Publicerad:

Båstad är bäst i Skåne på myndighetsutövning inom livsmedelskontroll

I Sveriges Kommuners och Regioners årliga mätning av företagsklimatet ökar Båstads kommuns totalbetyg jämfört med föregående år. Nöjd-kund-index (NKI) ökar från 70 till 75 i kommunen och vi ligger därmed i nivå med snittet i Sverige.

Löpande Insikt är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom olika myndighetsområden under året. Båstads kommun har en hög kundnöjdhet totalt sett och får ett NKI på 75 i mätningen, en ökning sedan 2022 då NKI låg på 70.

– Vi är väldigt glada över resultatet och det känns som ett kvitto på att de saker vi gör är rätt. Vi tycker att företagandet är väldigt viktigt i vår kommun och vi fortsätter hela tiden att arbeta för att det ska bli ännu bättre, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsen ordförande.

Inom området livsmedelskontroll har vi högst NKI i Skåne och ligger på en femte plats i hela Sverige. Vi har tredje bästa NKI inom området serveringstillstånd i Skåne och hamnar på en tolfte plats totalt.

– Det är roligt att se att företagare uppskattar vårt arbete inom myndighetsutövningen. Undersökningen är ett viktigt redskap för oss och resultatet visar på vad vi behöver fokusera på framöver för att öka kundnöjdheten ytterligare, säger Roger Larsson, samhällsbyggnadschef i Båstads kommun.

Resultat för Båstads kommun

De myndighetsområden som undersöktes är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställdes frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Betygsskalan går från 0–100. Från och med mätåret 2023 används en femgradig skala. Ett index under 50 anses vara mycket lågt, 50–61 lågt, 62–69 godkänt, 70–79 högt och 80–100 mycket högt.

  • Bygglov – 78 (högt)
  • Miljö- och hälsoskydd – 65 (godkänt)
  • Livsmedelskontroll – 90 (mycket högt)
  • Serveringstillstånd – 89 (mycket högt)

Brandskydd och markupplåtelse hade för få svarande för att kunna presentera ett resultat.

  • Information – 72 (högt)
  • Tillgänglighet – 76 (högt)
  • Bemötande – 80 (mycket högt)
  • Kompetens – 76 (högt)
  • Rättssäkerhet – 73 (högt)
  • Effektivitet – 76 (högt)

Om undersökningen

Undersökningen som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner varje år har till syfte att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet visar tydligt vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. Totalt deltog 213 kommuner i 2023 års mätning.

Senast uppdaterad: