Click to listen highlighted text!

Miljöbokslutet belyser höjdpunkter och utmaningar

Miljöbokslutet belyser höjdpunkter och utmaningar

Kommunfullmäktige i Båstads kommun godkände under onsdagskvällen miljöbokslutet för 2020. Miljöbokslutet visar det arbete som gjorts under det gångna året i Båstads kommun och ger en generell bild av tillståndet för miljön på regional och nationell nivå.

– Bokslutet är ett kvitto på det omfattande miljöarbete som utförs i kommunens verksamheter idag, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

För tredje året i rad sammanställdes Båstads kommuns miljöbokslut. Bokslutet lyfter fram höjdpunkter från året som gått och syftar till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.

– Bokslutet är till för att informera och ge en samlad bild av kommunens miljöarbete. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska göras i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behövs, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.

Inriktningen för kommunens miljöarbete pekas ut i Båstads kommuns Miljö och Energiprogram 2012-2022. Ambitionen är att vara föregångare i miljö- och energiarbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska planet. Det som bokslutet belyser är främst det arbete som gjorts under året samt följer upp nationella och lokala nyckeltal. Båstads kommuns Miljö- och energiprogram pekar ut fem övergripande områden vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmålen:

  • Vatten
  • Natur och ekosystem
  • Energi och klimat
  • Transporter
  • Bebyggd miljö

Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun och arbetet med dessa frågor har sin grund i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och av riksdagen fastställda handlingsprogram för miljöarbetet i Sverige.

– Syftet med det kommunala miljöarbetet är att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Kommunen arbetar med miljö på många olika sätt och nivåer. Till exempel genom miljöavdelningens tillsyn och i egenskap av verksamhetsutövare. Upphandling av varor och tjänster, drift av fastigheter och transporter är alla områden där miljöaspekter kommer in, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare som samordnat och skrivit fram kommunens miljöbokslut.

Under 2020 har det bland annat, med stöd av statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt, arbetats med anläggning av våtmark och ängsmark på flera platser vilket gynnar den biologiska mångfalden. Översiktsplanen blev antagen i maj och har en central roll i kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Inom måltidsverksamheten och kommunens skolor märktes miljöarbetet genom att man i mars genomförde en klimatvecka med fokus på klimatsmart mat.

Bokslutet tar också upp de utmaningar kommunen står inför, som till exempel tillgång och skydd av grundvatten, skydd mot översvämning och erosion.

– Bokslutet är ett kvitto på det omfattande miljöarbete som utförs i kommunens verksamheter idag. Det ger också kommunen den inriktning vi behöver för att fortsätta arbeta mot en positiv utveckling av miljömålen, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.

Läs mer: Ta del av Båstads kommuns miljöbokslut (PDF)

Under 2020 har det, med stöd av statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt, arbetats med anläggning av våtmark och ängsmark på flera platser vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Glad påsk önskar Båstads kommun

Glad påsk önskar Båstads kommun

Påsken är nu runt hörnet och vi vill önska er alla en riktigt glad påsk. Under veckan har medarbetare på Teknik och service pyntat kommunen inför påsk. Hoppas ni är lika glada för detta som vi är.

Även i påsk är det viktigt att inte umgås nära med andra än de vi vanligtvis träffar. För vår egen, våra nära och käras och för alla andras skull. Ta hand om er och varandra. Tack för att ni håller i och håller ut och följer rekommendationerna.

Öppettider under påsken

Kommunens kundcenter håller stängt från klockan 12.00 idag och öppnar åter klockan 08.00 på tisdag.

Kommunens växelnummer fungerar återigen

Kommunens växelnummer fungerar återigen

Uppdatering 1 april klockan 07.50

Nu fungerar kommunens växelnummer igen.

Ursprungligt meddelande 31 mars 2021

Kommunens växel är för tillfället ur funktion. Önskar man få kontakt med kommunen så nås vi via mail bastads.kommun@bastad.se fram till och med 16:30 idag onsdag, och mellan 08.00-12.00 imorgon torsdag.

 

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Tillsynsprojekt genomförs på hästgårdar under året

Under 2021 kommer miljöavdelningen att genomföra ett tillsynsprojekt gällande hantering av gödsel på hästgårdar. Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur gödsel i hagarna hanteras.

Hästen spelar en viktig roll på landsbygden, både som fritidsintresse och näringsverksamhet. Sverige är ett hästtätt land med mer än 350 000 hästar. Mycket gödsel på en liten yta kan påverka vattenmiljön negativt genom att näring från gödseln läcker ut i sjöar och vattendrag och bidrar till övergödning.

Syftet med tillsynsprojektet är att:
-Öka medvetenheten hos hästhållare och minska onödigt läckage av näringsämnen till vattendrag.
-Öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området.
-Samla in kunskap om hur hästgödsel lagras och hanteras i Sverige.

Under tillsynsbesöket kommer bl.a. följande att kontrolleras:
-Var och hur gödsel lagras.
-Var hästgödsel sprids.
-Var gödsel lämnas, om det lämnar gården.
-Hur hästgödsel hanteras i hagarna.

På de hästgårdar som ligger utanför kommunalt VA-område kommer även det enskilda avloppet att kontrolleras.

Vilka hästgårdar kommer att få besök?
De flesta gårdar som har fler än två hästar kommer att få besök under året. Innan besöket kommer du att få ett brev med mer information och förslag på tid för besöket.

Hur kan du som hästhållare förbereda dig?
Du kan förbereda dig inför besöket genom att ta del av det informationsmaterialet som Jordbruksverket sammanställt inför projektet. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.

Informationsmaterialet från Jordbruksverket hittar du här

Har du frågor om tillsynsprojektet är du välkommen att kontakta miljöavdelningen på samhallsbyggnad@bastad.se

Goda resultat i senaste servicemätningen

Goda resultat i senaste servicemätningen

Hur blir medborgarna bemötta vid kontakt med Båstads kommun? Servicemätningen för 2020 visar på många goda resultat och några områden kommunen bör förbättra sig inom.

– Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med vår kommun, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

Varje år genomför undersöknings- och rådgivningsföretaget Profitel en servicemätning i kommunen som mäter hur anställda kommunicerar inom telefoni och e-post. Undersökningen mäter hur väl anställda på Båstads kommun agerar i enlighet med de förväntningar som ställs på en väl fungerande kommunikation. Det handlar till exempel om hur medborgare blir bemötta, om de får kontakt med sökt person eller funktion och om vi ringer tillbaka till den som sökt oss.

Undersökningen för telefoni har bland annat tittat på bemötande, svarstider, intresse och engagemang och hälsningsfraser.

För e-post har man bland annat bedömt kontaktinformationen från avsändaren, svarstider och svarskvalitet.

Rapporten visar att vi får bättre resultat än snittet för övriga kommuner i åtta olika kategorier: Tillgänglighet, svar på frågor, information, intresse och engagemang, svarstid till kundcenter och helhetsintryck.

– Från förra årets goda resultat har vi höjt oss ännu mer. Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras och ett av kommunens inriktningsmål är att vi ska vara välkomnande, professionell och serviceinriktad gentemot medborgarna. Varje medarbetare är ansiktet utåt och varje samtal bör spegla den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med vår kommun. Mätningen visar att vi lyckas med det, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

En förklaring till det goda resultatet vad gäller svarstid till kommunens växelnummer, samt svar på frågor och information kan vara det arbete som lades ner under 2020 på att utveckla ett modernt kontaktcenter där medborgarna står i fokus.

– Kundcenter har sedan sommaren 2020 påbörjat ett utvecklingsarbete där målet är att kontakten med kommunen ska förenklas och att privatpersoner och företagare i högre grad ska få svar på sina frågor, redan i första kontakten. Mätningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker och att vi är på rätt väg. Vi ska alla vara stolta över resultatet, säger Cecilia Franzén Rooth, chef för kundcenter.

Click to listen highlighted text!