Click to listen highlighted text!

Senaste nytt från kommunfullmäktige – september 2022

Senast ändrad: 22 sep, 2022 | Nyhet

Onsdagens fullmäktigemöte var det sista för mandatperioden 2018-2022. I oktober sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige för första gången.

Dagordningen bestod bland annat av flertalet medborgarförslag samt detaljplan för del av Vistorp. Fullmäktigemötet avslutades med att ordförande Thomas Andersson samt partiernas gruppledare tackade för den gångna mandatperioden.

 

Detaljplan för del av Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter i Förslöv

Fullmäktige har beslutat att godkänna förslaget om detaljplan för del av Vistorp 7:19 m.fl. fastigheter i Förslöv. Syftet med planen är att möjliggöra nya fastigheter för verksamheter.

Området vid Bjäredalens verksamhetsområde är idag obebyggt och omfattas inte av någon detaljplan. Området har tidigare använts av Trafikverket som arbetsområde med masshantering och upplag i samband med projekt Hallandsås.

Detaljplanen kommer att tas fram på kommunens bekostnad. Kommunen tänker därefter överlåta marken genom markförsäljning. Kommande köpare betalar ett marknadsmässigt pris för tomtmarken, vari kostnad för planarbete ingår.

Ta del av tjänsteskrivelsen

 

Svar på medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun

Fullmäktige har beslutat att säga ja till ett medborgarförslag om gratis mensskydd till elever i Båstads kommun. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra medborgarförslaget inom sin befintliga budgetram.

Ta del av tjänsteskrivelsen

 

Medborgarförslag – Plantering av ängsblommor på grönområdet mellan Lyavägen och Mangårdsvägen

Ett medborgarförslag om plantering av ängsblommor på grönområdet mellan Lyavägen och Mangårdsvägen väcktes. Fullmäktige beslutade att skicka det till förvaltningen för beredning.

Ta del av medborgarförslaget 

 

Väckt motion – Öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation (C)

Centerpartiet har skrivit en motion till kommunfullmäktige om öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation. I motionen skriver de att ”Vi som kommun har det övergripande ansvaret för frågor kopplat till våld i nära relation gentemot de som vi finns till för, våra kommuninvånare. Genom att stärka upp kompetensen inom detta område med öronmärkta medel i budgeten för vård och omsorg, individ och familj, för en heltidstjänst med specialistkompetens inom området våld i nära relation säkerställer vi att detta ansvar följs. Syftet med denna tjänst är att arbeta på bred front med frågan inom såväl det förebyggande som det uppsökande arbetet men också genom att bidra med kompetenshöjning för andra professioner så som undersköterskor, personliga assistenter eller personal inom skolan.”

Motionen redovisades och fullmäktige beslutade att skicka den till förvaltningen för beredning.

Ta del av motionen 

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

Click to listen highlighted text!