Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige den 19 december – Beslut i korthet

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Här kan du läsa en kortfattad redogörelse över de beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen 19 december. Justerat protokoll publiceras inom kort på Båstads kommuns webbplats.

3. Budget
Kommunfullmäktige beslutar anta Samverkan för Bjäres budget för 2019, plan 2020-2021.
Beslutet enligt nedan:
1. De finansiella målen för budget 2019:
• Kommunens resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
• Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 50 procent
med skattemedel.
2. Resultatet för 2019 budgeteras till 16,1 mkr. Resultaten för 2020 och 2021
planeras uppgå till 19,5 mkr respektive 23,3 mkr.
3. Medel för löneökningar 14,7 mkr har avsatts på centralt konto och fördelas
efter avslutad lönerevision.
4. Ramarna för investeringar inklusive vatten och avlopp samt
medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår till 194 565 tkr för 2019 och
215 395 tkr för 2020 samt 222 380 tkr för 2021. Kommunstyrelsen har
uppdraget att fördela dessa inom de olika verksamheterna. Den
budgeterade självfinansieringsgraden för de skattefinansierade
investeringarna uppgår 2019 till ca 50 procent.
5. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under 2019 med totalt 150 mkr.
6. Kommunstyrelsen har rätt att under 2019 omsätta lån, dvs låna upp belopp
motsvarande belopp för de lån som förfaller för betalning under 2019.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att för kommunens räkning uppta
kortfristiga lån inom en ram om 20 mkr.

4. Avfallstaxa
Fullmäktige beslutar:
1. Avfallstaxan 2019 från NSR antas.
2. Avfallstaxan ska gälla från och med 2019-04-01.

5. Skolpeng
Beslut:
1. Skolpengen för 2018 inklusive uppräkning för löneökningar gäller
även för 2019.
2. Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2019 arbeta fram ett eller flera
förslag på ett hållbart skolpengssystem. Förslaget till UN-nämndens möte
senast april 2019.
3. Socioekonomiska faktorer, barns och elevers vistelsetid/undervisningstid
samt enheternas storlek ska vägas in i arbetet med nya skolpengssystemet.
4. Hanteringen och fördelningen av tilläggsbeloppet ska vägas in i arbetet.
5. Frågan om enheternas över- och underskott hanteras i samband med
skolpengssystemet.
6. Den 1 juli 2019 införs det nya skolpengssystemet.

6. Arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022
Beslut: Arvodesreglementet ändras avseende §6 – timarvodet för sammanträde sänks till 170 kr/tim.

7. Revidering av regler för partistöd
Beslut:
Reviderade regler för partistöd antas att gälla från 2019-01-01.

8. Avveckling av Demokratiberedningen
Efter omröstning beslutar kommunfullmäktige att avveckla demokratiberedningen.
Beslut:
1. Demokratiberedningen i Båstads kommun avvecklas från 2019-01-01.
2. Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Båstads kommun ändras i enlighet med ovanstående beslut.
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur demokratiberedningens uppdrag och pågående ärenden kan hanteras framöver.

9. Optimal grundskoleorganisation – Norra delen
Beslut: Ärendet återremitteras för att utreda ett förslag till en mer likvärdig förskole- och grundskolestruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun.

10. AV Media Skåne – Årsredovisning 2017
Beslut:
1. Uppmana direktionen att säkerställa att verksamheten ryms inom gällande
lagstiftning.
2. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet
för år 2017.
3. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 läggs till handlingarna.

11. Val av ledamot och ersättare överförmyndarnämnd i samverkan
Beslut: Peter Larsson (KD)

Beslut: ersättare Annika Fengved-Stefansson (M)

12. Val av ledamot och ersättare i styreslen för Finsam
Beslut: Kerstin Gustafsson (M) med ersättare Inge Henriksson (BP)

14. Val av ledamöter till Rådslag för Kattegatts kustvattenråd
Beslut: Gösta Sandgren(M) och Bo Wendt (BP)

15. Val av ersättare till Förslövs bygdegårdsförening
Beslut: Eva Sterner (MP)

16. Val av revisor till Förslövs bygdegårdsförening
Beslut: Anna Storbacka (M)

17. Val av ledamot och ersättare till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK
Beslut: ord Tony Ivarsson (M) ersättare Oskar Olsson (C)

18. Val av revisor till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK
Beslut: Håkan Hagström (M)

19. Val av ledamot och ersättare till Västra Karups bygdegårdsförening
Beslut: Annette Åkesson (M), ersättare Anton Karlsson (C)

20. Val av revisor till Västra karups bygdegårdsförening
Beslut: Lars Elofsson (M)

21. Val av revisor till Stiftelsen Båstadsfontänen
Beslut: Ann Elofsson (M)

22. Val av revisor till Båstads montessoriförening
Beslut: Johan Wastensson (M)

23. Val av namngivningsförrättare
Beslut: Birgitte Dahlin (L), Thomas Andersson (L) och Lina Andreasson (MP)

24. Val av borgerliga vigselförrättare
Beslut: Margareta Bengtsson, Birgitte Dahlin (L) och Thomas Andersson (L)

25. Val av borgerlig begravningsofficiant
Beslut: Lina Andresson (MP)

26. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Styrelsen i Båstadhem – Christer Lindén
Beslut: avsägelse godkänns.

27. Väckt motion – Jämställt försörjningsstöd
Ebba Krumlinde redogör för motionen.
Beslut: Motionen godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.

28. Väckt motion – Förstärka regelverket kring fyrverkeri/smällare i Båstads kommun
Ebba Krumlinde redogör för motionen.
Beslut: Motionen godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.

29. Delgivningar
Beslut: läggs till handlingarna

30. Information
Översiktsplan – Kristina Bell
Ordförande tackar Kristina Bell.

Click to listen highlighted text!