Click to listen highlighted text!

Frågor och svar

Senast ändrad: 10 sep, 2018

Vad innebär migration?

Idag bor cirka 214 miljoner människor utanför sitt eget hemland. Människor som lämnar sitt land, antingen tillfälligt eller permanent, definieras som migranter. Drygt hälften av världens migranter är kvinnor och över 90 % är migrerade arbetstagare med familjer. Av de internationella migranterna är 8 % flyktingar dvs. någon som flytt sitt land, sökt asyl i ett nytt land och fått detta av flyktingskäl.

Vad är det för skillnad på asylsökande, flykting och nyanländ?

Alla människor har rätt att söka asyl. Det är i 1951 års konvention och dess tilläggsprotokoll från 1967, om flyktingars rättsliga ställning som definierar vem som är att anses som flykting och vem som inte gör det. Att söka asyl och sedan få rätt till asyl av flyktingskäl, kan vara två olika saker. Alla människor har rätt att söka asyl, men alla som söker asyl räknas inte som flyktingar eller skyddsbehövande enligt gällande konventioner och inhemsk lagstiftning.

FN:s definition av en flykting är en person som lämnat sitt hem och som inte kan återvända dit på grund av fruktan för förföljelse beroende på etnicitet, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Flyktingar är även de som tvingats lämna sitt hemland på grund av krig eller inbördeskrig. Med internflykting menas personer som har flytt väpnade konflikter utan att passera någon gräns.

Asylsökande är definitionen på en person som sökt asyl, men ännu inte fått något beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket. En asylsökande är därmed en person som väntar. Asylsökande kan vara en person med flyktingsstatus, en person med skyddsstatus, någon med ömmande omständigheter enligt utlänningslagens definitioner eller inget av det.

Nyanländ är definitionen på en person som sökt asyl, fått uppehållstillstånd och blivit mottagen i en kommun. En nyanländ har fått godkänt att vistas i Sverige och kan bosätta sig själv eller med hjälp av Arbetsförmedlingen. En nyanländ har ett personnummer, vilket asylsökande inte har. En nyanländ kan vara exempelvis flykting, skyddsbehövande eller anhörig.

Vad är kommunens ansvar när det kommer till asylsökande? 

Kommunens övergripande ansvar för gruppen asylsökande är begränsad till i första hand barn och unga under 18 år och deras rätt till barnomsorg och skolgång, så som alla barn i Sverige. Asylsökande barn har dock ingen skolplikt. Kommuner har även ett övergripande ansvar för ensamkommande barn. Det är kommunerna som ansvarar för att utreda vilka behov barnen har, ge dem någonstans att bo och se till att de får en god omsorg. Kommunen har inte något generellt ansvar för vuxna asylsökande utan det har Migrationsverket. Om en asylsökande hamnar i en situation som omfattar någon av det som exempelvis socialtjänstlagen ansvarar för, kan det dock bli ett ärende för kommunens socialtjänst. Asylsökandes rätt till akut tandvård eller sjukvård är dock inget kommunalt utan regionalt hälso –och sjukvårds ansvar.

Vad gäller kring praktik och arbete för asylsökande?

Asylsökande har begränsade möjligheter att arbeta i väntan på beslut om uppehållstillstånd. För att ha rätt att arbeta under tiden som asylsökande väntar på beslut, måste den enskilda ha fått ett bevis som visar att den är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND). Undantagen från kravet på arbetstillstånd gäller:

  • Om du lämnar in godtagbara identitetshandlingar, eller på annat sätt medverkar till att klarlägga din identitet.
  • Om ditt ärende ska prövas i Sverige.
  • Om din ansökan är välgrundad. Du har inte AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Ett AT-UND gäller normalt tills dess att ett uppehållstillstånd beviljats eller den asylsökande har lämnar landet. De som har AT-UND kan vända sig till Arbetsförmedlingen i den kommun där en bor för att se vilka lediga jobb som finns anmälda där. Arbetsgivare måste meddela den mottagningsenhet där den asylsökande är inskriven att den har fått anställning. Arbetsgivaren ska också meddela när anställningen upphör.

I departementspromemoria Ds 2016:21 föreslog regeringen bland annat att Migrationsverkets ansvar för svenskundervisning och annan sysselsättning för asylsökande skulle upphöra. Mot denna bakgrund avser Migrationsverket inte teckna nya avtal om praktik efter årsskiftet. De avtal som tecknas fram till den 31 december i år kommer att gälla i högst fyra månader.

De praktikavtal som redan är tecknade över årsskiftet fortsätter att gälla till dess de går ut. Det betyder att de företag som tagit emot praktikanter inte behöver avsluta praktiken tidigare än planerat.

Avtal som redan idag gäller till den 31 december 2016 eller därefter förlängs inte. Efter den 1 januari 2018 är det ingen myndighet som har ansvaret att arbeta med praktik för asylsökande.

Hur många asylsökande och nyanlända har kommit till Båstads kommun under senaste året?

Under 2015 öppnade Migrationsverket två anläggningsboende i Båstads kommun, ett i Hemmeslöv och ett i Torekov. Båda dessa anläggningar är numera stängda och Båstads kommun har därmed väldigt få asylsökande vuxna och familjer. Asylsökande personer som bor som EBO (i eget boende) i kommunen är svåra att följa löpande, men uppskattningsvis rör det sig möjligen om enskilda individer . När det gäller nyanlända personer dvs. den som fått ett uppehållstillstånd och flyttat till Båstads kommun så är siffrorna mer exakta, oavsett om de flyttar som ABO eller EBO. Under 2015 tog Båstads kommun emot 71 ensamkommande barn, under 2016 6 st ensamkommande barn och så här långt 2017 0 ensamkommande barn och unga, som placerats i HVB-hem, stödboende, familjehem eller hos anhörig. Under 2015 tog Båstads kommun tog emot 6 personer på anvisning (bosättningslagen 2016:38) och 43 personer under 2016. Under 2017 ska Båstads kommun ta emot 30 personer på anvisning och anvisningstalet för 2018 verkar bli 17 personer.

Vilka länder kommer de asylsökande från?

Under 2015 kom flest ansökningar om asyl från Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia och från personer som är statslösa. Till Båstads kommun har det nästan uteslutande varit syrier som anvisats eller flyttat hit när det gäller vuxna och familjer. När det gäller gruppen ensamkommande barn och unga har det främst varit afghaner som anvisats hit, på samma sätt som till de flesta övriga kommuner i Sverige.

Hur mycket pengar får asylsökande från staten?

Ansatsen är att den asylsökande i första hand ska finanisera sin egen asylperiod med egna eller sparade pengar. Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan hen ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på om man bor i ett av Migrationsverkets boenden (ABO) där mat ingår, eller i ett boende på egen hand, där mat inte ingår (EBO).

 På anläggningsboende är dagersättningen:
• 24 kr/dag för vuxna ensamstående
• 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
• 12 kr/dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

För dem som bor i eget boende är dagersättningen:
• 71 kr/dag för vuxna ensamstående
• 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
• 37 kr/dag för barn 0–3 år
• 43 kr/dag för barn 4–10 år
• 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter, som den asylsökande kan behöva.

Hur mycket ekonomisk ersättning får nyanlända som fått uppehållstillstånd och deltar i etableringsinsatser?

En nyanländ person som ingår i etableringen och har en etableringsplan på heltid får 308 kronor per dag, fem dagar i veckan.

Exempel: Familj med två vuxna och ett barn under 11 år.
2 x etableringsersättning, cirka 6300 kr/pp
1 x barnbidrag 1050 kr
1x bostadstillägg cirka 2500 kr (beroende på hyreskostnaden och om familjen bor i ett eget boende)
1x etableringstillägg 800 kr
Totalt: 16 950 kronor (ej skattepliktigt)

Etableringsersättning betalas ut av Försäkringskassan, till nyanlända som har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Barnfamiljer får etableringstillägg för varje barn, men max för tre barn. Ensamstående får bostadstillägg, så länge de bor ensamma och inte inneboende hos någon annan.

Den som på grund av sjukdom inte kan delta i etableringsinsatser kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen. Kommunen kan återsöka ersättning för dessa kostnader från Migrationsverket.

Vem arbetar med integrationsfrågorna i Båstads kommun?

I Båstads kommun finns en integrationsavdelning som har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med mottagande, etablering, delaktighet och inkludering av målgruppen asylsökande och nyanlända. Integrationsavdelningen arbetar med det mesta som rör integration bortsett från frågor som rör “pengar” och bostäder, som sorterar under Individ och familj. Integrationsavdelningen består av en integrationschef, en integrationssamordnare, en integrationsstrateg, tre boendestödjare och en etableringsresurs. Inom avdelningen finns även enheten för ensamkommande barn och unga som leds av en enhetschef. Utöver integrationsavdelningen finns även många andra tjänstepersoner som arbetar på olika sätt mot målgruppen asylsökande och nyanlända så som administratörer, handläggare och pedagoger inom barnomsorg, skola, socialtjänst, SFI mm.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!