Click to listen highlighted text!

Myndighetsenheten

Senast ändrad: 16 maj, 2022

Myndighetsenheten arbetar med myndighetsutövning utifrån bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL). Det är hit du som äldre vänder dig om du exempelvis vill ansöka om hemtjänst, plats på särskilt boende, trygghetslarm, avlösarservice för dig som anhörig eller för att få veta vilken avgift du ska betala för den tjänst du är beviljad.

  • Bistånd – biståndshandläggarna informerar, utreder och följer upp beslut som skett utifrån bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL).Varje handläggare har ansvar för ett geografiskt område inom kommunen.
  • Avgifter – avgiftshandläggare arbetar med att säkra att kunden betalar rätt avgift för sina insatser.

Alla ansökningar om bistånd (för att nå upp till skälig levnads­nivå) ska prövas enligt Socialtjänstlagen 4 kap.1§. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § kan enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 3 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Rätten till bistånd innebär både en lagstadgad rättighet för den enskilde att ansöka om biståndsinsatser och att få rättsligt prövat om kommunen handlat rätt eller fel om t.ex. en biståndsansökan har avslagits men den enskilde själv tycker sig ha behov av de sökta insatserna. Kommunen har en lagstadgad skyldighet att ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service

I lagen anges inte i detalj vilka stöd- eller serviceinsatser kommunen ska ställa upp med eller hur insatserna ska organiseras. Lagen öppnar därför ett utrymme för kommunerna att själva avgöra vilka biståndsinsatser som ges och ett utrymme för diskussion med den enskilde kring vilka insatser som kan vara de lämpliga i varje enskilt fall.

Biståndshandläggare ska därför lyssna på den enskilde för att kunna sätta samman de insatser som bäst svarar mot dennes specifika behov och önskemål. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Rätten till bistånd får därför inte utgå från en statisk syn på den enskildes förmåga och situation utan ska vara framåtblickande.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Relaterade information

Vägledningsdokument

Click to listen highlighted text!