Click to listen highlighted text!

Migration och olika migrationsflöden

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vad är det för skillnad på flykting, asylsökande, nyanländ och EU medborgare?

Migration är någonting som funnits i alla tider. Människor har alltid rört sig mellan och över landgränser i strävan efter arbete, för att söka skydd från krig eller förföljelse, för kärlek, för att studera eller för andra skäl.

Idag bor ca 214 miljoner människor utanför sina hemländer. Över 90% är migrerade arbetstagare med familjer. Knappt 8% av de internationella migranterna är flyktingar.

Flykting

FN:s definition av en flykting är en person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Flyktingar är även de som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller inbördeskrig. Med internflykting menas personer som har flytt väpnade konflikter utan att passera någon landsgräns. UNHCRs uppgifter från slutet av 2016 visade att det då var 65,6 miljoner människor på flykt i världen, av dessa var över 40 miljoner internflyktingar.

Asylsökande

Asylsökande är en person som sökt asyl, men ännu inte fått något beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. En asylsökande är därmed en person som väntar. Alla människor har rätt att söka asyl. Vem som anses vara flykting och vem som inte gör det, definieras i 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning, samt dess tilläggsprotokoll från 1967. Asylsökande kan vara en person med flyktingstatus, en person med skyddsstatus, någon med ömmande omständigheter enligt utlänningslagens definitioner eller inget av det. Under asyltiden får individen inget personnummer utan erhåller ett LMA-kort från Migrationsverket, vilket visar att enskild är asylsökande.

En asylsökande kan bo antingen på ett av Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) eller i eget boende (EBO) hos exempelvis släkt eller vänner. En asylsökande vuxen som bor i EBO får max 71 kr per dag i ersättning och de ska täcka allt den enskilda kan behöva som kläder, busskort eller vård. En asylsökande vuxen som bor i ABO får max 24 kr per dag i ersättning, vilket ska täcka de flesta kostnader utöver mat.

Nyanländ

Nyanländ är en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och blivit mottagen i en kommun. En nyanländ har fått godkänt att vistas i Sverige och kan bosätta sig på egen hand eller med hjälp av Migrationsverket. De som ej bosätter sig på egen hand får hjälp med bosättningen genom Migrationsverket. Genom lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända regleras kommuners ansvar att ordna med bostäder för att ta emot nyanlända för bosättning. Under 2017 mottogs totalt 124 nyanlända personer i Båstads kommun. Av dem kom 30 personer genom anvisning från Migrationsverket, 74 personer flyttade hit på egen hand och 20 var ensamkommande barn. För 2018 har Båstads kommun ett anvisningstal på att ta emot 17 nyanlända.

En nyanländ vuxen kan ha en planering med Arbetsförmedlingen med olika etableringsinsatser, vilket oftast innebär aktiviteter på heltid. Personen erhåller då 308 kr per dag fem kalenderdagar i veckan i etableringsersättning. Ersättingen betalas ut av Försäkringskassan. Etableringsinsatserna kan personen ha i max två år. En nyanländ har ett personnummer, vilket asylsökande inte har. En nyanländ kan vara exempelvis flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Enskild räknas som nyanländ i max två till tre år.

EU-medborgare

EU-medborgare har rätt att stanna längre tid än tre månader i ett annat EU-land utan uppehållstillstånd om de är där för att arbeta, driva eget företag, leva som pensionär, studera eller på annat vis är självförsörjande. Rätten för EU och EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt och regleras i kap 3 a Utlänningslagen (2005:716). EU-medborgare kan få permanent uppehållsrätt efter fem år, om den enskilda under de fem åren har uppfyllt kraven för uppehållsrätt på olika sätt.

Ensamkommande barn och ungdomar

Asylsökande som är under 18 år och kommer till Sverige utan förälder eller annan vårdnadshavare definieras ensamkommande barn. Båstads kommun har under åren 2010-2014 tagit emot ca 7-10 ensamkommande barn per år. Under 2015 tog Båstads kommun emot 71 ensamkommande barn, under 2016 6 ensamkommande barn och under 2017 var antalet ensamkommande barn som anvisades nere på 0. Ensamkommande barn placeras i HVB hem, familjehem, i stödboende eller hos anhörig(a). I Båstads kommun finns stödboendena Skutan/Kajutan och utslussverksamheten Navigare.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!