Click to listen highlighted text!

Brandfarliga och explosiva varor

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Enligt Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor så krävs det tillstånd för att få hantera brandfarliga vätskor och gaser yrkesmässigt eller privat och vid större mängder.

Blanketter för att söka tillstånd finns i självservice.

I MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor framgår om en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Du kan läsa dem via länken i informationsrutan.

Oavsett om hanteringen är tillståndspliktig eller inte så ska hanteringen av de brandfarliga varorna ske på ett betryggande sätt ur brand- och explosionssynpunkt. De krav som finns för hantering av brandfarliga varor är uppbyggda för att ge en betryggande säkerhet. Några generella råd som passar alla typer av verksamhet går inte att ge utan diskussion och samtal kring varje enskilt fall får utgå från gällande lagstiftning.

Tillbudsrapportering

Ur förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 12 §:

“Inträffar en olycka till följd av en brand eller explosion vid tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor eller vid hantering av sådana varor inom Försvarsmakten, Försvarsmaktens materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Fortifikationsverket, ska tillståndsinnehavaren snarast underrätta tillståndsmyndigheten om olyckan. Detsamma gäller om det inträffar en händelse som har inneburit en hög risk för att en sådan olycka skulle ha kunnat inträffa.”

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad 
Telefon exp: 0431-771 20
Fax: 0431-771 18
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Click to listen highlighted text!