Click to listen highlighted text!

LSS och SFB

Senast ändrad: 14 apr, 2020

LSS – lag (1993:387) om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade.

De insatserna du kan få genom LSS är följande:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder
  2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stod inte täcks av bevilja assistanstimmar enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken (SFB)
  3. Ledsagarservice
  4. Biträde av kontaktperson
  5. Avlösarservice i hemmet
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt under lov
  8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  10. Daglig verksamhett för personer i yrkesverksam ålder sosm saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Personlig assistans

LSS personlig assistans, innebär ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer, åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade, s.k. grundläggande behov.

Du som har behov av personlig assistans för dina grundläggande behov, har även rätt till insats enligt § 9.2 Andra personliga behov, om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Om de grundläggande behoven är under 20 timmar i veckan, gäller personlig assistans enligt LSS, därutöver enligt SFB.
SFB innebär att du har grundläggande behov över 20 timmar i veckan. Då är det Försäkringskassan som fattar beslut och deras handläggare som gör en utredning. Handläggaren på Vård- och omsorgsverksamheten hjälper till att anmäla behovet till Försäkringskassan.

Relaterad information

För ansökningsblankett, vidare information och kontaktuppgfter, se menyn till höger.

Click to listen highlighted text!