Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunstyrelsen – april 2022

Senast ändrad: 5 apr, 2022 | Nyhet

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att avsätta pengar från kommunstyrelsens budget för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år. Kommunstyrelsen utsåg också vinnaren av arkitekturpriset 2021.

Arkitekturpriset

Kommunstyrelsen har utsett vinnaren av Arkitekturpriset 2021. Vinnaren presenteras och prisas på näringslivsfesten den 18 maj 2022.

Kommunfullmäktige beslöt den 21 oktober 2020 att instifta ett arkitekturpris och fastställde ett reglemente för priset. Allmänheten har getts möjlighet att lämna in förslag på pristagare. En jury av tjänstepersoner har bedömt förslagen och nominerat fyra förslag till kommunstyrelsen att välja emellan.

Av de femtontal föreslagna pristagarna har juryn nominerat följande fyra förslag:

  1. Boarp 2:31 – Kulturhuset Ravinen, nybyggnad av kulturhus.
  2. Elestorp 6:6 – Entrébyggnad Norrviken, nybyggnad av entrébyggnad med butik.
  3. Eskilstorp 6:3 – Båstads gamla station, ombyggnad av stationshus.
  4. Neptunus 6 – Villa Falken, om- och tillbyggnad av bostadshus.

Tjänsteskrivelse – Arkitekturpriset 

 

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år

Kommunen har under ett flertal år fått statsbidrag till att ordna gratis aktiviteter för barn och  unga under sommaren. Aktiviteterna skulle vara kostnadsfria så att barn och unga från familjer med mindre inkomster skulle kunna delta.

Förvaltningen har nu fått besked från Socialstyrelsen att inga statsbidrag kommer att utgå för 2022.

Kommunstyrelsen beslutade därför att ett extra anslag om 300 000 kr avsätts för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år sommaren 2022. Medel till det extra anslaget tas från kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter för 2022.

Tjänsteskrivelse – Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år.

 

Om- och tillbyggnad av Strandängsskolan F-9 – förstudie

Förvaltningen har under våren 2021 tagit fram en Förstudie för ombyggnation av Strandängsskolan F-9.

Fem olika skissförslag A, B, C, D och E har tagits fram där skiss E har identifierats som det mest önskvärda alternativet från verksamhetens, arkitektens och kommunens sida.

Skiss E bygger på att Hus B får en andra våning på alla tre skeppen. Skolan får en tydlig entré på mitten med ett samlat hjärta av praktiskt estetiska salar och personal i ett centralt läge på Strandängsskolan med god överblickbarhet. Detta förslag innebär störst förändringar men också det förslaget där man bäst löser skolans rumssammanband och organisation som en helhet. A-huset används inte i denna skiss vilket ger en samlad skola på norra sidan om vägen vilket medför en säkrare trafiklösning.

Kommunstyrelsen beslutade att anta skissförslag E i förstudien och ge förvaltningen i uppdrag med framtagande av programhandling och därefter projektering av förfrågningsunderlag för anbudsinfordran. Projekteringen ska beakta att om- och tillbyggnaden ska utföras med lutande tak för att minska framtida takunderhåll. Lämplig lutning åt söder så att taket kan förses med solceller.

En politisk styrgrupp ska också tillsättas för projektet. Styrgruppen består av kommunstyrelsens och utbildningsnämndens presidium.

Tjänsteskrivelse – Om- och tillbyggnad av Strandängsskolan F-9 – förstudie

Click to listen highlighted text!