Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – maj 2022

Senast ändrad: 10 maj, 2022 | Nyhet

Årsredovisning, bonus till medarbetare inom vård och omsorg samt samarbetsavtal med Båstad Turism och Näringsliv är några av de ärenden kommunstyrelsen diskuterade på senaste mötet.

 

Årsredovisning 2021 för Båstads kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2021. Slutligen är det kommunfullmäktige som godkänner årsredovisningen.

Årsredovisningen visar på att ett överskott med 99 miljoner kronor vilket är bättre än väntat.  Resultatet motsvarar ett överskott på nästan 11 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges mål om ett överskott på två procent. Det starka resultatet kan främst förklaras av högre skatteintäkter och statsbidrag samt av exploateringsintäkter. Resultatet har gjort att årets investeringar till stor del har kunnat finansieras med egna medel. Överskottet 2021 bidrar också till att stärka kommunens ekonomiska ställning inför kommande år.

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2021 för Båstads kommun
Årsredovisning 2021

 

Riktlinje för Båstads kommuns styrdokument

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Riktlinje för Båstads kommuns styrdokument.

Syftet med riktlinjen för styrdokument är att skapa en tydlig struktur – vilken typ av styrdokument finns, vad de olika typerna innebär, vilken hierarkisk ordning finns och så vidare. En bestämd terminologi och tydlig namngivning underlättar både för de som skriver dokumenten såväl som för de som använder dokumenten.

I riktlinjen framgår det att Båstads kommuns styrdokument kan vara av fyra typer: program och handlingsplan som är aktiverande samt policy och riktlinje som är normerande. Aktiverande styrdokument ska leda till förändring och utveckling. Normerande styrdokument reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt.

Tjänsteskrivelse – Riktlinje för styrdokument i Båstads kommun
Riktlinje för styrdokument i Båstads kommun

 

Samarbetsavtal med Båstad Turism och Näringsliv

Kommunstyrelsen har godkänt samarbetsavtalet för bidrag till den ekonomiska föreningen Båstad Turism och Näringsliv.

Båstads kommun och Båstad Turism och Näringsliv samarbetar sedan fler år för att på olika sätt stötta och utveckla näringslivet i kommunen samt Bjärehalvön som besöks- och evenemangsdestination. Kommunfullmäktige har beslutat om en Besöksnärings- och evenemangsstrategi 2021-2026 och en Näringslivsstrategi 2022-2027 och de är de gemensamma styrdokumenten för detta avtal.

Samarbetsavtalet innebär bland annat att:

  • Båstad Turism och Näringsliv driver, samordnar och följer upp de strategier och effektmål det beslutats om. Båstad Turism och Näringsliv tar tillsammans med kommunen fram handlingsplaner och koordinerar och stödjer kommunen i detta arbete. Båstads kommun ansvarar för att alla verksamheter genomsyras av inriktningen i strategierna och att de används som verktyg i berörda förvaltningar.
  • Storleken på bidraget bestäms varje år. Båstad Turism och Näringsliv måste lämna in en ansökan där de redovisar en verksamhetsplan samt ett förslag på budget som utgår från strategierna.
  • Båstad Turism och Näringsliv lämnar en rapport om verksamheten i samband med kommunens delårs. Och årsbokslut.

Tjänsteskrivelse – Samarbetsavtal för bidrag till Båstads Turism och Näringsliv

 

Bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna förslaget om att medarbetare inom vård och omsorg ska få en bonus för sina extraordinära insatser under coronapandemin. Förslaget är att bonusen maximalt kan bli 5000 kronor. För att ta del av bonusen behöver du vara anställd inom vård och omsorg den 30 april 2022. Bonusen delas ut till både fast anställa och timanställda och är beroende av när du arbetat i kommunen och tjänstgöringsgrad. Maxbonus får du om du har jobbat heltid under perioden 1 maj 2021 till 30 april 2022.

Genom bonusen vill man visa sin uppskattning för det arbete och engagemang som medarbetarna visat i en långvarigt ansträngd situation. Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Bonusen beräknas att kosta 4 miljoner kronor och finansieras genom överskott i årsbokslutet för 2021.

Tjänsteskrivelse – Bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Click to listen highlighted text!