Click to listen highlighted text!

Arkeologisk utredning genomförs i samband av detaljplan i centrala Båstad

Arkeologisk utredning genomförs i samband av detaljplan i centrala Båstad

I samband med arbetet att ta fram en detaljplan i centrala Båstad vid Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen kommer en arkeologisk utredning att genomföras. Det är Länsstyrelsen som har begärt utredningen som väntas påbörjas 23 mars och pågå fram till senast 25 mars.

Vid en större exploatering kan Länsstyrelsen ställa krav på arkeologisk utredning. Detta gör man om det finns goda skäl att anta att exploateringsområdet innehåller under mark dolda, ej registrerade fornlämningar.

Det kommer att grävas ett antal schakt där planförslaget föreslår bebyggelse eller annan typ av anläggning. Den allra största delen av marken i planområdet kommer förbli orörd. De schakt som grävs kommer att fyllas igen när arbetet är utfört. Marken där schakten har grävts kan komma att förbli osådd under en kortare tid men kommer att återställas.

Arbetet förväntas inte orsaka några större störningar i form av buller och utredningen kommer inte heller att påverka trafiken i området.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för del av Båstad 109:2 m.fl.

Markeringarna på kartan visar området som berörs. Den allra största delen av marken i planområdet kommer förbli orörd. 

Vem vill du nominera till årets miljöpris?

Vem vill du nominera till årets miljöpris?

Sedan 1987 delar Båstads kommun ut Miljöpriset ”för förtjänstfull insats inom miljöområdet som leder till en bättre miljö”. Båstads kommun söker nu förslag till miljöpristagare för 2022.

Miljöpriset kan delas ut till en enskild person, ett företag eller en organisation med säte i eller med särskild anknytning till kommunen. Priset består av ett belopp på 10 000 kronor.

Syftet med kommunens miljöpris är att främja insatser som leder till en utveckling av kommunen, förbättring av vår gemensamma miljö och/eller innovationer som stärker en eller fler områden som de nationella miljömålen pekar ut som viktiga.

Förslag till miljöpristagare lämnas in till Båstads kommun, kommunstyrelsen, bastads.kommun@bastad.se senast den 17 april 2022.

Prisutdelning sker på Näringslivsfesten i maj.

Utsprängning av berg på Kaptensgatan i Torekov

Utsprängning av berg på Kaptensgatan i Torekov

Med anledning av ett VA-arbete kommer det med start den 14 mars och cirka tre veckor framåt ske utsprängning av berg på Kaptensgatan i Torekov.

Sprängningar kommer att ske på dagtid i korta stunder, i kontrollerade former och föregås av en tydlig ljudsignal. Vi vill uppmana till extra försiktighet i området och att följa anvisningar på plats.

Inför arbetet har kommunen upprättat en riskanalys och gjort förbesiktningar av berörda fastigheter. Under tiden sprängningarna sker kommer vi att mäta vibrationer och påverkan i området. Efter arbetet kommer vi att följa upp med kompletterande besiktning av berörda fastigheter.

Sprängning kommer att ske av auktoriserat företag med tillstånd och kravställda utbildningar att göra detta.

Kommunen har tillstånd från polisen att utföra sprängningsarbetet.

Sommarjobba i kommunen

Sommarjobba i kommunen

Nu är det dags att söka sommarjobb i Båstads kommun – i år söker vi dig som är född mellan 2004 och 2006. Vi erbjuder dig ett meningsfullt jobb inom flera olika yrken och områden.

För att kunna söka sommarjobb i kommunen måste du vara folkbokförd i Båstads kommun samt vara född mellan 2004 och 2006. Vi behöver sommarjobbare inom flera olika områden, bland annat park och naturvård, café, kök och barnomsorg. Även andra verksamheter kan komma att erbjuda sommarjobb, beroende på utvecklingen av smittspridningen av covid-19 i samhället.

Vill du veta mer och ansöka? Besök www.bastad.se/sommarjobb

Välkommen med din ansökan senast den 13 mars 2022.

Förhöjt värde av PFAS i ytterligare en dricksvattenbrunn i Troentorp

Förhöjt värde av PFAS i ytterligare en dricksvattenbrunn i Troentorp

Provresultat på de utökade testerna kring fastigheter vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar att ytterligare en brunn i närheten av brandövningsplatsen har förhöjda PFAS-värden.

Nya utökade provtagningar vid den före detta brandövningsplatsen i Troentorp visar på förhöjt värde av PFAS i dricksvattnet hos en fastighet.

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier som har många användningsområden. Många PFAS-ämnen misstänks vara skadliga och kan ansamlas i djur och människor.

Kommunen har varit i kontakt med berörda fastighetsägare och meddelat dem provresultatet.

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS på 90 nanogram/liter. Provresultatet från de utökade testerna visar att PFAS-halten ligger på 284 nanogram/liter. Resultatet berör endast en fastighet.

Som åtgärd väljer kommunen att installera kolfilter i den fastighet som får sitt dricksvatten från brunnen. Även en närliggande fastighet kommer att få kolfilter installerat.

– Vi väljer att installera kolfilter på grannfastigheten eftersom den ligger så nära och vi inte kan utesluta fel eller årstidsvariation, säger Pelle Pettersson, räddningschef i Båstads kommun.

Miljöavdelningen kommer nu att utvärdera utförd provtagning för att därefter bestämma vilka fortsatta åtgärder som behövs i området.

Höga halter av PFAS i dricksvattenbrunn i Troentorp (publicerad 2021-12-16)

Click to listen highlighted text!