Click to listen highlighted text!

Om individ- och familjeomsorgen

Senast ändrad: 12 jun, 2018

Alla som vistas eller bor i Båstads kommun kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om att få tillfälligt ekonomiskt stöd, hjälp till att bli fri från ett missbruk eller hjälp för dig som har funktionshinder. Det kan även handla om problem och svårigheter med barn och ungdomar.

Båstads kommun arbetar utifrån en helhetssyn för att finna lämpliga lösningar för den enskilde eller familjen. Helhetssituationen avgör om rätt till vård, omvårdnad, ekonomisk hjälp eller annat stöd finns.

Politiska mål
Insatser skall utformas i delaktighet med den enskilde och på så sätt att det stärker den enskildes resurser att leva ett självständigt liv. Strategier och metoder skall utvecklas för samverkan/samarbete med andra aktörer i samhället.

Hemmaplanslösningar för kvalificerad behandling i närmiljön. FN:s barnkonvention skall vägleda när åtgärder rör barn och ungdomar. Barnperspektivet skall beaktas i samtliga insatser och beslut där barn och ungdomar finns i familjen.

Arbete med försörjningsstöd skall möjliggöra självförsörjning för enskilda och familjer (hjälp till självhjälp). Arbete- och utbildningsåtgärder i samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa, företag, Akademi Båstad och arbetsmarknadsenheten.

Kvalité
Kvalitetsfrågorna är centrala. Det handlar om “rätt kvalitet” och att göra en avvägning av behov, mål, kostnader och servicenivå. Det är därvid viktigt att det faktiska innehållet i tjänsten är vad som utlovats. Det är från kvalitetssynpunkt väsentligt att bemötandet är bra. “Rätt kvalitet i varje möte” innebär att göra rätt saker, på rätt sätt, med rätt resursanvändning och till rätt mottagare.

Socialtjänstlagen
1 kap 1 § SoL, Socialtjänstens mål
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet jämlikhet i levnadsvillkor ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet.

Tystnadsplikt
Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att personal och politiker inom socialtjänstens verksamheter inte får lämna ut dina uppgifter till varken enskilda personer eller andra myndigheter.

Förbudet gäller vare sig du lämnat uppgifterna muntligen eller skriftligen eller genom att en handling lämnas ut eller visas upp. Om en tjänsteman bryter mot förbudet kan denne straffas för brott mot tystnadsplikten. Uppgifter gällande personliga förhållanden är sekretessbelagda. Undantag från denna bestämmelse är om du själv går med på att uppgifter om dig får lämnas ut eller om det finns en skyldighet för socialtjänsten att lämna ut uppgifter om dig.

Så hanterar vi personuppgifter
I samband med handläggning av din ansökan inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde kommer uppgifter rörande dig att registreras och förvaras i socialtjänstens register i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen GDPR. Detta innebär bl.a. att;

  • uppgifterna om Dig tas bort från registret fem år efter det att Ditt ärende avslutats.
  • personuppgiftslagen ger dig rätt att få reda på information om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än dig.
  • Ni/du har rätt att efter skriftlig ansökan, kostnadsfritt (en gång/år), erhålla skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlats.
  • begära att sådan personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av personuppgiftslagen, blockeras eller utplånas.

Samtycke
För att underlätta utredningsarbetet kontaktar handläggaren vid behov försäkringskassan, arbetslöshets-/alfa-kassan, arbetsförmedlingen, skattemyndigheten, bilregistret, kronofogdemyndigheten, SFI, komvux, CSN, patent och registreringsverket, barn och utbildningsnämnden avseende bidrag, kommunens arbetsmarknadsenhet samt andra socialförvaltningar.

Ibland behövs ytterligare kontakter vilket förutsätter ditt samtycke.

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!