Click to listen highlighted text!

NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun

NSVA inför bevattningsförbud i Båstads kommun

NSVA meddelade strax efter klockan 12 på fredagen att de inför bevattningsförbud i Båstads kommun med omedelbar verkan. Orsaken är att kapaciteten i vattenverken är lägre än förbrukningen. Kommunalt dricksvatten får under bevattningsförbudet endast användas till personlig hygien, mat och dryck.

Vattenförbrukningen har legat på en hög nivå en längre tid och tidigare uppmaningar att spara på vattnet har inte hörsammats. Under bevattningsförbudet är det förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att:

 • Bevattna gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna).
 • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
 • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon.

– Vi hoppas att även fastighetsägare och företagare med eget vatten är sparsamma eftersom allt hänger ihop, det är samma grundvatten vi använder. I denna situation räknas varje droppe så spar på vattnet, säger Jonas Håkansson.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster.

– Att stå utan vatten är ett läge vi behöver undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner, säger Jonas Håkansson.

Spara vatten-tips finns samlade på www.nsva.se/sparavatten.

Vid frågor kring bevattningsförbudet, kontakta NSVAs kundservice via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010-490 97 00. Läs mer på: nsva.se/bevattningsforbud

Uppdateringar sker på www.nsva.se/driftinfo

Om vattnet tar slut

 • Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta dricksvatten i en nödvat­tentank. I normalfall använder en person 140 liter vatten per person och dygn. Med nödvattentank blir det ransonering av dricksvatten med cirka 3-5 liter vatten per person enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.
 • När vattnet tar slut är nästa steg att köra dricksvatten med tankbilar vilket kommer att bli komplicerat och oerhört dyrt för dig som ingår i VA-kollektivet. Har du en fastighet med anslutet vatten och avlopp i berörd kommun ingår du i VA-kollektivet.
 • Tomma vattenledningar skapar problem för räddnings­tjänsten. Om en brand skulle uppstå finns inget vatten till släckningsarbetet.
 • Efter att det har varit tomt i ledningen och vattnet kommer tillbaka införs kokningsrekommendation av dricksvattnet vilket innebär att allt vatten till mat och dryck måste kokas innan det används. Enligt Livsmedelsverkets regler måste det finnas godkän­da vattenprover innan vattnet får användas som vanligt. Detta tar minst tre dagar.

 

Ett arbete för en god service i kontakten med kommunen

Ett arbete för en god service i kontakten med kommunen

I slutet av april kom resultatet från Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, undersökning Löpande Insikt, där Båstads kommun placerade sig som tredje bästa kommun i Skåne gällande servicen vid myndighetsutövning inom ett antal områden.

På Samhällsbyggnad i Båstads kommun arbetar man med de områden som berörs i undersökningen, och just strävan efter att ge en god service i kontakten med kommunen är en viktig del av arbetet.

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom områdena brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultatet från den senaste undersökningen visar på en hög kundnöjdhet bland de deltagande företagen.

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef på Båstads kommun, berättar att det pågår ett löpande arbete för att ge en god service.

– Vi har jobbat länge med dessa frågor. Det är resultatet av ett långsiktigt, målmedvetet arbete. Det är medarbetarnas goda insatser som gör att vi når det här resultatet, säger han och berättar vidare att en del av arbetet har varit att införa e-tjänster som ökar tillgängligheten.

Två av de avdelningar som har kontakt med företagen i kommunen, inom de områden som berörts i undersökningen, är bygglovsavdelningen och miljöavdelningen. På bygglovsavdelningen har ett led i servicearbetet bland annat varit just en ökad digital tillgänglighet.

– Bygglovsavdelningen har jobbat hårt med framför allt samsyn, ökad tillgänglighet och bra bemötande de senaste åren så det är roligt att se att statistiken ständigt förbättras. En helt digital bygglovsprocess bidrar också till att fokus kan läggas på rätt saker och att de sökande får större insyn, säger Catharina Arehög, bygglovschef på Båstads kommun.

På miljöavdelningen är dialogen med de som kommer i kontakt med avdelningen en viktig del av servicearbetet, exempelvis i samband med tillsynsärenden.

– Detta är jätteviktiga frågor och vi har höga mål inom service och bemötande. Vid vår tillsyn är det viktigt med ett bra bemötande och att vårt besök ger ett mervärde och är kunskapshöjande för företagen. De bästa effekterna får vi när vi har en bra dialog med de företag som vi besöker, förklarar Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.

Resultatet i undersökningen Löpande Insikt kommer att fungera som ett underlag i det fortsatta arbetet med att förbättra servicen ytterligare och bidra till ett bättre företagsklimat i Båstads kommun. Via länken nedan kan du läsa mer om undersökningen.

Mer information om mätningen på SKR.se 

Tidigare nyhet på bastad.se om undersökning

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Under 2021 kommer miljöavdelningen att genomföra ett tillsynsprojekt gällande hantering av gödsel på hästgårdar. Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur gödsel i hagarna hanteras.

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Mycket gödsel på en liten yta kan påverka vattenmiljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och bidrar till övergödning.

Syftet med tillsynsprojektet är att:
-Öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen till vattendrag.
-Öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området.
-Samla in kunskap om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige.

Under tillsynsbesöket kommer bl.a. följande att kontrolleras:
-Var och hur gödsel lagras.
-Var hästgödsel sprids.
-Var gödsel lämnas, om det lämnar gården.
-Hur hästgödsel hanteras i hagarna.

På de hästgårdar som ligger utanför kommunalt VA-område kommer även det enskilda avloppet att kontrolleras.

Vilka hästgårdar kommer att få besök?
De flesta gårdar som har fler än två hästar kommer att få besök under året. Innan besöket kommer du att få ett brev med mer information och förslag på tid för besöket.

Hur kan du som hästhållare förbereda dig?
Du kan förbereda dig inför besöket genom att ta del av det informationsmaterialet som Jordbruksverket sammanställt inför projektet. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.

Informationsmaterialet från Jordbruksverket hittar du här

Har du frågor om tillsynsprojektet är du välkommen att kontakta miljöavdelningen på samhallsbyggnad@bastad.se

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen har lanserat nya e-tjänster

Miljöavdelningen på Båstads kommun har nu lanserat e-tjänster för en rad av de ärenden som du som bor eller verkar i kommunen kan tänkas komma i kontakt med avdelningen om. Nu kan du bland annat utföra diverse ansökningar och registrera en livsmedelsverksamhet digitalt.

På sidan Blanketter och e-tjänster finns ett antal digitala tjänster som underlättar kontakten med kommunen. Här finns e-tjänster för allt från ansökan om enskilt avlopp och anmälan om installation av värmepump till registrering eller ändring av livsmedelsverksamhet och anmälan av misstänkt matförgiftning. Via e-tjänst kan du nu även se de egna pågående och beslutade ärendena.

På sidan finns även sedan tidigare en rad e-tjänster som berör bygglovsärenden som exempelvis ansökan om bygglov, ansökan om slutbesked och anmälan av kontrollansvarig.

Läs mer och ta del av e-tjänsterna här

Förlängning av lokala beslut efter nya nationella råd

Förlängning av lokala beslut efter nya nationella råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.  Föreskrifterna gäller till och med den 30 juni 2021.

Det innebär att de lokala beslut som fattades av Båstad kommuns ledningsgrupp den 27 oktober kommer att förlängas under samma tidsperiod. Besluten kan komma att anpassas utifrån smittspridning och eventuella ändringar från myndigheter och regeringen.

Lokala beslut och verksamheter som påverkas
 • Biblioteken stängs med undantag för elever som utnyttjar lokaler på Båstads bibliotek samt för bokade besök.
 • Kompetenshubben stänger med undantag för bokade besök.
 • Café Biblos håller stängt.
 • Öppna förskolan stängs för inomhusaktiviteter.
 • Gällande besök till äldreboenden och lss-bostäder i kommunen vädjar man till anhöriga att avstå från besök. Besök genomförs i första hand digitalt. Ta kontakt med berört boende.
 • Uthyrning av idrottsanläggningar ställs in med undantag för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Samhällsbyggnads tillsynsbesök genomförs digitalt där det är möjligt.
 • Kommunhuset kommer fortsatt vara stängt för besökare. Endast bokade besök gäller. Boka ditt besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.
Stängda bibliotek - så kan du låna böcker

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att alla folkbibliotek ska vara stängda i Båstads kommun tillsvidare med anledning av en oroväckande hög smittspridning av coronaviruset covid-19.

Har du en reserverad bok att hämta? 

Det går att reservera böcker till Båstads bibliotek och till Torekovs bibliotek.

Båstads bibliotek

Från och med den 1 december behöver du inte längre kontakta oss innan du kommer. Du lånar själv dina reserverade böcker i Hubben vid biblioteket, till vänster om trappan.
Låneautomaten finns på plats så att du kan låna och lämna böcker. OBS! Max 1 person i låneutrymmet. Du kan hämta böcker helgfria vardagar kl. 10-16, samt på måndagar kl. 10-18.

Torekovs bibliotek

I Torekov går det endast att hämta aviserade böcker på torsdagar kl. 15-17.

Önskar du få en hämtkasse med max fem böcker från Båstads bibliotek?

Om du vill ha en hämtkasse med max 5 böcker så ring eller maila biblioteket. Telefon: 0431-77088, mailadress: bastad.bibliotek@bastad.se
Hämtkassarna står innanför dörren i Hubben. Du kommer åt kassarna helgfria vardagar kl. 10-16, samt på måndagar kl. 10-18. Böckerna i hämtkassen är utlånade och klara

Vill du lämna böcker?

Bokinkasten i Båstad och Torekov är öppna. Alla andra inkast är stängda.

Click to listen highlighted text!