Viktigt meddelande1

Publicerad:

Nytt från kommunstyrelsen - maj

När kommunstyrelsen träffades på sitt möte i maj beslutade de bland annat om att ta över aktier i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB och tillköp av trafik från Skånetrafiken för 2025. Kommunstyrelsen ställde sig också positiv till Skånetrafikens förslag om justerad sträckning för linje 505 inom Förslöv.

Övertagande av Båstad Turism & Näringsliv Holding AB:s aktier i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB

Ängelholms Flygplats AB ägs via holdingbolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB (ÄHFHAB) av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholms kommuner samt av Båstad Turism och Näringsliv Holding AB.

Båstad Turism och Näringsliv Holding AB äger för närvarande 488 aktier motsvarande 4,88 procent av andel kapital och röster, Båstads kommun äger 507 aktier motsvarande 5,07 procent av andel kapital och röster.

Kommunen har fört diskussioner med Båstad Turism och Näringsliv om att överta deras aktier i Ängelholms flygplats holding AB framöver. Ett eventuellt övertagande av staten kan underlättas av att det enbart är kommuner som äger. Ett förslag till aktieöverlåtelseavtal har därför tagits fram av kommunen och Båstad Turism och Näringsliv.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • Förvärva 488 aktier i Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB från Båstad Turism och Näringsliv Holding AB till en köpeskilling på 1 273 200 kronor.
  • Finansiering sker genom att belasta 2024 års resultat och där avsatta medel på finansen för att bland annat täcka avskrivningskostnader kan finansiera köpet.

Efter köpet av aktierna så äger Båstad kommun 995 av aktierna vilket är 9,95 procent av andel kapital och röster och det motsvarar det ursprungliga andelen aktier som Båstads kommun köpte.

Förfrågan från Skånetrafiken om tillköp 2025, samt trafikplansförslag Båstad T25

Båstads kommun får årligen förfrågan från Skånetrafiken om tillköp av trafikering för busslinjer inom kommunen. Skånetrafiken skickar även ut trafikplansförlag inför de årliga justeringarna av tidtabeller. Kommunen har möjlighet att granska och inkomma med synpunkter på aktuellt trafikplansförslag. Det är Skånetrafiken som sedan beslutar om trafikplanen.

Det förs löpande samtal mellan kommunen och Skånetrafiken om hur linjer kan förbättras ur ett resandeperspektiv. Kommunen har framfört synpunkter som inkommit gällande möjligheterna att åka kollektivt till tågstationen i Förslöv. Synpunkterna har resulterat i ett förslag från Skånetrafiken om en linjejustering.

Förslaget innebär att det indragna hållplatsläget vid Sandbäcksvägen ersätts med ett nytt hållplatsläge på Mercurivägen. På så sätt skulle behovet av att kunna resa kollektivt till och från Förslövs station tillgodoses för boende i de södra delarna av Förslöv.

Det finns dock inga garantier för att Skånetrafiken genomför den föreslagna förändringen.

Kommunstyrelsen beslutade att

  • Tillköp av trafik för trafikåret 2025, 24-12-15 och ett år framåt, ska inte göras.
  • Kommunstyrelsen tagit del av Trafikplansförslaget, Båstad T25.
  • Ställa sig positiv till Skånetrafikens förslag om justerad sträckning för linje 505 inom Förslöv.

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Senast uppdaterad: