Publicerad:

Senaste nytt från kommunfullmäktige – maj 2024

På sitt möte i maj beslutade kommunfullmäktige bland annat om omorganisering av ansvaret för skolbiblioteket. Fullmäktige beslutade också om övertagande av aktier i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB.

Omorganisering av ansvaret för skolbiblioteket

Hösten 2022 genomfördes en kartläggning av skolbiblioteksverksamheten i Båstads kommun. Kartläggningen konstaterar att kommunen inte lever upp till skollagens krav på skolbibliotek som en viktig resurs i arbetet för elevernas språkutveckling, digitala kompetens och generella måluppfyllelse.

Skollagen slår fast att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Kartläggningen presenterades för utbildningsnämnden i december 2022 och nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att organisatoriskt förlägga skolbiblioteksverksamheten till utbildningsnämnden.

Överflyttningen av ansvaret för skolbiblioteksverksamheten från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden är ett viktigt steg för att biblioteken i kommunen ska utvecklas för att fullt ut uppfylla kraven i skollag och bibliotekslag.

Kommunfullmäktige beslutade att

  • Ansvaret för skolbiblioteksverksamheten flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden den 1 juli 2024.
  • Kommunstyrelsen omfördelar medel motsvarande 1,6 heltidstjänster; 450 000 kronor för 2024 och på helårsbasis 900 000 kronor för 2025 till utbildningsnämnden.
  • Aktuella bibliotekssystem bibehålls och samfinansieras under ledning av folkbiblioteket.

Övertagande av Båstad Turism & Näringsliv Holding AB:s aktier i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB

Kommunen har fört diskussioner med Båstad Turism och Näringsliv om att överta deras aktier i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB framöver. Ett eventuellt övertagande av staten kan underlättas av att det enbart är kommuner som äger. Ett förslag till aktieöverlåtelseavtal har därför tagits fram av kommunen och Båstad Turism och Näringsliv.

Båstad Turism och Näringsliv Holding AB äger för närvarande 488 aktier motsvarande 4,88 % av andel kapital och röster, Båstads kommun äger 507 aktier motsvarande 5,07 % av andel kapital och röster.

Efter köpet av aktierna så äger Båstad kommun 995 av aktierna vilket är 9,95 % av andel kapital och röster och det motsvarar det ursprungliga andelen aktier som Båstads kommun köpte.

Kommunfullmäktige beslutade att

  • Förvärva 488 aktier i Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB från Båstad Turism och Näringsliv Holding AB till en köpeskilling på 1 273 200 kronor.
  • Finansiering sker genom att belasta 2024 års resultat och där avsatta medel på finansen för att bland annat täcka avskrivningskostnader kan finansiera köpet

Ängelholms Flygplats AB ägs idag via holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB (ÄHFHAB) av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommuner samt av Båstad Turism och Näringsliv Holding AB.

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Du kan också titta på hela kommunfullmäktige i efterhand via Youtube.

Senast uppdaterad: