Click to listen highlighted text!

Blanketter och E-tjänster, bo, bygga och miljö

Senast ändrad: 27 nov, 2023

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Ifylld blankett mejlas till samhallsbyggnad@bastad.se

 

 

Bygglov, strandskydd och kartor
  E-tjänst Blankett
Bygg – Mina byggärenden
(här kan du se dina byggärenden)
Till e-tjänsten  
Bygg – Söka bygglov och andra åtgärder
(lov, anmälan, förhandsbesked, strandskydd)
Till e-tjänsten  
Bygg – Komplettera ditt byggärende
(samtliga ärenden)
Till e-tjänsten  
Bygg – Anmäla kontrollansvarig Till e-tjänsten  
Bygg – Begäran om startbesked Till e-tjänsten  
Bygg – Ansökan om slutbesked Till e-tjänsten  
Bygg – Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig Till e-tjänsten  
Bygg – Ta del av beslut som granne (privatperson) Till e-tjänsten  
Bygg – Ta del av beslut som granne (företag) Till e-tjänsten  
Bygg – Lämna svar vid grannehörande (privatperson) Till e-tjänsten  
Bygg – Lämna svar vid grannehörande (företag) Till e-tjänsten  
Beställning av utstakning/utsättning och lägeskontroll Till e-tjänsten  
Beställning av kartunderlag till situationsplan   Pdf
Anmälan till tomtkö   Pdf


Informationsmaterial

Att tänka på vid utsättning och lägeskontroll
Intyg om byggnadens placering
NSR information avfallshantering
NSVA information om vatten och avlopp
Vedeldning
Råd och anvisningar från Räddningstjänsten
Exempel på måttsättning i ritning

Avlopp
  E-tjänst Blankett
Miljö – Enskilt avlopp
Till e-tjänsten Pdf
     
Eget omhändertagande av toalettavfall Till e-tjänsten  
Mina pågående och beslutade ärenden
(Här kan du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  
Grannhöran Till e-tjänsten  


Information
Checklista för avlopp
Enskilt avlopp – så här söker du tillstånd
Enskilda avlopp – vilken teknik passar dina förutsättningar?
Eget avlopp infoblad – undersökning av mark och grundvattennivå
Eget avlopp infoblad – grundvattenrör
Eget avlopp infoblad – bestämning av högsta grundvattennivå

Hälsoskydd
  E-tjänst Blankett
Anmälan om djurhållning inom detaljplanlagt område   Pdf
Anmälan enligt 38 § om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd   Pdf
Ansökan om dispens för eldning   Pdf
Grannhöran Till e-tjänsten  
Miljö – Klagomål Till e-tjänsten  
Mina pågående och beslutade ärenden
(här kan du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  

Information
Renhållningsordning Båstads kommun
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Områden med eldningsförbud

Livsmedel och dricksvatten

 

  E-tjänst Blankett
Registrering/ändring av livsmedelsverksamhet Till e-tjänsten Pdf
Miljö – Anmäla misstänkt matförgiftning
Till e-tjänsten  
Mina pågående och beslutade ärenden
(här du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  
Underlag för årlig kontrollavgift   Pdf


Information

Checklista vid förorening av vattentäkt
Hemmakockens ABC
Information om mobil livsmedelshantering
Allergener
Allergier, intolerans och överkänslighet
Faran med rått kött
Krav på en livsmedelsanläggning
Material i kontakt med livsmedel
Små dricksvattenanläggningar
Ursprungsmärkning av flera köttslag

Värmepump, cistern och miljöfarlig verksamhet
  E-tjänst Blankett
Miljö – Installation av värmepump, anmälan/ansökan
Till e-tjänsten  
Anmälan cistern   Pdf
Anmälan om cistern tagen ur bruk   Pdf
     
Anmälan om dagvattenanläggning   Pdf
Miljö – Anmäla ny/ändring miljöfarlig verksamhet
Till e-tjänst  
Miljö – Företagsrapportering: Köldmedierapporter, skrotningsintyg, konvertering, installation
Till e-tjänst  
Anmälan om efterbehandling vid avetablering, sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör   Pdf
Anmälan om oljeavskiljare   Pdf
Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål   Pdf
Grannhöran Till e-tjänsten  
Mina pågående och beslutade ärenden
(här kan du se dina registrerade ärenden samt komplettera pågående ärenden)
Till e-tjänsten  

E-tjänster

Bygglov och miljöavdelningen har e-tjänster där du kan skicka in din ansökan och komplettera ditt ärende mm.
Åtkomst till dem finns här under de olika flikarna.

Click to listen highlighted text!