Click to listen highlighted text!

Mätning av skräp utförs i Stensån

Mätning av skräp utförs i Stensån

Just nu pågår en mätning av hur mycket skräp som passerar i Stensån i Båstad. Mätningen sker som en del av projektet Blastic II där Båstads kommun är delaktig.

Båstads kommun är en av de kommuner som deltar i projektet Blastic II som startade i maj 2019 med syftet att kunna ta fram relevanta åtgärder mot marin nedskräpning. Leder projektet gör Håll Sverige Rent och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under cirka en och en halv veckas tid, under vecka 28 och 29, mäts hur mycket skräp som passerar i Stensån med dagliga kontroller. Ett särskilt nät framtaget för syftet kommer att samla upp skräp som passerar i vattnet med allt från plaster till cigarettpaket och annat skräp som hamnat i ån.

Efter mätningen sammanställs sedan resultatet och kan användas som underlag till åtgärder för att minska nedskräpning.

– Det blir bra att få statistik på det. Så kan vi se vad för slags åtgärder som kan behövas för att minska på skräpet i Stensån. Kanske behövs det till exempel fler papperskorgar på olika ställen högre upp längs ån, säger Johan Mårtensson, natur- och skogsförvaltare på Båstads kommun.

Som en del av projektet kommer även skräphalter på land att mätas runt om i kommunen under vecka 29.

Skräp samlas upp i Stensån, en å som mynnar ut i havet.

Ahmad Atbash, Yunes Husseini och Masuk Yildirim är några av de som är delaktiga i ett strandstädningsprojekt som drivs av Båstads kommun. Här deltar de även vid skräpmätningen.

Ändring av anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Ändring av anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Den 1 juli sker en ändring i anmälningsplikten för verksamheter som bedriver yrkesmässig hygienisk behandling. Ändringen innebär att även stickande skärande verksamhet där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta omfattas av anmälningsplikt. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag. Om du har en verksamhet som omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021.

Även reglerna för kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar förändras, vilket innebär att sådana verksamheter ska anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som är ansvarig tillsynsmyndighet från 1 juli 2021.

Kontakta miljöavdelningen

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte kan du kontakta miljöavdelningen på telefon 0431-77000 eller på samhallsbyggnad@bastad.se

Mer information hos Socialstyrelsen.

Blankett för anmälan. 

Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun

Rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Båstads kommun

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i dricksvattenbrunnar i Båstad tätort med omnejd. Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området.

– Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera eftersom vi vill planera för framtida reningsbehov. Inför denna undersökning bestämde vi oss för att ta fram ett mer omfattande vattenprovspaket liknande ett som används i Danmark, eftersom de skånska förutsättningarna kring grundvatten liknar de danska, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.

Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärden för Kloridazon och Tolylfluanid. När det inträffar är VA-huvudmannen skyldig att informera konsumenterna. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och Miljöavdelningen i Båstads kommun att vattnet kan användas som vanligt.

Var kommer föroreningarna ifrån?

– Sannolikt är det ett resultat av många års användning av bekämpningsmedel. Att Kloridazon och Tolylfluanid upptäckts först nu beror på att man tidigare inte har analyserat dessa ämnen. Båstad är en odlingsrik kommun och historiska föroreningar som har tagit sig ner till grundvattnet är ett känt problem som både vi och NSVA jobbar aktivt för att komma till rätta med, säger Michaela Sundström, miljöchef på Båstads kommun.

Vad händer nu?

NSVA kommer att utreda och följa upp resultaten i samråd med miljöavdelningen på Båstads kommun. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.

Fakta: Gränsvärden

Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är från den 25 december 2003 gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter (0,0001 mg/l) för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter (0,0005 mg/l) om flera substanser förekommer i samma prov. Se fördjupad information om gränsvärden hos Livsmedelsverket.

 

Substans Hälsomässigt acceptabel högsta halt (μg/l)
Vuxna Barn (1-3 år) Spädbarn (under 1 år) Högsta uppmätta halt, Båstad
Kloridazon 600 200 133 0,25
Tolylfluanid 600 200 133 0,11

Kloridazon används som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan november 2016.

Tolylfluanid används som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Ämnet är förbjudet i Sverige sedan februari 2007.

Källa: Livsmedelsverket

Frågor och svar
Hur farligt är Kloridazon och Tolylfluanid? Vad har bekämpningsmedlet för hälsorisker?

Enligt Livsmedelsverket är bekämpningsmedlen ej akut toxiska, vilket innebär att man måste få i sig väldigt höga halter för att det ska bli någon negativ hälsopåverkan. Livsmedelsverkets hälsomässigt acceptabla högsta halt bygger på ett dagligt intag av två liter vatten i 70 år. De uppmätta halterna ligger långt under de hälsomässigt acceptabla högsta halterna.

Vad är Kloridazon och Tolylfluanid för bekämpningsmedel?

Enligt livsmedelsverket används Kloridazon som ingrediens i produkter vid bekämpning mot ogräs i odlingar. Kloridazon är förbjudet i Sverige sedan november 2016. Tolylfluanid används, enligt Livsmedelsverket, som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Tolylfluanid är förbjudet i Sverige sedan februari 2007.

Hur kan jag som privatperson skydda mig mot dessa bekämpningsmedel?

Att rena dricksvatten från bekämpningsmedel kan vara svårt och komplicerat. Kokning hjälper inte.

Varför har ni inte gått ut med information tidigare? Hur länge har ni vetat att det finns bekämpningsmedel i dricksvattnet?

Det första provet togs av NSVA i början av 2020  och resultatet av testningen låg strax under gränsvärdet. Eftersom NSVA såg spår av bekämpningsmedlen har man fortsatt att utreda för att få en uppfattning om hur omfattande problematiken är. Efter den utökade provtagningen har man konstaterat att halterna är konstanta och att åtgärder krävs.

Varför har ni inte informerat om förekomsten av dessa bekämpningsmedel tidigare?

De uppmätta halterna som inledningsvis uppmättes låg under gränsvärdena och fick bedömningen tjänligt.

Kan det finnas annat i vattnet som vi inte känner till? Finns det bekämpningsmedel i fler vattenverk i NSVAs ägarkommuner?

NSVA kontrollerar bekämpningsmedel två gånger per månad i alla områden i kommunen (totalt 22 stycken) enligt de krav som finns i lagstiftningen och då ingår bekämpningsmedel. Kloridazon och Tolylfluanid ingår inte i det lagstiftade kontrollprogrammet.

Om man misstänker att det kan finnas andra bekämpningsmedel i vattnet ska det kontrolleras. I nuläget finns ingen sådan kännedom eller misstanke om att det kan förekomma andra ämnen i dricksvattnet.

Vad händer nu?

Det pågår en utredning som får visa vilka åtgärder vi behöver göra. Uppföljande provtagning genomförs. Miljöavdelningen kommer att göra en inventering för att undersöka om det finns historiska föroreningar som kan ha bidragit till de uppmätta halterna vi ser idag.

Hur ofta tar ni prov efter bekämpningsmedel? Varför tar man inga prov hemma hos folk?

NSVA kontrollerar bekämpningsmedel två gånger per månad i alla områden i kommunen (totalt 22 stycken) enligt de krav som finns i lagstiftningen och då ingår bekämpningsmedel. Kloridazon och Tolylfluanid ingår inte i det lagstiftade kontrollprogrammet.

När får vi ny information?

Vi kommer att uppdatera löpande.

Ny plantering av ålgräs hoppas mildra erosionen längs Båstads kust

Ny plantering av ålgräs hoppas mildra erosionen längs Båstads kust

Sedan några veckor tillbaka har det planterats ålgräs utanför Malen i Båstad. Detta är en insats inom EU-projektet LIFE Coast Adapt som testar nya metoder mot kusterosionens negativa effekter.

Under 2020 utfördes en provplantering av ålgräs i flera skånska kommuner. Efter en växtsäsong undersöktes provplanteringen och man kunde se att en del av de planterade skotten hade rotat sig i Båstad.

Undersökningar har visat att det finns ålgräs utanför Malen och Hemmeslöv, men bestånden är glesa och i den västra delen mot Båstad hamn saknas ålgräs. I samråd med Båstads kommun bedömde därför LIFE Coast Adapt att det skulle var lämpligt med en ny provplantering i större skala i Båstad.

– Totalt kommer cirka 1000 kvm ålgräs att planteras detta år och preliminärt lika mycket nästa år. Planteringen sker manuellt med dykare på sandbotten. Ålgräset planteras på cirka 1,5 till 2,5 meters djup, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör, Båstads kommun.

Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att det förhoppningsvis ska minska erosionens negativa effekter vid kusten samt att det ska bidra till en bättre livsmiljö för fisk och andra marina djur. Planteringarna kommer också ge ökad kunskap kring hur man planterar ålgräs.

– Det ska bli väldigt spännande att följa den provplantering som nu görs än en gång i Båstad. Ålgräs fyller en väldigt viktig funktion i havet och är en barnkammare för fiskarna. Det kan också hjälpa till att dämpa vågenergin som når in mot land.

Projektet LIFE Coast Adapt leds av Region Skåne tillsammans med flera skånska kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner och Lunds universitet.

Projektet finansieras av EU-programmet LIFE. Vänligen besök lifecoastadaptskane.se för mer information.

Havs och Vattenmyndigheten om ålgräsängar.

Mycket hög vattenförbrukning i Båstad

Mycket hög vattenförbrukning i Båstad

NSVA har gått ut med en driftstörning om mycket hög vattenförbrukning i Båstad. Frågor hänvisas till NSVA:s kundservice på 010-490 97 00  eller kundservice@nsva.se 

Stora mängder vatten har förbrukats de senaste dagarna. Bevattningsförbud ligger nära, eventuellt till helgen, om vattenförbrukningen fortsätter på denna höga nivå. Vattenverken har gått på maxkapacitet under helgen. Förbrukas lika mycket vatten framöver kommer reserverna börja sina och bevattningsförbud måste införas. Därför vill vi uppmana alla till att spara vatten.

Bevattning, speciellt av gräsmatta, samt poolfyllning, är en stor källa till hög dricksvattenförbrukning under sommaren. Dricksvattenproduktionen är inte dimensionerad för bevattning dygnet runt. Om alla drar sitt strå till stacken och inte använder onödigt mycket vatten gör det stor skillnad.

Mer information på NSVAs webbplats

Läs mer om spara vatten-tips på NSVAs webbplats

Click to listen highlighted text!