Click to listen highlighted text!

PFAS i Förslövs dricksvatten – långt under åtgärdsgränsen

PFAS i Förslövs dricksvatten – långt under åtgärdsgränsen

Den senaste tiden har media rapporterat om PFAS (poly- och perfluorerade alkylsyror) i dricksvattnet i Förslöv. Det är uppgifter som har varit tillgängliga sedan 2014 och de uppmätta värdena av PFAS är långt under Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.

År 2014 stängdes en brunn med uppmätta halter av PFAS i vattnet över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns på 90ng/l. Även en intilliggande brunn stängdes samtidigt som en försiktighetsåtgärd men togs i bruk igen eftersom provtagning från april till december 2016 visade värden under åtgärdsgränsen.

– De PFAS-halter som uppmätts i dricksvatten har varit kända sedan 2014. Eftersom nivåerna ligger under livsmedelsverkets åtgärdsgräns har vi inte funnit några skäl till att ställa krav på åtgärder. PFAS-halterna behöver ändå övervakas löpande så att man har kontroll över vattenkvaliteten, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.

Miljöavdelningen i Båstads kommun har under året påbörjat en kartläggning av möjliga källor till PFAS-föroreningar i kommunen. Var PFAS-föroreningarna i Förslöv kommer ifrån är ännu inte klarlagt. Vid försvarsmaktens brandövningsplats i Önnarp finns det en konstaterad förorening, men de utredningar som genomförts visar på en begränsad spridning.  Trafikverket har genomfört provtagning av PFAS på utgående vatten från Hallandsåstunneln och resultatet visar på förhållandevis låga halter. Arbetet med att identifiera källor till PFAS-föroreningar kommer att fortsätta under kommande år.

– Även om det inte finns någon direkt risk för människors hälsa är det viktigt att identifiera källorna för att undvika fortsatt spridning av PFAS till mark och vatten, säger Michaela Sundström.

Läs mer på NSVAs webbplats om PFAS i dricksvattnet i Förslöv

Läs mer om riskhantering av PFAS i dricksvatten på Livsmedelsverkets webbplats

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstads kommun klättrar 94 placeringar och närmar sig toppen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. Det är bland annat insatser kring service och bemötande, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare som gett ett positivt resultat i årets undersökning.

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I rankingen höjer Båstads kommun sin snittpoäng från i fjol och klättrar 94 placeringar till plats 20 i riket och plats 5 i Skåne.

– Det är ett mycket glädjande resultat. Målet är att Båstad ska vara ett föredöme för ett gott företagsklimat. Det ska vara enkelt och positivt att vara företagare i Båstads kommun. Jag vill ge en stor eloge till alla som är med och bidrar till ett förbättrat företagsklimat. Ett bra teamwork är avgörande, säger Pathricia Hansson, företagslots på Båstads kommun samt näringslivsutvecklare på Båstad Turism & Näringsliv.

I Svenskt Näringslivs undersökning är det företagare själva som tycker till om kommunen genom en enkät som genomfördes under perioden januari-april i år. För Båstads kommuns räkning bygger resultatet på svar från cirka 104 företagare. Därtill har Svenskt Näringsliv vägt in statistik från SCB och UC om kommunens näringslivsutveckling.

Kommunens service och bemötande står för den största förbättringen i årets ranking följt av kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder.

– Båstads kommun har tagit ett rejält kliv framåt i rankingen vilket visar att vi är en bra kommun att driva företag i. Resultatet är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete där både tjänstepersoner, politiker och näringsliv arbetar tillsammans för god service och bra villkor för våra företagare, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Årets ranking består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC. Båstad är topp 5 i riket inom faktorn Företagsamhet samt utmärker sig som bästa landsbygdskommun med besöksnäring.

– Jag är otroligt glad och stolt över mina medarbetare både på Båstad Turism och Näringsliv och i Båstads kommun, säger Annika Borgelin, Vd Båstad Turism & Näringsliv. För ett par år sedan tog vi ett gemensamt beslut ihop med Båstads kommun om att prioritera arbetet med företagsklimat och näringslivsutveckling, och se vilket resultat det gett – 144 placeringar på två år och 94 placeringar bara i år. Dessutom blev vi Årets nyföretagarkommun år 2020. Några av de springande faktorerna till resultatet tror jag är att vi i grunden är väldigt positiva till företagande i Båstad, har en positiv attityd och har ett näringsliv som är väldigt duktiga på samverkan. Ytterligare faktorer som blivit väldigt lyckade är att vi har tillsatt funktionen Företagslots, att vi genomför ett stort antal utbildning/nätverksaktiviteter mellan både företagare emellan samt mellan företag, politiker och tjänstemän. Det skapar en förståelse för varandras arbete vilket är grunden till allt. Nu ser vi fram emot att fortsätta detta fina arbete och ta ytterligare kliv för ett starkt näringsliv i Båstad.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2021 hittar ni på Svenskt Näringslivs hemsida.

Nu ska Familjen Helsingborg bli SMART:are

Nu ska Familjen Helsingborg bli SMART:are

Att man blir smartare tillsammans med andra har kommunerna i Familjen Helsingborg tagit vara på. Nu ska de elva kommunerna arbeta med smarta och hållbara lösningar som möter flera av de stora utmaningar som kommunerna står inför.

Klimatförändringar, digitalisering och urbanisering är stora utmaningar som alla kommuner står inför. Tillsammans ska de elva kommunerna i Familjen Helsingborg sätta mål för hur utmaningarna ska bemötas på lokal nivå. Det kan handla om allt från bevattning av kommunens parker till hur skolbarn med hjälp av digitalisering ska röra på sig mer.

Samarbete kring testbäddar och teknikutveckling ska leda fram till en hel katalog av möjliga åtgärder för hur kommuner kan bli smartare.

– Detta är ett utmärkt projekt att göra inom ramen för Familjen Helsingborg. En stad har en lösning, en annan stad har en annan lösning på samma problem. Jag ser framemot många oväntade samarbeten utanför kommunhusen också, med näringsliv, akademi och invånare, säger Christin Zachrisson, projektledare för SMART Stad.

Arbetet kommer ledas av en projektledare som finns på plats i Ängelholms kommun. Projektet drivs inom ramen för familjen Helsingborg. Projektet ska vara klart om ett år.

Kommunerna som ingår i familjen Helsingborg är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Tre SMARTA stad-projekt

  • Smart mat i Helsingborg: ”SmartMat Hbg” är ett projekt inom Helsingborgs stad där målet varit att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat på sina skolor. Resultatet blev att de mellan åren 2017 och 2020 halverade matsvinnet i Helsingborgs stads skolor. Totalt minskade matsvinnet med närmare 120 ton mat om året.Tre SMARTA stad-projekt
  • Smarta bevattningssensorer: Flera städer har infört smarta sensorer i planteringar och vid annat som behöver bevattnas. Sensorerna känner av när växtligheten behöver vatten och hur mycket som behövs. Ett automatiskt bevattningssystem startar och ger då rätt mängd vatten vid rätt tillfälle. På så sätt sparas vatten, energi och växtligheten får precis den mängd som behövs.
  • Smarta lås: I Stockholm har hemtjänsten genomfört en projekt som heter Smarta lås. Nyckelhanteringen var mycket resurskrävande och skapade extra restid och transporter. Genom att sätta in ett smart lås som ger rätt behörighet till rätt utrymme i rätt tid behövs enbart en nyckel som laddas med information varje morgon. Detta ökar säkerhet, minskar stress och onödiga resor.

Familjen helsingborg

Underrättelse om granskning – del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Underrättelse om granskning – del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 mfl i Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv är nu utställd för granskning under tiden 2021-09-15 till och med 2021-10-20. Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya fastigheter för verksamheter, där personaltät verksamhet liksom en mångfald av verksamheter är en kommunal målsättning.

Mer information om detaljplanen

Nu finns det en strandstädarkarta som ska underlätta städsamarbete vid kusten

Nu finns det en strandstädarkarta som ska underlätta städsamarbete vid kusten

Strandstädarkartan Kattegatt är till för alla som vill hjälpa till att hålla stränder och hav rena. Privatpersoner, skolklasser, idrottsföreningar, företagare och kommuner – kartan kan användas av alla. Att minska mängderna marint skräp och skapa en renare kust och hav är målet.

Båstads kommun arbetar för en hållbar utveckling och att försöka hejda nedskräpningen längs stränderna och minska plasten i havet är en viktig del i det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Arbetet med att minska nerskräpningen görs tillsammans med bland annat Håll Sverige Rent, Kattegatts kustvattenråd, Naturvårdsverket samt lokala skolor och idrottsföreningar.

Strandstädarkartan Kattegatt är framtagen av Västkuststiftelsen från projektet Ren kust. Projektet är ett samarbete mellan sju kustkommuner från Kungsbacka i norr till Ängelholm i söder.

Så fungerar strandstädarkartan

Den interaktiva strandstädarkartan är ett verktyg där alla som är med och städar stränder kan gå in och medverka i städinitiativ och uppmärksamma behov av städning i kustområden.

Kartan och mer information om hur den fungerar hittar du på Strandstädarkartan Kattegatts webbplats

Låna material för städning i Båstads kommun

Möjlighet till att låna material och utrustning för större städkampanjer finns (minst 10 deltagare). Kontakta johan.martensson@bastad.se för att boka utrustning och bestämma plats för upphämtning av skräp.

Om du hittar något som skulle kunna räknas som farligt avfall – till exempel batterier eller dunkar med okänt innehåll – vill vi att du meddelar oss detta så att vi kan ta om hand avfallet på rätt sätt.

Strandkarta Kattegatt Båstads kommun
Click to listen highlighted text!