Click to listen highlighted text!

Solceller

Senast ändrad: 6 apr, 2022

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Lovplikt gäller om anläggningen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Lovplikt gäller också om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Från bygglovsplikten finns dock vissa undantag.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ( q-märkta, har annat skyddsvärt utseende eller byggnaderna genom sin placering uppfattas som genuina i sin miljö enligt Plan- och bygglagen.)
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Solcellsanläggningen får dock inte strida mot detaljplanens bestämmelser såsom totalhöjd eller där material och färg för fasader och tak är reglerade. Rådgör gärna med samhällsbyggnadsförvaltningen eller sök frivilligt bygglov för att undvika tillsyn i efterhand. I områden med landskapsbildsskydd kan tillstånd för solceller på tak krävas. I vissa områden krävs tillstånd även på ekonomibyggnader för lantbrukets behov. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare och solceller. Det gäller även för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tänk på att förvanskningsförbudet och varsamhetskravet enligt 8 kap 13 och 14 §§ ändå gäller och att solpanelerna sätts på sådant sätt att byggnaden i möjligaste mån inte förvanskas. Rådgör gärna med samhällsbyggnadsförvaltningen eller sök frivilligt bygglov för att undvika tillsyn i efterhand.

Solceller och solfångare placerade på marken

Solceller och solfångare placerade på marken som en fristående anläggning är generellt bygglovsbefriade.

En sådan placering ställer dock större krav på att byggherren själv kontrollerar och bedömer anläggningens lämplighet och inverkan på omgivningen så att ingen påverkas särskilt negativt. Vid större installationer samt inom detaljplanelagt område behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas för bedömning av platsens lämplighet.

Tänk på att kontakta Länsstyrelsen för eventuellt samråd enligt 12 kap. 6 § MB. För skyddade områden krävs i princip alltid tillstånd eller dispens.
I områden med landskapsbildsskydd kan tillstånd för solceller på mark krävas. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Trafikverket

Något som har uppmärksammats den senaste tiden är att solceller kan orsaka störningar i Trafikverkets radiotrafik, signal- el- eller teleanläggningar. Störningar i de tekniska systemen kan leda till att trafiken måste stoppas. Om det visar sig att anläggningen stör järnvägstrafiken kommer Trafikverket begära att solcellsanläggningen stängs av. Det är viktigt för er som fastighetsägare att ha detta i beaktande, även om åtgärden inte är bygglovspliktig. Det är inte möjligt att i förväg veta vilka solcellsanläggningar som eventuellt kommer påverka Trafikverkets anläggning men om installatören har tillräcklig kunskap ska riskerna vara små enligt Elsäkerhetsverket. Detta gäller även solceller på enbostadshus.

Försvarsmakten

Bygglovsplikt för solceller gäller inom påverkansområden för buller och annan risk samt så kallade övriga påverkansområden, tillhörande riksintressen för totalförsvarets militära del. För Båstads kommun gäller bygglovsplikten inom Önnarps skjutfälts område av betydelse. Läs om Riksintressen för totalförsvarets militära del i Skåne län.

Säkerhet vid brand

  • Sätt upp en skylt att huset har solceller
  • Fyll inte hela taket utan spara några fria ytor
  • Installera ”brandmansbrytare” markerad med väl synlig skylt
  • Ritning över kabeldragning

Läs här på Brandskyddsföreningens webbsida om solceller.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!