Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – november 2022

Senast ändrad: 9 nov, 2022 | Nyhet

Antagande av detaljplan, ungdomsbiljett och avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms kommun gällande utbildningsverksamhet är några av de ärenden kommunstyrelsen diskuterade på senaste mötet.

 

Antagande av detaljplan för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i Hemmeslöv

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i Hemmeslöv.

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till handelsområdet Entré Båstad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola och vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

 

Antagande av detaljplan för del av Båstad 109:2 m.fl., Vretvägen-Lyavägen-Oleborgsvägen

Kommunstyrelsen har beslutat att anta förslag till detaljplan för del av Båstad 109:2 m.fl., Vretvägen-Oleborgsvägen-Lyavägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning på allmän platsmark med olika typer av bostäder för att komplettera det befintliga bostadsutbudet.

Planuppdraget påbörjades 2017 och har genomgått en medborgardialog samt några olika utredningar. Samråd hölls 2019 och granskning sommaren 2022.

 

Avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms kommun gällande utbildningsverksamhet

Kommunstyrelsen har beslutat att säga ja till en avsiktsförklaring mellan Båstads kommun och Laholms kommun.

Båstads kommun och Laholms kommun har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för ett kommande samarbete kring utbildningsverksamhet i de båda kommunerna.

Attraktiva områden nära kommungränserna gör att fler vill bo och leva i Båstad och Laholm. Det innebär att efterfrågan på samhällsservice som förskola, grundskola, fritidsverksamhet, gymnasieskola och vuxenutbildning ökar.

Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera grunder för utökat samarbete mellan Båstad kommun och Laholms kommun gällande utbildningsverksamheter. Avsiktsförklaringen är framtagen i ett gemensamt initiativ mellan kommunerna med delaktighet från tjänstemän och politiker.  Efter beslut i kommunstyrelsen kommer en styrgrupp tillsättas och dess uppdrag är att skapa förutsättningar för gemensam struktur, process och kultur för samarbeten på utbildningsområdet.

 

Ungdomsbiljett för åldersgruppen 13-16 år

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att Båstads kommun inför ungdomsbiljett för högstadieåldrarna 13-16 år från och med halvårsskiftet 2023. Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå fullmäktige besluta att kommunens egen bussorganisation ska ses över och att ett nytt skolskjutsreglemente ska tas fram.

Skånetrafiken erbjuder kommuner i Skåne att köpa ungdomsbiljetter istället för skolbiljetter. Den befintliga skolbiljetten köps idag av kommunen till de elever där kommunens egen skolskjutsorganisation kompletteras med annan aktör. Skolbiljetten gäller på vardagar och under terminstid.

Vid ett beslut om ungdomsbiljetten gäller denna i hela Skåne, alla dagar och tider inklusive sommarlovet för samtliga folkbokförda ungdomar i det åldersintervall som kommunen väljer.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Click to listen highlighted text!