Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige den 21 november – beslut i korthet

Senast ändrad: 4 jun, 2019

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Informationsärende

Samordningsförbundet NNV Skåne informerade om sin verksamhet.
Emma Pihl, verksamhetsområdeschef Vård och omsorg, informerade om vård- och omsorgsärendena 4 och 5 på dagordningen.
Informationsärenden lades till handlingarna.

4. Justerad ersättning inom hemvård och utbildning
I genomlysningen av Vård och omsorg som genomfördes under 2017 identifierades att delar av hemvårdspengen inte var helt ändamålsenliga. En översyn av dessa delar är nu gjorda och har resulterat i förslag om att höja kringtiden för omsorgsinsatser, minska kringtiden för serviceinsatser, förändra schablonerna för insatser samt införa ersättning för dubbelbemanning. Utöver det föreslås Mottagningsteamet övergå från ramfinansiering till ersättning liknande hemvården samt slutligen att utöka budget för utbildning inom
hela vård- och omsorgsverksamheten.

Från och med innevarande år 2018:
1. Höja ersättningen för kringtid inom omsorgspeng till 30 %.
2. Minska ersättningen för kringtid inom servicepeng till 15 %.
3. Införa ny fördelning av schablontid inklusive sänkt totalt antal timmar.
4. Införa ny ersättning för dubbelbemanning inom hemvård.
5. Förstärka utbildningsutrymmet för samtliga medarbetare
inom Vård och omsorg.

Från och med år 2019:
1. Ramväxla budgeten för Mottagningsteam från vård- och omsorgsnämndens
ram till kommunfullmäktiges ram för hemvårdspeng.
2. Ramväxla 600 tkr för utbildning från kommunfullmäktiges ram för
hemvårdspeng till vård- och omsorgsnämndens ram.

Beslut: Beslut enligt kommunstyrelsens förslag att höja kringtiden för omsorgsinsatser, minska kringtiden för serviceinsatser, förändra schablonerna för insatser samt införa ersättning för dubbelbemanning. Utöver det beslutas även att Mottagningsteamet övergår från ramfinansiering till ersättning liknande hemvården samt slutligen att utöka budget för utbildning inom hela vård- och omsorgsverksamheten.

5. Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
Avgifter för vård- och omsorgstagare fastställs inför varje nytt kalenderår. Uppräkning sker i förhållande till maxtaxan. För vård- och omsorgsinsatser utgår en avgift till vård- och omsorgstagarna. Nivån på respektive avgift styrs av en procentsats utifrån maxtaxan, med undantag för kosttaxorna där självkostnadspris gäller. Det åligger kommunfullmäktige att besluta om avgifterna matdistribution, hjälpmedelsabonnemang och taxiresor. Måltiderna vid vård- och omsorgsboende är numera ett måltidsabonnemang, vilket omfattar samtliga måltider under dagen.

Beslut: Beslut enligt kommunstyrelsens förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5.

6. Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun
Revidering av avgifterna för ansökan om serveringstillstånd, avgifterna för tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd samt avgifterna för anmälda försäljningar av folköl. Revideringen kommer att finansiera en utökning av tjänsten som alkoholhandläggare. Tjänsten som alkoholhandläggare finansieras av de avgifter som tas ut vid ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn av beviljade stadigvarande serveringstillstånd och anmälningar om försäljning av folköl. Stöd för detta grundar sig på Alkohollagens 8 kap 10 § om kommunens rätt att ta ut avgifter i samband med ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn enligt Alkohollagens 9 kap.
Avgifterna får fastställas av respektive kommunfullmäktige med beaktande av kommunallagens (1991:900) bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut. Nuvarande avgifter beslutades av kommunfullmäktige att gälla från och med 2008-01-01 och har inte reviderats sedan dess.

Beslut: Beslut enligt kommunstyrelsens förslag att höja taxan för serveringstillstånd inom Båstads kommun.

7. Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa
Avgiften för nyttjande av kommunens kartmaterial baseras idag endast på det aktuella områdets areal; ett större område blir dyrare än ett mindre. Effekten av nuvarande taxa kan ses i framtagandet av en grundkarta i detaljplaneprocessen. För ett obebyggt område blir avgiften hög i förhållande till detaljtätheten och de resurser som behövs vid fältarbete. Förhållandet blir det omvända när man tex gör en frimärksplan där fältarbetet är resurskrävande eftersom området kan vara bebyggt och detaljtätheten hög. Därför föreslås ett tillägg i taxan där kommunen, utöver arealen, även tar hänsyn till detaljtätheten i det aktuella området. Se föreslagna förändringarna i röd text i bilaga. Faktor ”d” föreslås att införas i taxan. Faktorn variera mellan 0,3 och 1 beroende på om området är gles landsbygd (0,3) eller detaljrik tätort (1).

Beslut: Beslut enligt kommunstyrelsens förslag att införa faktor ”d” i taxan.

8. VA-taxa i Båstads kommun 2019
VA-taxan justeras normalt en gång per år. NSVA har tagit fram underlag för justering av VA-taxan, från och med 2019-01-01. Anläggningsavgifterna föreslås följa Entreprenadindex, vilket innebär en höjning med 6,86% jämfört med dagens gällande taxa. Brukningsavgifterna föreslås höjas i takt med KPI, vilket innebär en ökning med i snitt 1,6% jämfört med dagens gällande taxa.
Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Båstads kommun från och med
2019-01-01:
• Taxebilaga 1 (Anläggningsavgifter): Avgifterna justeras med indextalet för
maj 2018 (115,3) i Entreprenadindex, litt 221 (Jan 2011 = 100) enligt Båstads
kommuns VA-taxa §10. Justeringen innebär en höjning med 6,86% jämfört med
2016.
• Taxebilaga 2 (Brukningsavgifter): Avgifterna justeras för dricksvatten med
+0%, spillvatten med +3,2% och dagvatten med +3%, vilket innebär en
snitthöjning av taxan med 1,6%.
• Taxebilaga 3 (Avgifter för särskilda VA-abonnemang): Avgifterna justerades
2017 och förändras inte till 2019. Taxebilaga 3 är därför inte med i
beslutsunderlaget.
Det görs stora investeringar i VA-systemen, men kostnaden för dessa förväntas
även nästa år täckas av tidigare överskott.

Beslut: Beslut enligt kommunstyrelsens förslag att justera taxan utifrån NSVA:s förslag från och med 2019-01-01.

9. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område, verksamhetsområdet. Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) skall det finnas verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. För större utbyggnadsområden tas beslut om verksamhetsområde samtidigt som investeringsbeslut fattas. Mindre justeringar av verksamhetsområdena görs löpande under året och NSVA vill därför att beslut om verksamhetsområde ska tas minst en gång per år. Senast fastställda verksamhetsområde beslutades av kommunfullmäktige 2017-12-20. NSVA har sedan den senaste revideringen byggt ut VA till några mindre områden samt att större exploateringar har utförts eller håller på att utföras. Verksamhetsområden för vatten och avlopp behöver därför revideras enligt bilagda förslag från NSVA. Se vidare i tjänsteskrivelsen från NSVA.

Beslut: Beslut enligt kommunstyrelsens förslag att revidera verksamhetsområde för vatten och avlopp utifrån förslag från NSVA.

10. Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018
NSVA har kommit in med en önskan att omfördela investeringsmedel i investeringsbudgeten VA för 2018. Anledningen till de önskade omfördelningarna beror på att vissa VA-projekt blivit förskjutna, försenade eller haft lägre kostnader än beräknat och vissa VA-projekt tillkommit under årets gång eller har blivit dyrare än beräknat. På Kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-11 § 49 beslutades om en förtydligad investeringsprocess för VA-investeringar. Sedan dess har NSVA och förvaltningen tillsammans arbetat utifrån detta. Arbetssättet innebär bland annat att om det, på grund av yttre omständigheter, för VA-kollektivets bästa bör göras omprioriteringar i redan beslutad investeringsbudget, bör NSVA ha denna möjlighet. I sådana fall ska NSVA upprätta ett underlag för omprioriteringsbeslut som sedan kommunen ska fatta beslut om.

Beslut: Beslut enligt kommunstyrelsens förslag om omfördelning i investeringsbudget VA utifrån förvaltningens förslag.

11. Förslag till beslut om skattesats
I enlighet med kommunens budgetprocess, beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 § 29 samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03 § 23, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommunfullmäktige. I år föreslås budgeten att revideras vid decembermötet. Enligt kommunallagen ska beslut om fastställande av
skattesats tas före november månads slut. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 20,23 kr per skattekrona.

Beslut: Den kommunala skattesatsen förblir oförändrad om 20,23 kr per skattekrona.

12. Redovisning av partistöd
Kommunalt partistöd betalas ut årligen i enlighet med beslut från kommunfullmäktige. Kommunallagen ändrades 2014 avseende att partierna årligen ska redovisa hur de använt partistödet under föregående år. Redovisningen ska lämnas in till kommunen senast den 30 juni året efter stödet erhållits. Följande partier, som erhållit partistöd 2017, har lämnat in redovisning i tid: Bjärepartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Beslut: Redovisning av partistöd läggs till handlingarna.

13. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2019
Båstads kommuns politiska organ har en sammanträdesplan för varje år. Förslaget för 2019 innebär förbättrad beredning och en tydligare helhetssyn för både politik och förvaltning. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2018-10-03 med följande yrkande: Ärendet återremitteras för att om möjligt samla sammanträdesdagarna för UN, VN, MN, KS eller KS au till samma vecka (dock ej fredagar). Detta för att politiskt kunna ha möte att avhandla innehållet inför sagda möten.

Beslut: Sammanträdesplanen godkänns.

14. Interpellationsdebatt angående projekt om fossilbränslefritt Skåne

15. Väckt medborgarförslag – Främja cyklandet, fler offentliga cykelpumpar

Beslut: Förslaget godkänns.

16. Väckt medborgarförslag – Kompletterande belysning vid Förslövs skola

Beslut: Förslaget godkänns.

17. Borgensåtagande – Konstgräs, Förslöv

Beslut: Åtagandet godkänns.

Justerat protokoll publiceras inom en vecka på hemsidan: Kommunfullmäktiges protokoll

Click to listen highlighted text!