Click to listen highlighted text!

Senaste nytt från kommunstyrelsen – september 2022

Senast ändrad: 14 sep, 2022 | Nyhet

På onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen diskuterades bland annat optionsavtal för del av Stationsterassen i Båstad.

Optionsavtal för del av fastigheten Båstad 109:2 (Stationsterassen)

Företaget MMMS Fastighetsförvaltning AB vill utvidga sin befintliga verksamhet i kommunen. De har framfört önskemål om att få förvärva tomtmark som är under detaljplaneläggning i anslutning till Båstads gamla station.

Företaget vill iordningsställa ett flertal nya byggnader längs med gamla banvallen i anslutning till sin fastighet Båstad Eskiltorp 6:3. De har för avsikt att hyra ut lokalerna. I deras projektpresentation bedöms lokalerna rymma en variation av ändamål och hyresgäster, exempelvis; kontorsytor, café/restaurang, utbildningslokaler, lokaler för hälsa och sport med mera.

Tillsammans med Samhällsbyggnad gör Teknik och service bedömningen att ett förverkligat projektförslag motsvarande det företaget presenterat skulle tillföra platsen goda värden som gynnar kommunen. Ett förslag till optionsavtal har därför tagits fram i syfte att lämna företaget tid att planera vidare utan konkurrens om platsen. Kommunen fortsätter detaljplanearbetet och först när detaljplanen har vunnit laga kraft och övriga villkor uppfyllts kan marken överlåtas till företaget.

Kommunstyrelsen beslutade enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Ta del av tjänsteskrivelsen

 

Andra ärenden som togs upp på sammanträdet var bland annat redovisning av partistöd för 2021 och svar på medborgarförslag om uthyrning av kommunala lokaler.

 

Ärendelista och protokoll

Vill du ta del av alla ärenden som togs upp på sammanträdet? I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

 

 

Click to listen highlighted text!