Click to listen highlighted text!

Äldre

Senast ändrad: 17 aug, 2022

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för kommunens insatser för äldre och funktionshindrade. Lagstiftningar som styr förvaltningens arbete är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som var och en behöver. Nämnden ska verka för att äldre människor kan leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Den nationella ambitionen är att äldre människor ska ges möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö och bostad även om ålder och sjukdom ger stora funktionshinder. För att detta ska bli möjligt finns ett antal stöd- och hjälpinsatser, bistånd, som den enskilde kan ansöka om.

Hälso- och sjukvård

Den hälso- och sjukvård som kommunen tillhandahåller genom arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor ska vara säker, ändamålsenlig och av god kvalitet.

Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet och trygghet.

Hur ansöker man vid behöv av stöd och hjälp?

Har du frågor om hur man söker insatser inom vård och omsorg kan du kontakta våra biståndshandläggare på Myndighetsenheten. De hjälper dig som har frågor eller vill ansöka om t.ex hjälp i hemmet, trygghetslarm, korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, anhörigstöd, m.m.

Stöd och hjälp får du oftast först efter ansökan och beslut. Efter inkommen ansökan görs en utredning. Vi ser helst att du gör en skriftlig ansökan, men du kan även göra en ansökan muntligt per telefon, En utredning görs därefter för att bedöma om du har rätt till insatsen eller ej. Därefter får du ett beslut.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!