Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – oktober 2023

Senast ändrad: 26 okt, 2023 | Nyhet, Uncategorized

På senaste mötet beslutade kommunfullmäktige bland annat om delårsrapporten för 2023, budget 2024 och svar på ett antal motioner. Alla ärenden hittar du i kommunens webbdiarium.

Delårsrapport 2023 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna delårsrapporten för 2023.

Delårsrapporten visar på ett överskott med 40 miljoner kronor till och med den siste augusti 2023. Prognosen för resultatet på hela året är ett överskott med 17 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor bättre än budgeterat. Detta beror främst på att SKR:s prognos för skatteintäkter och generella stadsbidrag ökar jämfört med vad budgeten för året är baserad på, vilket är en följd av en starkare arbetsmarknad än förväntat trots hög inflation och kraftigt höjda räntor. Till följd av den vikande byggkonjunkturen förväntar sig kommunen inte något överskott från exploateringsverksamheten i år.

Kommunens verksamheter har fortsatta ekonomiska utmaningar och nämndernas samt kommunstyrelsens resultat pekar på ett underskott med drygt 7 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror främst på ökade elpriser och hög inflation. Budgetföljsamheten förväntas dock vara bättre än föregående år.

Tjänsteskrivelse – delårsrapport
Delårsrapport

 

Budget 2024 och plan för 2025-2026 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna budget för 2024.

2024 kommer bli ett tufft år för alla kommuner och regioner. Ökad inflation, höga stigande räntor och den temporärt kraftigt ökade pensionskostnaden slår hårt mot kommunens ekonomi. Långsiktigt eftersträvar kommunen ett överskottsmål på minst tre procent. Budgetåret 2024 kommer kommunen inte nå upp till det långsiktiga treprocentsmålet. Beräknat resultat för 2024 är ett överskott med 1,4 miljoner kronor.

Ökade priser påverkar nämndernas budget dessutom står kommunerna inför demografiska utmaningar. Andelen äldre ökar snabbare än andelen i arbetsför ålder därav behövs ett fortsatt arbete med att effektivisera verksam­heterna för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning.

Båstads kommun har under planperioden ett investeringsbehov som till stor del beror på  de demografiska förändringarna. Den största investeringen under planperioden är ett nytt äldreboende.

Tjänsteskrivelse – budget

Budget 2024

 

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

Click to listen highlighted text!