Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – september 2023

Senast ändrad: 13 sep, 2023 | Nyhet

På kommunstyrelsens senaste möte beslutade man bland annat om utökad borgen för Ängelholms flygplats AB, begäran om borgen för Grevieparken samt bildande av en frivillig resursgrupp.

 

Utökad borgen för Ängelholms flygplats AB

Utredaren Peter Norman har haft i uppdrag att utreda statens ansvar för flygplatserna i Sverige. I utredningen föreslås att Ängelholms Flygplats AB ska ingå i det nationella basutbudet och därmed utgöra en beredskapsflygplats. Vidare anger utredningen att regeringen på sikt bör pröva ett statligt övertagande, vilket har tolkats som att det bör ske inom cirka två år.

På uppdrag av ÄHFHAB:s styrelse har en ekonomisk analys gjorts med fokus på att bolaget ska klara av sin finansiering tills dess att staten förväntas överta ägandet.

Analysen visar att bolaget behöver mer pengar för att kunna genomföra de nödvändiga investeringar som krävs för att upprätthålla verksamheten under kommande tvåårsperiod.

Sedan tidigare har ägarna fattat beslut om en borgensram på 30 mnkr. Ägarnas borgensåtagande behöver nu utökas med ytterligare 30 mnkr för att finansiera ovannämnda behov.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att Båstads kommun ska utöka sitt borgensåtagande avseende utlåning till Ängelholms Flygplats AB med 2 985 000 kronor till totalt 5 970 192 kronor.

 

* Ängelholms Flygplats AB ägs via holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB (ÄHFHAB) av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommuner samt av Båstad Turism och Näringsliv Holding AB.

Utökad borgen för Ängelholms flygplats AB

 

Inriktningsbeslut om bildande av Frivillig resursgrupp

Initiativ har väckts om att inrätta en frivillig resursgrupp, FRG, i Båstads kommun. FRG är en resurs som kan stödja och förstärka kommunens krishantering vid samhällsstörning. Gruppen består av individer som är aktiva inom någon av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer och som har genomgått grundutbildning om motsvarande 36 timmar. Exempel på aktiviteter som gruppen kan göra är utrymning, sprida information, ge första hjälpen, hantera nödvatten med mera.

Kommunstyrelsen beslutade att Båstads kommun ska fatta ett inriktningsbeslut om inrättande av Frivillig resursgrupp med civilförsvarsförbundet. När den frivilliga resursgruppen är bildad ska beslut fattas om avtal mellan kommunen och gruppen.

Inriktningsbeslut om bildande av Frivillig resursgrupp

 

Begäran om borgen – Grevieparken

Båstads kommun har kommunal borgen för ett lån till Grevie Bygdegårdsförening/Grevieparken på 1 110 214 kr. Krediten förfaller 30 september 2023 och ny villkorsperiod om fem år ska upprättas. Föreningen har inkommit med begäran till kommunen att borgensförbindelsen ska förnyas.

Kommunstyrelsen beslutade att Båstads kommuns borgensåtagande för krediten förlängs att gälla till 2028-09-30 under förutsättning att en amortering inleds med 3 % årligen på det nuvarande kreditbeloppet.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

 

 

Click to listen highlighted text!