Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – maj

Senast ändrad: 24 maj, 2022 | Nyhet

Torsdagen den 19 maj var det återigen dags för kommunfullmäktige att samlas. Dagordningen bestod bland annat av årsredovisningen för 2021 samt bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter för deras extraordinära insatser under pandemin.

Här hittar du en sammanfattning av några av de ärenden som kommunfullmäktige beslutade om. Alla ärenden hittar du i kommunens diarium.

Årsredovisning 2021 för Båstads kommun

Kommunfullmäktig har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2021.

Årsredovisningen visar på att ett överskott med 99 miljoner kronor vilket är bättre än väntat.  Resultatet motsvarar ett överskott på nästan 11 procent av skatter och generella statsbidrag, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges mål om ett överskott på två procent. Det starka resultatet kan främst förklaras av högre skatteintäkter och statsbidrag samt av exploateringsintäkter. Resultatet har gjort att årets investeringar till stor del har kunnat finansieras med egna medel. Överskottet 2021 bidrar också till att stärka kommunens ekonomiska ställning inför kommande år.

 

Bonus till medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förslaget om att medarbetare inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska få en bonus för sina extraordinära insatser under coronapandemin. Förslaget är att bonusen maximalt kan bli 5000 kronor. För att ta del av bonusen behöver du vara anställd inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter den 30 april 2022. Bonusen delas ut till både fast anställa och timanställda och är beroende av när du arbetat i kommunen och tjänstgöringsgrad. Maxbonus får du om du har jobbat heltid under perioden 1 maj 2021 till 30 april 2022.

Genom bonusen vill man visa sin uppskattning för det arbete och engagemang som medarbetarna visat i en långvarigt ansträngd situation.

Bonusen beräknas att kosta maximalt 4 miljoner kronor och finansieras genom en tilläggsbudget till vård- och omsorgsnämnden.

 

Förvärv av fastigheten Båstad Västra Karup 1:132 – Bjäre Krafts fd lokaler i Västra Karup

Kommunstyrelsen har beslutat att köpa Båstad Västra Karup 1:132 av Bjäre Kraft ekonomiska förening till en kostnad av fyra miljoner kronor. Kommunen övertar fastigheten den 1 juli 2022.

Kommunen hyr fastigheten sedan 2019. Markarealen är på 10 930 kvadratmeter och byggnaden består av 2 040 kvadratmeter. Enligt planbestämmelserna får man använda fasigheten till småindustri. Kommunen har ett behov av verksamhetslokaler och lager. En annan möjlighet är att efter en ändring i detaljplanen i framtiden bygga bostäder på fastigheten.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

Click to listen highlighted text!