Click to listen highlighted text!

Blanketter och E-tjänster, bo, bygga och miljö

Senast ändrad: 8 okt, 2021

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Ifylld blankett mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se 

Bygglov och kartor
  E-tjänst Blankett
Bygg – Mina byggärenden
(här kan du se dina byggärenden)
Till e-tjänsten  
Bygg – Söka bygglov och andra åtgärder
(lov, anmälan, förhandsbesked, strandskydd)
Till e-tjänsten  
Bygg – Komplettera ditt byggärende
(samtliga ärenden)
Till e-tjänsten  
Bygg – Anmäla kontrollansvarig Till e-tjänsten  
Bygg – Begäran om startbesked Till e-tjänsten  
Bygg – Ansökan om slutbesked Till e-tjänsten  
Bygg – Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig Till e-tjänsten  
Bygg – Ta del av beslut som granne  Till e-tjänsten  
Bygg – Lämna svar vid grannehörande (privatperson) Till e-tjänsten  
Bygg – Lämna svar vid grannehörande (företag) Till e-tjänsten  
Beställning av utstakning/utsättning Till e-tjänsten  
Beställning av lägeskontroll Till e-tjänsten  
Beställning av kartunderlag till situationsplan   Pdf
Anmälan till tomtkö   Pdf


Informationsmaterial

Att tänka på vid utsättning och lägeskontroll
Intyg om byggnadens placering
NSR information avfallshantering
NSVA information om vatten och avlopp
Vedeldning
Råd och anvisningar från Räddningstjänsten
Exempel på måttsättning i ritning

Avlopp
  E-tjänst Blankett
Enskilt avlopp, ansökan/anmälan Till e-tjänsten Pdf
Kvalitetsförsäkran/egenkontroll för anläggande av enskilt avlopp   Pdf
Eget omhändertagande av toalettavfall Till e-tjänsten  
Mina pågående och beslutade ärenden
(Här kan du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  
Grannhöran Till e-tjänsten  


Information
Checklista för avlopp
Enskilt avlopp – så här söker du tillstånd
Enskilda avlopp – vilken teknik passar dina förutsättningar?
Eget avlopp infoblad – undersökning av mark och grundvattennivå
Eget avlopp infoblad – grundvattenrör
Eget avlopp infoblad – bestämning av högsta grundvattennivå

Hälsoskydd
  E-tjänst Blankett
Anmälan om djurhållning inom detaljplanlagt område   Pdf
Anmälan enligt 38 § om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd   Pdf
Ansökan om dispens för eldning   Pdf
Grannhöran Till e-tjänsten  
Klagomål Till e-tjänsten  
Mina pågående och beslutade ärenden
(här kan du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  
Uppgifter om verksamhet   Pdf

Information
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
Elda rätt – Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning
Elda rätt och säkert utomhus
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Områden med eldningsförbud
Tänd i toppen

Livsmedel och dricksvatten

 

  E-tjänst Blankett
Registrering/ändring av livsmedelsverksamhet Till e-tjänsten Pdf
Anmäla misstänkt matförgiftning Till e-tjänsten  
Mina pågående och beslutade ärenden
(här du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  
Underlag för årlig kontrollavgift   Pdf


Information

Checklista vid förorening av vattentäkt
Hemmakockens ABC
Information om mobil livsmedelshantering
Allergener
Allergier, intolerans och överkänslighet
Faran med rått kött
Krav på en livsmedelsanläggning
Material i kontakt med livsmedel
Små dricksvattenanläggningar
Ursprungsmärkning av flera köttslag

Värmepump, cistern och miljöfarlig verksamhet
  E-tjänst Blankett
Anmälan om installation av värmepump Till e-tjänsten Pdf
Anmälan cistern   Pdf
Anmälan om cistern tagen ur bruk   Pdf
Anmälan om ägarbyte köldmedia   Pdf
Anmälan om dagvattenanläggning   Pdf
Anmälan om miljöfarlig verksamhet   Pdf
Anmälan om ändrad verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet   Pdf
Anmälan om efterbehandling vid avetablering, sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör   Pdf
Anmälan om oljeavskiljare   Pdf
Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål   Pdf
Grannhöran Till e-tjänsten  
Kvalitetsförsäkran vid installation av värmepump   Pdf
Mina pågående och beslutade ärenden
(här kan du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  


Information

Miljösamverkan Skåne informerar om cisterner
Miljösamverkan Skåne informerar om köldmedier

Alkohol och tobak

Alkohol

Anmälan om kryddning av spritdryck för servering som snaps
Anmälan om provsmakning på tillverkningsställe
Anmälan om upphörande av serveringstillstånd
Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer
Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd
Anmälan om ändrade ägarförhållanden i bolag med serveringstillstånd
Anmälan om ändringar av lokal eller verksamhet
Ansökan om tillstånd till servering av alkohol
Ansökan om provsmakning för partihandlare och tillverkare
Ansökan om provsmakning på serveringsställe med stadigvarande tillstånd
Ansökan om provsmakning på serveringsställe utan stadigvarande tillstånd
Ansökan om servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap
Information om stadigvarande tillstånd – checklista
Lokaler och verksamhet, serveringstillstånd
Meritförteckning serveringstillstånd
Registrering delägare, serveringstillstånd
Riktlinjer för serveringstillstånd
Serveringstillstånd – inköp/övertagande av verksamhet mm
Serveringstillstånd – preliminär budget första året

Anmälan om försäljning av folköl eller e-cigaretter
Avanmälan om försäljning av folköl eller e-cigaretter
Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Tobak

Ansökan om tillstånd för tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror detaljhandel
Ansökan om tillstånd för tobaksvaror partihandel
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror partihandel
Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror partihandel
Egenkontrollprogram tobak
Finansieringsplan bilaga till ansökan om tillstånd för tobaksvaror
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd
Skatteverket – begäran om uppgifter för tobakstillstånd/PBI

E-tjänster

Bygglov och miljöavdelningen har lanserat
e-tjänster. Åtkomst till dem finns här under
de olika flikarna.

Click to listen highlighted text!