingar:

– Planbesked

 

Samråd

Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden 2019-12-16 till och med 2020-02-16

Handlingar:

Planbeskrivning
Plankarta med illustration

 

Granskning

Detaljplanen ställs härmed ut för granskning under tiden 210428 till och med 210607

Handlingar:

 

Länk till 3D-modell i SVisualizer

3D modell iSVisualizer

OBS – Länken till SVisualizer fungerar bäst i webbläsaren chrome

 

Länkar till filmklipp på youtube:

Utmed Köpmansgatan

Vid Köpmansgatan

Vid sydöst fasad

Utmed Tennisvägen

 

 

del av Vistorp 7:19 mfl, Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

➡ Detaljplan för Vistorp 7:19 (verksamhetsmark väster om järnvägen)

Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om stationen. Området är ca 25 ha stort. kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015. Fastigheten har disponerats av Trafikverket för upplag av massor under tiden Hallandsåsprojektet pågått. Inför överlåtelsen har Trafikverket terrasserat området så att marken nu är lämplig och iordningställd för utbyggnad med olika verksamheter.

Så här kan du påverka

                                                                                                 
Kontakt                                                         

Camilla Nermark, tlf 0431-770 72

 

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 190320 tom 190501

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen ställs ut på  granskning tiden 210915 tom 211020

Handlingar


Länk till 3D-modell i SVixualizer

Klicka här för att komma till 3D-modellen
OBS! Länken till SVisualizer fungerar äst i webbläsaren chrome

Länk i SVisualizer för att nå planhandlingar:
Klicka här för att komma till planhandlingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagna

Överklagade

Laga kraft

Hålarp 4:197 mfl - (Grevie g:a skola)

 ➡ Detaljplan Hålarp 4:197 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

 

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

 

Detaljplanen vann laga kraft den 15 september 2017

Handlingar

Del av Förslöv 2:4 (Vård- och omsorgsboende)

 ➡ Del av detaljplan Förslöv 2:4mfl

Vård- och Omsorgsboende

Kontakt Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Detaljplanen vann laga kraft den 3 november 2017

Handlingar

Båstad 109:2, (Trollbäcken parkering)

 ➡ Del av detaljplan Båstad 109:2, Trollbäcken

Visa detaljplaneområdet i kartan

Parkering

Kontakt:  Henrik Eliasson, tel 0431-773 90
Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2018

Handlingar

Hålarp 4:212 (ga kommunhuset Grevie)

 ➡ Detaljplan för Hålarp 4:212 mfl

Bostäder

Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-77072

Detaljplanen vann laga kraft den 16 mars 2018

Handlingar

Boarp 2:26 (garageplatser med carport)

 ➡ Detaljplan för del av Boarp 2:26 i Norrviken

Garageplatser med carport och förråd samt serviceutrymmen för miljöhantering mellan garagebyggnaderna i anslutning till de 9 flerbostadshus som just nu håller på att byggas.

Så här  kan du påverka

Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar:

Samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 7 december 2017 tom 22 januari 2018. Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit ute på granskning under tiden 1 mars tom den 3 april 2018 Handlingar:

 

Antagande

Antagandebeslutet anslaget på kommunens officiella och digitala anslagstavla fram tom den 6 juli 2018.

 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2018

Handlingar

Hemmeslöv 5:17 (underjordiskt garage)

 ➡ Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl

Möjliggörande för underjordiskt garage intill bebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Kontakt: Emma Johansson, tel 77464

Planuppdrag 

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 21 februari tom 21 mars 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Beslutet anslaget på kommunens officiella och digitala anlagstavla fram tom den 6 juli 2018.

Handlingar:

 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 juli 2018

Handlingar:

Eskilstorp 5:6 (bostäder)

 ➡ Detaljplan för Eskilstorp 5:6 i Båstad

Byggnation av bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning på området som uppförts väster om aktuellt område. Planen möjliggör för Bostadsbebyggelse i en till två vångar utformade både som friliggande hus och/eller kedjehus, parhus respektive radhus.

Så här kan du påverka

Kontakt: Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

 

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd under tiden 2018-01-11 tom 2018-02-22 Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen var utställd för granskning under tiden 2018-06-04 tom 2018-07-03 Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 226 och är anslagen fram tom den 1 november 2018.

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.

Förslöv 2:4 mfl etapp I

 ➡ Detaljplan för Förslöv 2:4 mfl, etapp I

Mark för bostäder

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning för blandad bostadsbebyggelse i anslutning till en av Förslövs centrumnoder. Vidare syftar planen till att legalisera befintlig bebyggelse som har uppförts med avvikelse från gällande detaljplan.

Så kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-77390

Handlingar:

 

Samråd

Samråd under tiden 18 november 2016 till och med den 9 januari 2017

Handlingar:

 

Granskning

Granskning under tiden 13 november till och med den 12 december 2017

Handlingar:

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 3 oktober 2018, § 227 och är anslagen fram till och med den 1 november 2018.

Handlingar:

 

Laga kraft

Handlingar:

Detaljplanen vann laga kraft den 2 november 2018.

Påarp 8:83 mfl

➡ Påarp 8:83 i Torekov

Utbyggnad av hotell- och konferensverksamhet

Ägarna av fastigheten har intresse av att utveckla hotellverksamheten.  Förslaget till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme inom, en av anläggningen, redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, har kunnat användas för uthyrning. Stugorna har sitt ursprung från 1980-talet. Tanken är att riva befintliga små hus och på denna yta och bygga nytt. Nuvarande detaljplan ger inte utrymme för den nya utformningen av det man vill komplettera hotellanläggningen med och av denna anledning ansöker fastighetsägaren om planändring. Så här  kan du påverka Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 15 mars tom 27 april 2018. Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 15 augusti tom 14 september 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Protokollet är anslaget på kommunens officiella digitala anslagstavla fram tom den 5 december 2018.

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen antagen av kommunstyrelsen 181107 och fick laga kraft 181206

Handlingar:

Hemmeslöv 10:10, etapp III

 ➡ Detaljplan Hemmeslöv 10:10, etapp 3 i Båstad

Fastställelse av gatustruktur

Syftet med detaljplanen är att fastställa gaturstruktur och naturområde (dvs allmän platsmark) inom del av fastigheten Hemmeslöv 10:10 där område för gata och t ex gångstig i gällande detaljplan är förlagd inom s k kvartersmark, d v s bostadsmark. I samband med detta begränsas den södra delen av planområdet till att möjliggöra bostäder i form av t ex friliggande enbostadshus, gruppbyggda parhus, radhus och/eller kedjehus med separata entréer om höst 3 våningar istället för 4 våningar. I övrigt är byggrätten inom planområdet oförändrat. Så kan du påverka Kontakt Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 3 maj tom 21 juni 2018.

Handlingar:

Granskning

Detaljplanen är  utställd för granskning under tiden 29 augusti tom 30 september 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 5 november 2018, § 241

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2019

Handlingar:

Repslagaren 22 (utbyggnad Sand)

 ➡ Detaljplan för Repslagaren 22 mfl

Utbyggnad av befintlig hotell- och tennisverksamhet

Båstad Tennis och Hotell AB har inkommit med en begäran om planbesked. Området omkring hotell Skansen regleras av två olika detaljplaner som idag är fullt utnyttjade. Det finns ett behov av att bygga ut och bygg om för att utveckla verksamheten. Syftet med planen är att möjliggöra för utbyggnad och ombyggnad inom fastigheten Repslagaren 22 för att möjliggöra en utveckling av verksamheten samtidigt bevara kulturmiljön.

Så kan du påverka

Kontakt Emma Johansson, tel 0431-77464

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 9 oktober tom 17 november 2017.

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 4 april tom den 2 maj 2018

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs den 5 september 2018, § 183 och är anslaget under tiden 180912 — 191004

Handlingar:

 

Överklagad och samtliga handlingar översändes  till Mark- och Miljödomstolen 181011. Detaljplanen fick laga kraft den 13 april 2019 då ingen överklagat Mark- och Miljödomstolens avslag på överklagandena.

Laga kraft

Handlingar:

Hemmeslöv 5:9 (2M2 Group)

➡ Detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 

Visa detaljplaneområdet i en karta

Syftet med detaljplanen är att omvandla allmän plats mellan tomter som omfattas av optionen till kvartersmark. Företaget 2M2 Group i Båstad AB vill utöka sin verksamhet i kommunen och har för avsikt att förvärva tomtmark söder om Båstads nya station. Ett optionsavtal har tagits fram för att ge exploatören möjlighet att projektera tomten och kommunen möjlighet att genomföra en planändring för att tomten ska kunna användas rationellt. Tomtmarken som omfattas av optionen delas av en lokalgata för vilken kommunen är huvudman. På grund av att tomten är långsmal och byggrätten begränsas av så kallad prickmark (mark som ej får bebyggas) och lokalgatans utformning omöjliggörs en rationell disponering av ytorna varför en ändring av gällande plan måste genomföras under tiden optionen löper.

Så här kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tel 0431-770 72

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen var utställd för samråd tiden 23 januari till och med den 4 mars 2019

Handlingar

 

Granskning

Detaljplanen har varit  utställd för granskning tiden 28 mars till och med den 25 april  2019

Handlingar

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 133. Detaljplanen går att överklaga fram tom den 4 juli 2019

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019

Handlingar:

Varan 2:24 mfl

 ➡ Detaljplan för Varan 2:24 mfl

Blandad bostadsbebyggelse

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra ca 5 enbostadshus i närheten av Flymossen i den nordöstra delen av Torekov. Bebyggelsen ska placeras och utformas med stor hänsyn till områdets topografi, naturmiljö och landskapsbild.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 77464

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Samråd under tiden 29 mars till och med 10 maj 2012

Handlingar

 

Utställning

Utställning under tiden 6 maj till och med 5 juni 2016

Handlingar

 

Förnyad utställning

Förnyad utställning under tiden 31 maj till och med 12 juli 2018.

Handlingar

 

 Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019

.Handlingar:

Tunet 1 mfl i Båstad

 ➡ Detaljplan Tunet 1mfl i Båstad

Visa detaljplaneområdet i en karta

Bostadsbebyggelse

Planområdet är beläget i den södra delen av Båstads tätort mellan Ängelholmsvägen och Nyledsvägen. Planområdet är ca 12.000 m2 stort och består av befintlig bostadsmark, en vändplats samt naturmark med mindre vegetationsgrupper. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning med bostäder inom Tunet 1 och 2 samt att pröva en ändrad användning av marken söder om Tunet 1 från allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål. Syftet är också att säkerställa dagvattensituationen i området genom att möjliggöra för fördröjningsmagasin norr om Tunet 2. Avsikten är att möjligggöra för rivning av befintliga byggnader för att kunna uppföra 16 nya lägenheter i radhusform.

Så kan du påverka

Kontakt Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 2 oktober till och med den 13 november 2017

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen ligger ute för granskning under tiden 19 januari till om med den 1 mars 2019.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 128. Detaljplanen går att överklaga fram tom den 4 juli 2019.

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 5 juli 2019.

Handlingar:

Östra Karup 2:24 mfl

 ➡ Detaljplan för Östra Karup 24:2 mfl (Willab Garden)

Visa detaljplaneområdet i en karta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för restaurang och café som komplement till befintliga verksamheter i området. Detaljplanen syftar även till att utöka byggrätten. Planområdet omfattar verksamhetsområdet Båstadporten i Östra Karup.

Så här kan du påverka

Kontakt

Henrik Eliasson, tel 0431-773 90

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd den 17 januari till och med den 1 mars 2019

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit  utställd för granskning under tiden 190501 –190530

Handlingar:

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 4 juni 2019, § 127.

Handlingar

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 5 juli 2019.

Handlingar:

del av Hemmeslöv 5:9, (rondelltomten)

Detaljplan för Hemmeslöv 5:9, del av i Båstad

Visa detaljplaneområdet i en karta

Verksamhetsmark intill järnvägen vid rondellen

Gällande detaljplan för området begränsas kraftigt av ett mycket stort u-område. För att marken ska bli lättare att nyttja och på så sätt bli mer attraktiv för verksamheter behöver detaljplanen ses över avseende prickmark och * u-område.
Kommunens ambition är att platsen ska användas för en besöksintensiv verksamhet som befolkar platsen under stora delar av dygnet och dessutom bidrar till att skapa en tydlig entré till tätorten.
*Ett u-område är ett område med ledningar för allmännyttiga ändamål vilket innefattar bl a vatten- och avloppsledningar, starkströmsledningar, fjärrvärmeledningar, bredbandsledningar. I begreppet ledning ingår även vissa energianläggningar och anordningar för elektroniska kommunikationsnät både över och under mark.

Så här  kan du påverka

Kontakt

Camilla Nermark, tlf 0431-77272

Planuppdrag 

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd tiden 181031 — 181212 

Handlingar:

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning tiden 190603 — 190712 

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 9 oktober 2019

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 8 november 2019

Handlingar:

Banken 1 (tidigare Gamlegården)

➡ Detaljplan för Banken 1

Bostäder och handel

Se detaljplanområdet i karta

Intressenten vill tillgodose efterfrågan på centralt belägna hyresrätter och samtidigt stärka centrumhandeln med fler handelslokaler och samhällsfunktioner. Tanken är att ha både livsmedelshandel, saluhall för lokalt producerad frukt och grönt, butikslokaler och café med uteservering. Man ansöker nu om ändring av fastighetens byggrätt till handelslokaler i hela markplan samt med bostäder ovanpå och källarparkering undertill.

Så här  kan du påverka

Kontakt:  Camilla Nermark, tel 0431-77072
Planuppdrag 

Handlingar

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 180605 — 180731

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har ställs ut för granskning 181031 — 181128

Handlingar:

 

Förnyad granskning

Detaljplanen ställdes ut på förnyad granskning tiden 190501-190530

 

 

 

 

Antagande

 

 

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 6 november 2019.

Båstad 109:2, Båstad hamn

➡ Detaljplan för del av Båstad 109:2 i Båstad

Se detaljplaneområdet i en karta

Utveckling av Båstad hamn

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstad hamn och på så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt ska även möjliggöra  en flexibel användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.

Så här kan du påverka

Kontakt

Emma Johansson, tel 0431-77464

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 19 januari tom den 2 mars 2017

Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd på granskning under tiden 20 mars tom den 1 maj 2019.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2019, § 197

Handlingar:

 

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 11 januari 2020.

Handlingar:

Sunnan 10 i Torekov

 ➡ Detaljplan för Sunnan 10 mfl i Torekov

Blandad bostadsbebyggelse

Så här  kan du påverka

 

Planuppdrag

Handlingar:

 

Samråd

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 24 mars till och med 6 maj 2016 Handlingar:

 

Granskning

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 9 oktober till och med den 6 november 2018.

Handlingar:

 

Antagande

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 8  maj,  § 97 2019.

 

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft den 23 juli 2020.

Detaljplanprocessen

Detaljplanprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

 • Begränsat förfarande. Detaljplanen saknar allmänt intresse. Samråd sker bara med berörda parter och antas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
 • Standardförfarande. Detaljplanen har allmänt intresse. Förslaget har två skeden. Ett samrådsskede med ett eventuellt samrådsmöte. Sedan följer granskningsskedet. Detaljplanen antas därefter i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige. Detta skede gäller i de flesta detaljplaner.
 • Utökat förfarande. Gäller detaljplaner med stora åtgärder och större satsningar.

Här beskriver vi den generella processen för standardförfarande och hur du kan påverka:

1. Planbesked

Planbesked

Kommunstyrelsen har antagit en planprioritering som ett verktyg för att förvalta och styra användningen av mark och vatten i kommunen. Genom att prioritera i vilken ordning planer ska tas fram kan kommunen verka för att tillgodose invånarna med god service, handel, bostäder, verksamhetsmark och grönområden.  Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas kan du ansöka om detta. Du begär ett planbesked. Du får betala för planbeskedet och sedan för detaljplanearbetet enligt gällande taxa.

Kostnadsfri tjänstemannabedömning

När ansökan om en ändring i en detaljplan kommit in utreder handläggare på samhällsbyggnadsnämnden förutsättningarna för området i ansökan. Denna tjänstemannabedömning är kostnadsfri. Handläggaren tittar bland annat på hur området är tänkt att användas enligt översiktsplanen och områdets förhållande till juridiska gränser (naturreservat, strandskydd med mera), riksintressen (till exempel kustzon och kulturmiljövård), eventuella skyddsavstånd (riskbedömningar, gasledningar och så vidare).

Kommunstyrelsen beslutar

Det är sedan kommunstyrelsen som fattar beslut om att ett detaljplanearbete ska påbörjas, ett så kallat planbesked. Av det planbesked du sedan får ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete bedöms ha lett fram till en antagen detaljplan. Om kommunen inte avser att inleda planarbete ska skälen för det redovisas i planbeskedet. Du får betala för planbesked (och sedan för detaljplanearbetet) enligt gällande taxa. Det är inte möjligt att överklaga planbesked.

Så ansöker du

Du ska skicka en skriftlig ansökan om begäran om planbesked för en detaljplan till nedanstående adress eller ansöka om planbeskedet digitalt via länken i högermarginalen, glöm inte bifoga en kartbilaga över området som berörs. Mailadressen är samhallsbyggnad@bastad.se. Båstads kommun Samhällsbyggnad 269 80 Båstad

Din ansökan ska innehålla:
 • adressuppgifter för den som ansöker
 • person- eller organisationsnummer
 • vilka fastigheter som berörs
 • varför du vill att detaljplanen skall upprättas alternativt ändras eller upphävas. Om anledningen är en byggnad ska du beskriver byggnadens karaktär och ungefärliga omfattning, (till exempel husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda).
 • en karta som visar vilket område som berörs samt en enkel illustration över eventuell byggnation.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom 4 månader från den dag då en komplett ansökan kommit in.  

2. Samråd

Samråd

När beslutet om detaljplanearbetet är fattat upprättas detaljplanehandlingar inför samråd med allmänheten, myndigheter och andra berörda. Under samrådet har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget. Samrådstiden pågår i sex veckor. Alla utställningar/granskningar kungörs i Helsingborgs Dagblad. Du kan ta del av handlingarna här på bastad.se och i kommunhusets foajé på Vångavägen 2 samt utifrån planområdets närmsta bibliotek. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om planförslaget. Kommunen skall ge sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt andra berörda tillfälle till samråd om detaljplaneförslaget. (En sakägare är en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga som prövas av till exempel en myndighet.) Samrådet innebär att handlingarna publiceras här på bastad.se och skickas ut till berörda sakägare och remissinstanser. Ibland hålls också ett offentligt samrådsmöte. Handlingarna och inkomna skrivelser/yttranden är offentliga handlingar och är tillgängliga på samhällsbyggnad, Vångavägen 2 i Båstad.  

Planhandlingar

 • planbeskrivning med genomförandebeskrivning
 • detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
 • planprogram och rapport från programsamråd i de fall program har upprättats
 • miljökonsekvensbeskrivning i de fall sådan upprättas
 • vid behov eventuella utredningar som har legat till grund för planarbetet

 

Så kan du påverka under samrådsfasen

När vi håller samrådsmöte kan du komma med dina synpunkter på förslaget där. Du kan också kontakta handläggaren för detaljplanen under samrådstiden. När samrådstiden gått ut sammanfattar handläggaren alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Tänk på att om du eventuellt senare ska kunna överklaga som sakägare, krävs att du inkommit med dina synpunkter skriftligt. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till förslaget och beslutar om detaljplanen ska ställas ut för granskning eller inte. Här hittar du information om de detaljplaner som vi arbetar med just nu och i vilken fas i processen där är.  

Ett planprogram kan föregå detaljplanen

Ibland föregås detaljplanen av ett planprogram. Där utreds de stora frågorna, som lämplig användning av ett område, vägar, vatten- och avloppsfrågor med mera. Precis som under samrådsskedet till detaljplanen hålls det ett informationsmöte där man har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Planprogrammet godkänns av kommunstyrelsen.    

3. Granskning

Granskning

Efter samrådet utarbetas ett färdigt planförslag som sedan ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget. Under granskningstiden är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Granskningsfasen pågår i fyra veckor. Alla utställningar/granskningar kungörs i Helsingborgs Dagblad. Du kan ta del av handlingarna här på bastad.se och i kommunhusets foajé på Vångavägen 2 samt utifrån planområdets närmsta bibliotek.

Så kan du påverka under granskningsfasen

Under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Annars kan du förlora din rätt att överklaga kommunstyrelsens alternativt kommunfullmäktiges beslut.

Du skickar dina synpunkter till:

Samhällsbyggnad 269 80 Båstad eller via mail på samhallsbyggnad@bastad.se    

4. Antagande

Antagande

De flesta detaljplaner antas, det vill säga beslutas om, av kommunstyrelsen, men i vissa fall kan de även antas av kommunfullmäktige. Alla som yttrat sig får underrättelse om när antagandet sker, de som har kvarstående synpunkter, det vill säga skriftliga synpunkter på planförslaget som inte har tillgodosetts under planprocessens gång, får besvärshänvisning och underrättas om vilken instans som ska anta detaljplanen och när. Syftet är att de ska kunna kontakta sina politiker före antagandet och därmed kunna påverka beslutet. Om du äger en fastighet eller bor inom eller nära ett planområde räknas du som sakägare och har rätt att överklaga beslut under förutsättning att du yttrat dig skriftligt under planprocessen. Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom 3 veckor från den dag beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Laga kraft efter 3 veckor

Om en detaljplan inte överklagas inom 3 veckor från att den anslagits på kommunens anslagstavla vinner den laga kraft och börjar gälla. Du hittar Båstads gällande detaljplaner här.  

5. Överklagande

Överklagande

Bara om du personligen påverkas negativt av en detaljplan, räknas som sakägare och dessutom lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan du överklaga beslutet. Om du inte räknas som sakägare, det vill säga är en person eller ett företag som inte särskilt berörs av frågan, utan mer allmänt har synpunkter på ärendet kan du alltså bara påverka detaljplanen innan den antas.

Så här gör du om du vill överklaga det politiska beslutet:

 • Du skriver/adresserar överklagandet till Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö.
 • Du skickar det till Båstads kommun och adresserar det till samhällsbyggnad, 269 80 Båstad. Detta för att överklagandet skall kompletteras med ytterligare överklaganden, handlingar, samt kontroll av sakägarbehörighet. Därefter översändes komplett material till Mark- och Miljödomstolen.

I brevet ska det här finns med:

 • vilket beslut du överlagar och hur du vill att beslutet ska ändras.
 • varför du tycker att beslutet ska ändras.
 • adress och telefonnummer.
 • eventuella handlingar eller annat du anser stöder din uppfattning.
 • skrivelsen ska undertecknas.

Kommunen måste ha fått ditt överklagande inom 3 veckor från den dag beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning. Om du inte räknas som sakägare utan mer allmänt har synpunkter på ärendet kan du således bara påverka detaljplanen innan den antas. Mark- och miljödomstolens beslut får sedan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen inom 3 veckor efter det att beslutet kommit den klagande till del.

Här ansöker du om planbesked

 

Här kan du läsa om kommunens planprioritering

 

 

Detaljplaner under arbete

Är du intresserad av att veta vilka detaljplaner vi arbetar med just nu?
Här ser du i vilken fas i detaljplaneprocessen de är i, hur du kan påverka och var och när du kan lämna dina synpunkter

 

Gällande detaljplaner

Gällande detaljplaner

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun.

Så här hittar du gällande detaljplaner via Båstadkartan:

 1. Öppna Båstadkartan via denna länk.
 2. Gällande detaljplaner visas som blå fält. Pågående planer visas som blårandiga fält. Zooma in till det område du är intresserad av.
 3. Klicka med musen på det område du är intresserad av. Via rutan du får upp kan du klicka dig vidare till respektive detaljplans plankarta och dokument.

Om du har frågor kring detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via Båstad kommuns kundtjänst. Gäller det handläggning kopplar de dig vidare om ärendet behöver en handläggare.

Kungörelse

Antagna detaljplaner 2021
 • Båstad 109:2 (Båstad hamn) fick laga kraft den 11 januari 2020
 • Sunnan 10 i Torekov fick laga kraft den 12 juni 2020

Den som vill ha ersättning för skador pga detaljplanen enligt 14 kap Plan- och Bygglagen måste väcka talan om detta vid fastighetsdomstolen inom två år.
Tiden räknas från det datum detaljplanen vunnit laga kraft (se ovan=. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Click to listen highlighted text!