Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – november 2023

Senast ändrad: 14 nov, 2023 | Nyhet

På senaste mötet beslutade kommunfullmäktige bland annat om Måltidsklubbens fortsättning på Bjäre skola, VA-taxa för 2024 samt antagande av cykelstrategi och cykelplan.

 

Utvärdering – Möjliggöra för pensionärer att äta lunch på Bjäre skola och Akademi Båstads kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att möjligheten för seniorerna att äta lunch på Bjäre skola upphör. Serveringen på Akademi Båstad ska fortsätta.

Sen tidigare har kommunfullmäktige beslutat att seniorer 65+ ska erbjudas möjlighet att äta på lunch på både Bjäre skola och Akademi Båstad. Arrangemanget kallas Måltidsklubben. Tanken var att Måltidsklubben skulle använda matsalen när skolan själv inte nyttjar den.

Matsalen på Bjäre skola har inte varit ledig i den utsträckning som förväntats. Detta har skapat oro kring elevernas trygghet på skolan. Skolan är ingen allmän plats och för att säkerställa att eleverna får en trygg och säker miljö kan rektor reglera vem som får komma in på området. Den samlade bedömningen är att Måltidsklubben inte kan genomförs på ett tryggt och säkert sätt för eleverna på Bjäre skola.

Utvärderingen innebär också att det inte är lämpligt med motsvarande servering på någon av kommunens andra grundskolor.

Utvärdering – Möjliggöra för pensionärer att äta lunch på Bjäre skola och Akademi Båstads kommun

 

VA-taxa för 2024

Kommunfullmäktige godkände förslaget på ny vattentaxa, VA-taxa. Den nya taxan börjar gälla den 1 januari 2024.

VA-taxan justeras en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justeringen. Taxan består av anläggningsavgift och brukningsavgift.

Enligt förslaget ska anläggningsavgifterna följa entreprenadindex. Det innebär en höjning med 10,7 procent jämfört med dagens avgift. Förslaget är att brukningsavgiften ska höjas med 210 kronor per månad för en villa och med 132 kronor per månad för en lägenhet i ett flerfamiljshus.

Tjänsteskrivelse – VA-taxa för 2024

 

Antagande av cykelstrategi och cykelplan för Båstads kommun 2035

Kommunfullmäktige röstade igenom förslaget till en ny cykelplan och cykelstrategi för Båstads kommun 2035. Det beslutades också att kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för prioriteringar och uppföljning av planens genomförande. Cykelstrategin och cykelplanen ska aktualiseras en gång per mandatperiod.

Cykelstrategin utgår ifrån en målbild för 2035 som anger att cykeln ska bli ett effektivt och konkurrenskraftigt färdmedel i kommunen. En cykelstrategi och cykelplan skapar också förutsättningar för en utvecklad cykelinfrastruktur. För samhället kan det till exempel bidra till en större andel hållbara resor och minskadetransportrelaterade utsläpp.

Kommunens verksamheter får också en tydlig inriktning för arbetet med cykelfrågor, på en strategisk såväl som på en konkret nivå. Planeringsunderlaget kommer fungera vägledande för efterföljande budgetarbete och investerings- och driftsprojekt. Det kommer även att fungera vägledande för prioriteringar och inspel i dialoger med andra huvudmän och myndigheter.

Antagandehandling- Antagande av cykelstrategi och cykelplan för Båstads kommun 2035

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Diariet för Båstads kommun

 

Click to listen highlighted text!