Publicerad:

ikon

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nytt från kommunfullmäktige – februari 2024

Kommunfullmäktige har bland annat beslutat om att godkänna vattentjänstplanen, nämndernas nämndplaner för 2024 samt utreda en motion som kommit in och som handlar om att stärka engagemanget och delaktigheten för demokratin i kommunen.

Antagande om vattentjänstplan enligt Lagen om allmänna vattentjänster § 6 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna förslaget till vattentjänstplan. De beslutar även att vattentjänstplanen inte har betydande miljöpåverkan. Vilket överensstämmer med undersökningen som genomförde om betydande miljöpåverkan.

En vattentjänstplan är ett styrdokument som alla kommuner i Sverige ska ha efter att Lagen om allmänna vattentjänster ändades 2022. Planen beskriver Båstads kommuns långsiktiga planering för hur kommunala vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ska också beskriva vilka åtgärder som behöver göras för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Nämndernas nämndplaner 2024

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna nämndernas mål och indikatorer för 2024 enligt beslutade nämndplaner.

Enligt Båstads kommuns styrmodell ska samtliga nämnder bidra till kommunens övergripande mål utifrån sitt ansvarsområde. Detta ska nämnderna göra genom att ta fram egna mål. Varje nämnd godkänner sina egna nämndplaner med nämndmål och tillhörande indikatorer. Målen ska sedan också godkännas på en övergripande nivå för att säkerställa att nämndmålen ligger i linje med kommunfullmäktiges viljeinriktning.

Väckt motion – Stärk engagemanget och delaktigheten i demokratin i Båstads kommun

Centerpartiet har lämnat in en motion med ett antal förslag kring hur man kan skapa intresse från fler medborgare för att engagera sig i politiken. Kommunfullmäktige beslutade att utreda motionen.

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

 

Senast uppdaterad: