Click to listen highlighted text!

Plan- och bygglagen i din vardag

Senast ändrad: 15 jun, 2021

Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande.

Från den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygglagen, PBL. Den ersätter den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), m.m. I den nya lagen moderniseras reglerna och språket samtidigt som det blir en skärpt kontroll över byggandet.

Kommunens översiktsplan – en långsiktig plan

I plan och bygglagen står det att kommunen ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen beskriver kommunens långsiktiga planering av hur mark- och vattenområdena i hela kommunen ska användas och utvecklas, men även hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen peka områden ut för exempelvis bostadsbebyggelse, verksamheter och natur. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan är vägledande för andra beslut. Planen är ett strategiskt dokument som ska visa politikens syn på hur marken och vattnet i kommunen ska användas och hushållas med. Den tas fram i dialog med olika myndigheter, aktörer och allmänhet.

 

Utställning – var med och tyck till

När det finns ett förslag till översiktsplan ska det ut på samråd. Under samrådstiden finns det möjlighet att tycka till om översiktsplanen. Efter samrådet bearbetas planförslaget och en granskningshandling tas fram. Granskningen ska pågå under minst två månader. Under granskningstiden kan du framföra dina synpunkter på planen, vilket måste göras skriftligen.

Detaljplan – plan med vad som gäller i detalj

Utifrån översiktsplanen tar vi sedan fram juridiskt bindande detaljplaner för områden i kommunen. Om du själv ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i, är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte.

Om det inte finns en detaljplan är det vi på kommunen som avgör om det behövs tas fram en sådan för området innan du kan börja bygga. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det beror till exempel på om det ska bli en sammanhållen bebyggelse där du tänkt bygga eller om ditt bygge medför en betydande miljöpåverkan.

När vi tar fram detaljplaner samråder vi med dig om du berörs av planen. Vi visar förslaget på kommunens anslagstavla och i våra lokala tidningar och det kan sedan granskas under minst tre veckor. Förslaget går ofta också att hitta på vår webbplats.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi på kommunen måste också informera om beslutet i lokaltidningen. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från det att vi informerat i lokaltidningen. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag på KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss på kommunen så hjälper vi dig.

Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvariga måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar byggnadsnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte (f.d. byggsamråd). Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte. Du får ringa och boka en tid som passar dig och din ev KA.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kommunens arbetsplatsbesök

När ditt bygge har varit igång en tid ska vi, enligt nya pbl, besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Du gär em am,’öam p, f’ärdigställande i god tid innan du är klar med byggnationen. Det är vi på kommunen som kallar till slutsamrådet och de som kallas är du som byggherre, den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen vi inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och ett slutbesked utfärdas till dig.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in eller möblera/ställa in saker före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Källa: Illustration; Kiran Maini Gerhardsson/Boverket. ISBN 978-91-7563-148-6. Tryck: Danagård LITHO

Click to listen highlighted text!