Click to listen highlighted text!

Tillfällig vistelse

Senast ändrad: 16 feb, 2024

Vid en ansökan om tillfällig vistelse är det flera delar som du bör veta och ta hänsyn till. I Båstads kommun kan ansökan omfatta insatser i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I Båstads kommun kan du inte ansöka om insatser i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som innefattar delegerade medicininsatser eller rehabinsatser. Om du har ett behov av HSL-insatser får dessa insatser tillgodoses på annat sätt.

Det är hemkommunen som har det samlade ansvaret för att hemvården i Båstads kommun kan utföra insatser på ett tryggt och säkert sätt. Vår erfarenhet är att vårdbehovet ofta ser annorlunda ut i ett sommarboende vilket kan göra att vårdbehovet i vissa fall blir större än i det ordinarie hemmet. Det är viktigt att hemkommunen gör en korrekt bedömning gällande den tillfälliga vistelsen.

Hemvården kommer ta kontakt med er innan ankomstdagen för planering av insatser. Ansökan om insatser sker genom Båstads kommuns blankett som hittas längst ner på sidan.

Beställningsblanketten
Komplett ifylld beställningsblankett ska vara Båstads kommun tillhanda senast fyra veckor före ankomstdatum. Vid bristande ifylld blankett kommer inte ansökan att godkännas.

Vid förlängd vistelsetid ska en ny blankett skickas in med fyra veckors varsel.

Trygghetslarm
 Trygghetslarm på- och avinstalleras endast på vardagar. Trygghetslarmet lånas och installeras av Tryggomsorg som arbetar inom hemvården i Båstads kommun.  All information om trygghetslarmet ges av Tryggomsorg som tar kontakt med er strax innan vistelsen för överenskommelse om dag och tid för på- och avinstallation.

Hjälpmedel
Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden ska dessa medtas och vara anpassade till den tillfälliga bostaden. Om man vistas tillfälligt hos oss kan man inte få hjälpmedel föreskriva av Båstads kommun.

Den tillfälliga bostaden
Bostaden i Båstads kommun ska anpassas utefter vårdbehovet. Det kan innebära att en ommöblering behöver ske för att tillgodose en trygg och säker vård samt för säkerställande av arbetsmiljön för omvårdnadspersonal.

Insatsen städ
Innehåller beställningen insatsen städ ska städmaterial samt godkända produkter tillhandahållas innan första städinsatsen. Produkter som är godkända enligt Båstads kommuns riktlinjer hittar du här.

Längden på vistelsen
Vistelser som överstiger 6 månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse. Överstiger vistelsen 6 månader ansvarar bosättningskommunen för utredning och verkställighet.

Bifogas i ansökan
– Aktuell utredning och beslut
– Senaste genomförandeplanen
– Ekonomisk ersättningsmodell
– Vid insatsen egenvård: Egenvårdsintyg och läkarbedömning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Fakturering
Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i Båstads kommun. Hemkommunens GLN-nummer ska alltid anges i bifogad ekonomisk ersättningsblankett.

Gällande återbud
Återbud 14 dagar eller tidigare debiteras 14 dagar av beställt period.
Återbud 14 dagar eller senare debiteras hela perioden som beställningsperioden avser.

Ansök om tillfällig vistelse
Använd ansökningsblankett och skicka in handlingarna via bastads.kommun@bastad.se eller via post till:

Båstads kommun
Tillfällig vistelse
260 80 Båstad
 
Kontakta medborgarservice på 0431 – 770 00 om ni har några frågor.
 

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!