Click to listen highlighted text!

Individ och familj

Senast ändrad: 23 aug, 2023

De flesta av oss behöver råd, stöd eller hjälp någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningar på sina problem, ibland kanske med hjälp av släkt och vänner. Vid tillfällen då detta inte är tillräckligt, finns vidare möjligheter. På dessa sidor får du information inom området individ och familj – och lite till.

Mottagningsenheten

Du kan vända dig till socialförvaltningens mottagning om du behöver söka hjälp för dig och din familj, eller om du är orolig för att någon annan far illa. Det kan handla om till exempel våld, missbruk eller övergrepp.

Barn och unga

Mottagningen barn o unga: telefon 0431-777 03, mottagningen.bou@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Vuxen

Mottagningen vuxen: telefon 0431-777 26, mottagningen.vux@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Ekonomiskt bistånd

Mottagningen ekonomiskt bistånd: telefon 0431-776 18, mottagningen.ekbi@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, torsdag, fredag kl 10.30-11.30, tisdag kl 14:30- 15:30

Telefontider till handläggare på ekonomiskt bistånd: måndag, onsdag, torsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag kl 13.00-14.00

Efter inkommen anmälan kontaktar mottagningssekreterarna den anmälde och en förhandsbedömning görs. Därefter lämnas ärendet vidare till utredare på barn/unga eller vuxna som därefter tar kontakt med berörda. Om du gör en ansökan så överlämnar mottagningssekreterarna ditt ärende till utredare barn/unga eller vuxna som därefter kontaktar dig.

Akut hjälp
Akut hjälp i svåra situationer – då finns det hjälp att få! Behöver du akut få kontakt med socialtjänsten eller polisen? Har du blivit utsatt för brott eller misshandel? Socialjour telefon 114 14 (polisens växel) Brottsofferjour telefon 0431-143 00 Kontakt vid sjukdom Vid sjukdom kontaktar du i första hand vårdcentralen eller ring sjukvårdsupplysningen/vårdguiden, telefon 1177.
Socialjour

På socialjouren kan du få hjälp med akuta sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag.
Du når socialjouren på telefon 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Öppettider: 
Måndag-fredag klockan 17.00-8.00
Lördag – söndag, dygnet runt

Tystnadsplikt
Samtlig personal inom socialtjänsten har sekretess/tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du har själv rätt att läsa vad som skrivs om dig. I vissa fall kan lagstiftningen häva socialtjänstens sekretess.
Om du är missnöjd

Kvalitetsfrågorna är centrala för oss och vår verksamhet. Det handlar om “rätt kvalitet” och att göra en avvägning av behov, mål, kostnader och servicenivå. Det är därför viktigt att det faktiska innehållet i tjänsten är vad som utlovats. Det är från kvalitetssynpunkt väsentligt att bemötandet är bra. “Rätt kvalitet i varje möte” innebär att göra rätt saker, på rätt sätt, med rätt resursanvändning och till rätt mottagare.

För att vi ska kunna erbjuda dig en bra omvårdnad och service är det viktigt att veta vad vi kan förbättra. Din hjälp ger oss möjlighet att bli bättre. Det är viktigt för oss att du hör av dig både om du är nöjd och om du anser att något bör ändras. Vänd dig till personalen eller arbetsledaren på den enhet, avdelning där synpunkten hör hemma. Du kan även kontakta ansvarig chef. Synpunkter kan lämnas muntligt, skriftligt eller på e-post. Kom ihåg att ett svar på e-post är en allmän handling. Personuppgifter om dig I samband med handläggning av din ansökan inom individ och familjs verksamhetsområde kommer uppgifter rörande dig att registreras och förvaras i individ och familjs register i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär bland annat:

 • uppgifterna om dig tas bort från registret fem år efter det att ditt ärende avslutats.
 • personuppgiftslagen ger dig rätt at få reda på information om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än dig.
 • Ni/du har rätt att efter skriftlig ansökan, kostnadsfritt (en gång/år), erhålla skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlats.
 • Begära att sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av personuppgiftslagen, blockers eller utplånas.

Om du har en avvikande mening kring den dokumentation som förs i ditt ärende har du rätt att få den registrerad. Tala med din handläggare som du har kontakt med. Missnöjd med ett beslut Om du är missnöjd med något beslut som du fått av socialnämnden kan du överklaga beslutat. Själva överklagan måste inkomma skriftligt inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet. Vad en överklagan måste innehålla, en hänvisning, ska följa med det beslut du fått.

Enheten för stöd och behandling

Enheten för stöd och behandling är en del av Individ- och Familjeomsorgen i Båstad. Hos oss kan du få olika former av stödinsatser till enskilda vuxna, barn och familjer. Vi arbetar både med öppna insatser såväl som med ansökningar via Individ- och Familjeomsorgen. Vi som arbetar här är brobyggare, budget- och skuldrådgivare, kurator som utgår från öppna förskolan, familjebehandlare, vuxenbehandlare, familjestödjare och vuxenstödjare.

Tystnadsplikt

Vi har olika uppdrag men är måna om att, de vi möter får ett anpassat stöd utifrån sina behov. Vi som arbetar här har tystnadsplikt, det betyder att vi som jobbar här inte får lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det.

Råd- och stödsamtal

Ett råd och stödsamtal är vägledande utifrån vad du själv önskar få hjälp med. Du kan få råd och stöd i sociala frågor som till exempel kring:

 • föräldraskap
 • våld i nära relation
 • missbruk
 • ekonomi

Vi erbjuder även viss gruppverksamhet. Hos oss kan du få fem kostnadsfria råd- och stödsamtal i sociala frågor, där inget registreras eller journalförs. Har du önskemål om fortsatt kontakt, hjälper vi dig att ansöka om stöd inom enheten Individ, familj och arbete eller till externa aktörer.


Kontakta oss

E-post: radochstod@bastad.se
Telefonnummer: 0431-776 24
Telefontider: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 11-12.
 

Budget- och skuldrådgivning

Vi har även budget- och skuldrådgivare som du kan vända dig till oavsett om du är ung eller vuxen. Vi kan hjälpa dig med att få ordning på din vardagsekonomi och tillsammans tar vi fram en budget som är anpassad till din ekonomi. Här kan du även få hjälp med att ansöka om skuldsanering samt få stöd under hela skuldsaneringsperioden. Kontakta budget- och skuldrådgivaren på telefon 0431-771 94.

Stöd till vuxna

Vuxenbehandlare arbetar med att ge stöd till dig med beroendeproblematik och möter dig som blivit utsatt för våld och förtryck i nära relation.
Har du någon närstående som varit våldsam, aggressiv, kränkande mot dig eller någon i din närhet, så kan vi erbjuda hjälp.

Stöd till föräldrar

Enheten för stöd och behandling ger även stöd till föräldrar, barn och ungdomar som behöver hjälp och stöd i ett tidigt skede. Mer omfattande stöd- och behandlingsinsatser kan även ges, då efter att en utredning genomförts som visar hur just dina behov ser ut. Vi arbetar bland annat utifrån nätverksmöte och kan hjälpa barnet och familjen att få klarhet i sin situation. Vissa föräldrar vill ha mer stöd i sin föräldraroll och träffar oss med utgångspunkt, att stärkas i sitt föräldraskap.
Hos oss kan du få fem kostnadsfria råd- och stödsamtal i sociala frågor, där inget registreras eller journalförs. Har du önskemål om fortsatt kontakt, hjälper vi dig att ansöka om fortsatt hjälp inom Individ- och Familjeomsorgen eller till annan aktör.

Kontakta oss

Enheten för stöd och behandling
Telefon: 0431- 770 00

Barn ungdom och familj

Stöd till barn och unga

Kommunens stöd till barn och ungdomar omfattar råd och stöd till både enskilda och grupper samt förebyggande arbete.

För mer information, vänligen kontakta socialtjänstens mottagning.

Mottagningen barn o unga: telefon 0431-777 03, mottagningen.bou@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Besök oss: Lyckan 15, Båstad

Misstanke om barn som far illa - orosanmälan

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt socialtjänstlagen skyldighet att rapportera om de misstänker att barn eller unga kan fara illa. För skol-, förskole-, fritids- samt sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Dessutom har myndigheter skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att något barn far illa ska du anmäla detta till socialtjänsten där barnet är bosatt. Detta kallas att göra en orosanmälan Du kan vara anonym.

 • I Båstads kommun ringer du under kontorstid till mottagningen barn o unga: telefon 0431-777 03, mottagningen.bou@bastad.se

  Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

 • Utanför kontorstid, i akuta ärende, ringer du till polisen. Polisen är skyldig att rapportera vidare till Socialtjänsten.

En anonym anmälan utreds som andra anmälningar.

 

Stöd till familjen

Verksamheten inom barn och familj omfattar bland annat följande områden:

 • råd och stöd till enskilda individer
 • förebyggande och stöd till vissa grupper
 • familjerådgivning – läs mer om familjerådgivning
 • öppen verksamhet genom bland annat familjecentralen i Båstad och Förslöv
 • juridisk hjälp vid familjerättsliga områden

För mer information kontakta mottagningen barn och unga: telefon 0431-777 03, mottagningen.bou@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Besök oss: Lyckan 15, Båstad

Våld i nära relationer

Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykiskt påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden.

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer.

Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Till dig som är utsatt för våld och till dig som utövar våld

Blir du slagen? Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Blir du kontrollerad eller isolerad? Anpassar du ditt beteende efter din partner? Vill du ha hjälp att ta dig ur en destruktiv livssituation? Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära? Det finns hjälp att få.

Kontakta Socialtjänstens mottagning:

Mottagningen vuxen: telefon 0431-777 26, mottagningen.vux@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Besök oss: Lyckan 15, Båstad

Familjerätt

Förändringar inom familjerätten i Båstads kommun

Kommuner är enligt lag skyldiga att handha vissa verksamheter, varav familjerättslig verksamhet är ett exempel på en sådan obligatorisk verksamhet. Familjerätten i Båstad ligger under Individ och familj.

Nu har det skett en stor förändring inom familjerätten i Båstad kommun. Ett avtal med Familjen Helsingborg har undertecknats vilket innebär att stora delar av familjerätten i Båstads kommun kommer att handläggas av Helsingborgs kommun från och med 19 oktober.

Tanken från båda kommuner är att samverkan i gemensam drift är till ömsesidig nytta för att utveckla och stärka familjerättsverksamheterna i respektive kommun till gagn för kommunernas invånare. Den familjerättsliga verksamheten i Båstad kommer bli mindre sårbar och kunna erbjuda fler tjänster till våra invånare.

Samtal och besök som rör invånare i Båstad kommun kommer att genomföras både i familjerättsenhetens lokaler i Helsingborg och i Båstads kommun när det önskas.

Arbetsuppgifterna som kommer gå över till Helsingborgs kommuns är bland annat information, rådgivning och stöd i familjerättsliga frågor.

Helsingborg kommer att utreda faderskap och föräldraskap för de kvinnor som inte är folkbokförda med barnets pappa eller andra förälder.

Helsingborg kommer att sköta samarbetssamtal, både på initiativ av föräldrar och på remiss från domstol.

Helsingborg kommer även att hjälpa föräldrar att träffa avtal gällande vårdnad, boende och umgänge samt godkänna avtal om underhållsbidrag för längre period än tre månader.

I de fall föräldrar har vänt sig till tingsrätten för att få hjälp att fatta beslut om vårdnad, boende och umgänge kommer Helsingborg att sköta både snabbupplysningar efter begäran från domstol och avge utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge på uppdrag från domstol.

Helsingborg har även möjlighet att erbjuda föräldrar modellen konflikt och försoning när det är möjligt.

Helsingborg kommer att lämna yttrande till domstol om möjlighet till umgängesstöd och hantera verkställighet av umgängesstöd

När det gäller adoption kommer Helsingborg att handlägga utredningar om medgivande för internationell adoption, adoptionsyttranden till domstol samt uppföljning efter genomförd adoption.

Vid faderskap där föräldrarna inte är sammanboende och vid samarbetssamtal på initiativ av föräldrar uppmanas föräldrarna att i första hand boka tid via Helsingborgs kommuns e-tjänst:  https://eservice.helsingborg.se/

När det gäller övrig familjerättslig rådgivning hänvisas till familjerättens direktnummer för rådgivning 042-10 36 00

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-12:00.
Onsdag klockan 15:00-17:00.

Rådgivning om faderskap/föräldraskap
Tisdagar 12:30-13:30 samt torsdagar 08:30-09:30.

Båstads kommun kommer ha kvar faderskap där modern är folkbokförd med barnets pappa eller andra förälder. När det gäller faderskap eller föräldraskap i samborelationer hänvisas till handläggare Cecilia Svensson på telefon 0431-770 50 eller mail: cecilia.svensson2@bastad.se. Det går även att kontakta Individ och familjs reception på telefon: 0431-770 44 eller mejl: individochfamilj@bastad.se

 

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare.

Syftet med mötet är att båda parterna skall få samtala om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, t ex hur man skall förhålla sig till varandra i framtiden. Medlarens uppgift är att förbereda parterna för medlingen, hjälpa till i samtalet om det behövs, samt vara en säkerhet för att mötet skall gå bra.

Medlingen ersätter ej rättegång och/eller straff, men åklagaren meddelas om gärningsmannen medverkat i medling.

Hur går medlingen till?
Parterna erbjuds medling via polis och/eller socialtjänst. Om båda parterna tackar ”ja” till att medverka kontaktar en medlare vardera part för ett förberedande, enskilt möte, ett sk förmöte.
Under förmötet pratar man om hur medlingsmötet skall gå till, vilka regler som gäller och om vad varje part vill ta upp i medlingen.
Om parterna efter förmötet är beredda och vill genomföra medlingen, anordnar medlaren medlingsmötet, där parterna träffas tillsammans med medlaren.

Vill du veta mer?
Kontakta Socialtjänstens mottagning:

Mottagningen barn o unga: telefon 0431-777 03, mottagningen.bou@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Besök oss: Lyckan 15, Båstad

Familjehem

Att vara familjehem innebär att fungera som förälder åt någon annans barn. Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning att ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten i ett fungerande hem.

Barnen och ungdomarna som placeras i familjehem är mellan 0 och 18 år. Din uppgift som familjehem är att ge kärlek, stöd och trygghet, men också att samarbeta med andra viktiga personer runt barnet och olika myndigheter.

Anledningarna till att barn och ungdomar inte kan bo kvar hos sina föräldrar varierar. Det kan till exempel handla om relationsproblem, bristande föräldraförmåga eller våld.

Målet är att barnet eller ungdomen ska återförenas med sin biologiska familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet eller ungdomen ska stanna. Det kan vara under en kortare eller längre tid, från några månader till hela uppväxten.

Vem kan bli familjehem?
Alla familjer är välkomna att söka sig till att bli familjehem. Eftersom alla barn och ungdomar är unika individer ser behovet olika ut. För att kunna möta behovet av familjehem behövs olika slags familjekonstellationer. Det kan vara familjer med barn eller utan barn, en eller två föräldrar, som bor i hus eller i en lägenhet. Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk kan också bli familjehem.

Det viktiga är att familjesituationen är stabil. Ett krav är att varje familjehemsplacerat barn ska få ett eget rum, en trygg och säker miljö och en stimulerande fritid.

Så blir du ett familjehem
Du ansöker om att bli familjehem genom att skicka in intresseanmälan
Efter ansökan blir du kontaktad av en familjehemssekreterare.

Om du och familjehemssekreterarna är överens om att gå vidare i processen påbörjar familjehemssekreterarna en utredning där de träffar dig och din familj vid flera tillfällen. Du kommer att bli intervjuad där vi pratar om barn, erfarenheter och förväntningar. Familjehemssekreterarna gör också kontroller hos olika myndigheter så som polisen och kronofogden. När utredningen är klar träffar du familjehemssekreterarna som går igenom bedömningen. Sedan är det socialnämnden som beslutar om du kan bli familjehem. Både du och familjehemssekreteraren kan när som helst välja att avsluta utredningen.

Vilket stöd får jag som familjehem?
När du har ett barn eller ungdom placerat hos dig får du handledning och stöd under tiden. Som familj ska ni aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller svårigheter.

Barnet har sin egen socialsekreterare som träffar barnet enskilt men också tillsammans med er. Barnets socialsekreterare följer regelbundet upp barnets utveckling och försäkrar sig om att barnet har det bra. Det är barnets socialsekreterare som känner barnets biologiska föräldrar och nätverk och är den som planerar kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar och nätverk.

Barnen och ungdomarna som behöver familjehem är som alla andra barn och ungdomar, det vill säga olika. De har olika ålder, personlighet, bakgrund och intressen. När ett barn eller en ungdom placeras i ett familjehem får du och din familj all information som finns om barnet eller ungdomen och dess bakgrund för att på bästa sätt kunna förstå och möta barnet eller ungdomen och dess behov.

Avtal och ersättningar
När ett barn eller en ungdom flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Den ekonomiska ersättningen varierar beroende på barnets eller ungdomens ålder, behov och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelat i två delar:

 • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpeng och del i bostad.
 • Ett arvode som är en ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma under en begränsad tid med barnet och då kan du få en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Jourhem

Som jourhem tar du emot barn och ungdomar för en akut placering under en kortare tid.

Det händer att livet för barn och ungdomar i Båstads kommun plötsligt vänds upp och ner och att de av olika anledningar måste lämna sin ursprungsfamilj och sitt hem. Då behöver vi dig som kan öppna ditt hem och din famn för att ta emot ett barn eller ungdom med mycket kort varsel. Som jourhem finns du där när någon behöver det som mest.

Vem kan bli jourhem?
Som jourhem måste du bo i eller i närheten av Båstads kommun för att barnen och ungdomarna ska få möjlighet att fortsätta i sin ordinarie förskola eller skola. Att vara jourhem är ett uppdrag som omfattar alla veckans dagar och tider. Uppdraget kräver att en vuxen i familjen är hemma på heltid. Det är värdefullt om du har tidigare uppdrag som familjehem eller annat arbete med barn och ungdomar. 

Vilket stöd får jag som jourhem?
Som jourhem har du ett nära samarbete med socialtjänsten och får regelbunden handledning och stöd av familjehemssekreterarna. Som jourhem får du ett fast arvode oavsett om du har ett barn eller en ungdom placerad hos dig eller ej. Du får även en tjänstemobil och har rätt till 5 veckors semester.

Så blir du ett jourhem
Du ansöker om att bli familjehem genom att skicka in intresseanmälan.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson hjälper du ett barn eller en ungdom som behöver lite extra stöd eller stimulans.

Som kontaktperson träffar du vanligtvis ett barn eller ungdom som behöver ett större nätverk. Ni träffas en till ett par gånger i veckan och gör något tillsammans.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem en eller ett par helger i månaden eller enligt en överenskommelse med socialtjänsten.

Du ansöker om att bli familjehem genom att skicka in intresseanmälan.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?
Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo i stan eller på landet. Det viktiga är att du lever under stabila förhållanden, har intresse för andra människor och en förmåga att samarbeta.

Vad händer efter att jag anmält mitt intresse?
När du har anmält ditt intresse gör vi en mindre utredning och ett hembesök (gäller kontaktfamilj). Om du får uppdraget som kontaktperson eller kontaktfamilj så får du ersättning enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Som kontaktfamilj eller kontaktperson kan du få stöd i form av handledning.

 

Omhändertagande av barn - tvångsvård

I akuta situationer där det finns risk för att ett barn eller ungdom skadas, där det finns risk för rymning eller där utredning inte kan ske frivilligt, kan socialnämnden fatta beslut om omedelbart omhändertagande (LVU).

Ett sådant beslut skall underställas länsrättens prövning inom en vecka. Om beslutet fastställs har socialförvaltningen normalt fyra veckor på sig, från att beslutet togs, att slutföra sin utredning och ansöka om vård.

Tvångsvård av barn och unga är ett stort ingripande. Därför sker det som yttersta utväg för att skydda barns fysiska och psykiska hälsa. Det sker alltid en omfattande utredning/prövning inom socialförvaltningen och andra myndigheter och rättsinsatser när det gäller tvångsvård. Alla familjer har rätt till advokathjälp och skall aldrig behöva avstå från att söka hjälp på grund av rädsla för tvångsomhändertagande. Tvångsomhändertagande förekommer endast i uppenbara fall där barn eller ungdom far illa.

I mindre uppenbara fall kan bedömningen om tvångsvård vara mycket svår. Detta leder till att barn tvingas leva under svåra förhållanden under en lång tid. Många i barnens omgivning kan anse att socialtjänsten borde använt tvång tidigare. När barn får hjälp sent kan de ha svårt att ta sig igenom de känslomässiga skadorna de fått lida under tiden. Socialtjänstens uppdrag är också att hjälpa föräldrarna att komma ut ur den svåra situationen och själva ge sina barn en god uppfostran. En del barn kan ta mer skada om de omhändertas när förhållandena är som värst.

Vård och behandling är för det mesta frivillig. För unga under 18 år krävs föräldrarnas eller vårdnadshavarens tillstånd och ungdomar över 15 år skall ge ett eget medgivande.

Om barn och ungdomar lever under förhållanden som innebär en påtaglig risk för deras hälsa och utveckling skall skadas kan de få vård mot föräldrarnas vilja. Det kan röra sig om misshandel i hemmet, vanvård eller andra allvarliga problem. Äldre barn och ungdomar som själva missbrukar, är kriminella, eller lever ett socialt nedbrytande liv kan också få vård mot sin eller vårdnadshavarens vilja.

I de fall socialtjänsten bedömer att hjälp utanför hemmet är nödvändigt och att tvång är enda sättet att hjälpa barnet eller den unge genomförs en omfattande utredning och en vårdplan tas fram som presenteras för familjen. En socialsekreterare gör aldrig utredningen ensam. Bedömningen sker i samråd med verksamhetschefen.

Utredningen presenteras därefter till socialnämndens presidium vilka fattar beslut om att ansöka hos länsrätten om vård enligt LVU – Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (1990:52).

Länsrätten kallar alltid parterna att komma personligen till rätten. Om den unge fyllt 15 år har han eller hon rätt att själv föra sin talan, men även yngre barn kan höras. Ett offentligt biträde utses dels för den unge, dels för föräldrarna eller vårdnadshavarna. Om föräldrarna inte är överens och har motstridiga intressen kan de få vars sitt biträde. För barn under 15 år är det offentliga biträdet även barnets ställföreträdare (ersättare). Länsrättens beslut om vård kan överklagas till kammarrätten och därefter till regeringsrätten.

Vuxna

Ekonomiskt bistånd

Alla som vistas inom Båstads kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd om en nödsituation skulle uppkomma. Om man inte kan försörja sig själv eller tillgodose sina behov på annat sätt kan man ha rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Ett krav för att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att man är bor och vistas i Båstads kommun.

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat bistånd och rätten till bistånd regleras i Socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som fastställts av Socialstyrelsen och Båstads kommun. Ekonomiskt bistånd fungerar som ett sista skyddsnät och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem, exempelvis genom sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag med mera. Om du inte har en heltidsanställning ska du vara arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Om du på grund av sjukdom eller annat hinder inte kan arbeta ska detta styrkas med till exempel läkarintyg på sjukskrivning. Den som erhåller försörjningsstöd/bistånd på grund av arbetslöshet ska i god tid före avslutad utbildning, anställning etc. söka arbete samt anmäla sig till arbetsförmedlingen i direkt anslutning till inträdd arbetslöshet. Att vara aktivt arbetssökande innebär att regelbundet, inom ett rimligt pendelavstånd, söka de arbeten som man har utbildning/erfarenhet av samt de arbeten som ej kräver utbildning/erfarenhet. Tillgångar (bankmedel, aktier mm) eller kapitalvaror (bil, båt, sommarstuga) som kan avyttras måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de har fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

För vad kan jag få ekonomisk hjälp?

Ekonomiska biståndet ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Båstads kommuns riktlinjer bygger på jämförelser med vad en låginkomsttagare normalt har råd med. Riksnormen är fastställd årligen av regeringen och grundar sig på officiella prisundersökningar. Riksnormen ska täcka kostnader för:

• Livsmedel
• Kläder och skor
• Lek och fritid
• Hälsa och hygien
• Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-licens
• Barn och ungdomsförsäkring

Utöver det som omfattas av riksnormen kan du ansöka om bistånd till:

• Hyreskostnad (enligt gällande norm för högsta godtagbara hyreskostnad)
• Hushållsel (enligt gällande norm för högsta godtagbara elkostnad)
• Hemförsäkring
• Fackföreningsavgift
• Arbetsresor (om du har ett arbete, sysselsättning eller praktik)
• Läkarvård och medicinkostnader (som omfattas av högkostnadsskyddet)
• Sjukresor
• Barnomsorgsavgift
• Bredbandsuppkoppling

Du kan även ansöka om bistånd till livsföring i övrigt, vilket avser kostnader som inte uppkommer så ofta. Bistånd utöver riksnormen beviljas under förutsättning att dessa är rimliga och nödvändiga och särskild bedömning görs i varje enskilt fall. • Synundersökning och glasögon (enligt kostnadsförslag) • Tandvård (endast akut eller nödvändig enligt kostnadsförslag) • Hemutrustning • Flyttkostnader • Begravningskostnader Återbetalning av försörjningsstöd/bistånd kan krävas då det betalas ut:

 • som förskott på förmån, t.ex. pension, sjukpenning, a-kassa, alfa-kassa eller lön vid arbetskonflikt
 • om för stort belopp betalats ut på grund av ofullständiga eller oriktiga uppgifter vid förskott på tillgångar/inkomster sökanden ej kunnat förfoga över

Ändrade inkomster Alla förändringar av dina inkomster samt familje- och bostadsförhållanden skall meddelas till socialförvaltningen under den tid du får försörjningsstöd/bistånd då detta kan påverka rätten till bistånd samt biståndets storlek. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig och eventuellt åtalas för bedrägeri.

Första kontakten med kommunen

Om du vill ställa frågor gällande ekonomiskt bistånd eller erhålla information om hur du ska gå tillväga för att ansöka om ekonomiskt bistånd vänder du dig till handläggarna på försörjningsstöd. Den som tar emot samtalet ställer en del frågor angående vad som är orsaken till ditt behov av ekonomiskt bistånd, din nuvarande ekonomiska situation, boende och vad du själv har gjort och kan göra för att lösa din situation. Därefter skickar vi en ansökningsblankett för förstagångsbesök med en besökstid till dig. Till detta besök tar du med dig ansökningsblanketten med samtliga aktuella handlingar. Vid ansökan skall du kunna legitimera dig.

Telefontider för våra handläggare: Måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-10.00 Tisdagar 13.00-14.00 (Ring kommunens växel och be att få bli kopplad till handläggare) Tänk på att vara ute i god tid när du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd eftersom handläggningstiden är 10 dagar efter att en komplett ansökan har kommit in. Tiden från att du har tagit första kontakten till första mötet kan vara cirka. 2 veckor. Under vissa dagar i månaden är det många som besöker oss och då kan det vara längre väntetid. Alla ansökningar prövas individuellt.  Det beslut du får kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Ansök om fortsatt ekonomiskt bistånd

Du som bor i Båstads kommun och redan har ett påbörjat ärende har möjlighet att ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd via vår e-tjänst. När du har loggat in i e-tjänsten kan du följa ditt ärende.
Ansök om fortsatt ekonomiskt bistånd

Missbruk

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård. All stöd och hjälp baseras på respekt för den enskilde. För dig som är under 25 år och har missbruksproblem  – kontakta Maria Nordväst. De erbjuder även stöd till dig som anhörig. 

Har frågor kring missbruk eller beroende eller vill söka hjälp kan du kontakta kommunen, tel 0431-770 44 och be att få prata med mottagningsenheten.

Behandling

Upplever du att alkohol, droger eller spel om pengar tar en för stor del av ditt liv? Har du börjar fundera på att göra en förändring? Då är du välkommen att kontakta kommunen för att få utrett vilken insats som passar dig. Du kan tex få enskilda samtal eller delta i gruppbehandling, eller möjlighet att återhämta dig från ett missbruk.

Hjälp med boendet

En följd av beroendeproblem är att många själva inte lyckas att skaffa sig, eller behålla ett boende. Du kan också få råd, stöd och hjälp i ditt boende, i form av boendestöd.

Att göra en anmälan

Har du frågor om missbruk och beroende? Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta kommunen om du har frågor eller vill göra en anmälan om missbruk. En anmälan kan göras skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar.

Akuta problem efter kontorstid

Ring socialjouren på larmnumret 112. Socialjouren ingriper dock enbart om omedelbar akut vård behövs.

Lagstiftning

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt vara frivillig, med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). I särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person ska få vård med stöd av Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

 

Våld i nära relation

Våld är avsiktligt användande av fysisk kraft, psykiskt påverkan, annan egenmakt och/eller överläge riktad mot någon närstående. Syftet är att skada, skrämma, tvinga fram eller hindra särskilda handlingar och beteenden. Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Barn som har bevittnat våld har också upplevt våld. Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnet kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra. Till dig som är utsatt för våld och till dig som utövar våld Blir du slagen? Känner du dig rädd eller orolig i din relation? Blir du kontrollerad eller isolerad? Anpassar du ditt beteende efter din partner? Vill du ha hjälp att ta dig ur en destruktiv livssituation? Har du tappat kontrollen över dig själv någon gång? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående? Har du varit psykiskt eller fysiskt våldsam mot någon som står dig nära?

Det finns hjälp att få. Kontakta Socialtjänstens mottagning så får du hjälp till vidare kontakter:

Mottagningen vuxen: telefon 0431-777 26, mottagningen.vux@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Besök oss: Lyckan 15, Båstad

Kontaktperson/familj för vuxna

Socialtjänsten har stort behov av kontaktfamiljer/kontaktpersoner, som kan vara till stöd för vuxna. Även en del funktionshindrade har behov av sådant stöd. Kontaktperson-/familj skall vara ett personligt stöd till den enskilde i olika angelägenheter. En kontaktperson-/familj skall ha personlig lämplighet och har tystnadsplikt om den enskildes förhållande. Den som är intresserad av att göra sådana insatser är välkommen att ta kontakt med socialtjänstens mottagning:

Mottagningen vuxen: telefon 0431-777 26, mottagningen.vux@bastad.se

Telefontider: måndag, onsdag, fredag kl 09.00-10.00, tisdag, torsdag kl 14.00-15.00

Besök oss: Lyckan 15, Båstad

Socialtjänsten erbjuder stöd, utbildning och ekonomisk ersättning till den som engagerar sig i ovannämnda uppdrag.

Överklagan
Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 § kan överklagas hos länsrätten. Beslut enligt 4 kap 2 § SoL kan ej överklagas enligt förvaltningslagen. Överklagandet skall ske skriftligt där du talar om vilket beslut du överklagat och beslutsfattare. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Överklagandet skall sedan lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som har beslutat i ärendet. För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna inkommit till nämnden/beslutsfattaren senast inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. När överklagandet inkommit sker en omprövning av beslutet. Kvarstår beslutet kommer överklagandet att skickas vidare till länsrätten. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan Ni vända Er till socialnämnden i kommunen. Adress: BÅSTADS KOMMUN Socialnämnden 269 80 BÅSTAD

Kontakta oss

Orosanmälningar för barn/unga eller ansökningar
Mottagningen: 0431 777 03 eller mottagningen.bou@bastad.se

Besök oss: Lyckan 15
Öppettider: måndag, onsdag, fredag klockan 8.30-12.00
Tisdag, torsdag klockan 13.00-16.00

Individ och familj
Reception: 0431 770 44
Besök oss: Lyckan 15
Öppettider: måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 8.00-16.00 (lunchstängt 13-14)
Tisdag klockan 13.00-16.00

Telefontider
Ekonomiskt bistånd

Måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 9-10
Tisdag klockan 13-14

 

Click to listen highlighted text!