Click to listen highlighted text!

Nytt från kommunfullmäktige – januari 2023

Senast ändrad: 26 jan, 2023 | Nyhet

På årets första möte beslutade kommunfullmäktige bland annat om ändring av plan- och bygglovtaxa. Under mötet väcktes också motioner om kommunala kolonilotter och förbättrad trafiksituation i Grevie.

 

Ändring av plan- och bygglovtaxa inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, IMD

Kommunfullmäktige beslutade att plan- och bygglovtaxan, inklusive taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering, ska uppdateras för att bättre motsvara självkostnadsprincipen så att avgiften omfattar den tid som läggs ned i varje ärende.

Ändringarna i taxan gäller från och med den 1 februari 2023.

Tjänsteskrivelse Ändring av plan- och bygglovtaxa

 

Väckt motion – Kommunala kolonilotter

Bjärepartiet har skickat in en motion till fullmäktige där de skriver att flera kommuner erbjuder sina invånare att hyra en kommunal kolonilott för att odla sina egna grönsaker och bär. De tror att många invånare i Båstads kommun skulle välkomna en egen odlingslott och nämner att det idag finns ett antal markområden som skulle fungera utmärkt för kolonilotter. De vill att kommunen tar fram förslag på odlingsmark för kolonilotter i våra tätorter med möjlighet att odla i pallkragar eller på friland. Gärna i samarbete med angränsande äldreboende, skolor eller trädgårdsutbildningar.

Motionen skickas till förvaltningen för beredning.

 

Väckt motion – Förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort

Centerpartiet vill att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att begränsa hastigheten genom Grevie tätort. Man föreslår att detta ska ske genom utbyggnad av trafikhinder längs Stålhögavägen. Man föreslår också att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda alternativ för utökad belysning vid övergångar för fotgängare och cyklister över Stålhögavägen.

Motionen redovisades och skickas till förvaltningen för beredning.

Väckt motion – förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort

Tjänsteskrivelse – förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort

 

Val av revisor

Kommunfullmäktige beslutade om ett flertal revisorer till olika föreningar i kommunen.

I protokollet hittar du alla valda revisorer och ersättare.

 

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunfullmäktiges ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Click to listen highlighted text!