Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – januari 2024

Senast ändrad: 25 jan, 2024 | Nyhet

På årets första kommunfullmäktige väcktes motioner om kooperativa hyresrätter i Torekov samt dagvattenproblematik. Kommunstyrelsens ordförande fick svara på en fråga om kommunens samarbete med Skånetrafiken.

 

Väckt motion – Dagvattenproblematik i Stora Hults strand, Ranarp, Segelstorp och Ängelsbäcksstrand

”Det gångna årets oväder förvärrade den redan problematiska dagvattensituationen vid Stora Hults strand, Ranarp Segelstorp och Ängelsbäcksstrand.” Det står att läsa i en motion från Centerpartiet i Båstad.

Vidare skriver de att de bäckrensningar och avvattningar av vägar som utförs av samfällighetsföreningar, byalag och enskilda i enlighet med sedvänja och skötselplaner är inte tillräckliga. Aktörerna behöver stöd av kommunen med att sätta en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv dagvattenhantering i de aktuella områdena. Partiet vill vara tydliga med att de inte avser miljoninvesteringar. Initialt avses snarare råd, dåd, samarbete och informationsutbyte.

Partiet föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge kommunstyrelsen och NSVA i uppdrag att omedelbart initiera arbete med att samverka med alla aktörer för att förebygga och minska riskerna för översvämning i Stor Hult, Ängelsbäcksstrand och övriga drabbade byar. Detta i enlighet med de riktlinjer som slagits fast av kommunens policy för dagvatten.

Motionen redovisades och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Väckt motion – Dagvattenproblematik i Stor Hultsstrand, Ranarp, Segelstorp och Ängelsbäcksstrand 

 

Väckt motion – Kooperativa hyresrätter i Torekov

Bjärepartiet föreslår i en motion att kommunen ska medverka till att kooperativa hyresrätter skapas i Torekov. De skriver vidare att kommunen äger 6 600 kvadratmeter mark vid Lyckeborgsvägen som är lämplig för nyetablering av denna upplåtelseform för fastboende.  Partiet yrkar att kommunen tar initiativ till försäljning av marken vid  Lyckeborgsvägen och aktivt söker intressent med villkor att det etableras 20 till 30 hyresrätter där.

Motionen redovisades och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Väckt motion – Kooperativa hyresrätter i Torekov 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande: Hur har Båstads kommun agerat mot Skånetrafiken?

Under kommunfullmäktigemötet ställde Centerpartiet frågor om Skånetrafikens ändring av busslinjer. Frågorna nedan ställdes till kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein.

“Skånetrafiken har genom sina stora förändringar som trädde i kraft den 10 december försämrat möjligheten att åka kollektivt i kommunens södra delar och har därmed isolerat Båstad kommun från resten av regionen. Hur har kommunen jobbat tillsammans med Skånetrafiken för att ta fram dessa förändringar och varför har det inte fungerat? Hur ska kommunen jobba tillsammans med Skånetrafiken framöver för att inte fortsatt försämra invånarnas möjlighet att åka kollektivt, något som behövs för att uppnå klimatmålen till 2030?”

Ta del av svaret via kommunens webbsändning här nedan.

Click to listen highlighted text!