Click to listen highlighted text!

Kommunfullmäktige den 19 september 2018 – beslut i korthet

Senast ändrad: 4 jun, 2019

1. Val av justeringspersoner

2. Godkännande av dagordningen

3. Delgivningar

4. Informationsärende

5. Beslutslogg

6. Budget 2019 och plan 2020-2023

I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12,§ 29, samt reviderad av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 23, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om en budget för kommande år samt plan för därefter följande två till fyra år. Förvaltningen kompletterar med plandelen 2020-2021 till KS. Beslutet om budget i juni är därefter föremål för en revidering under hösten senast i samband med november månads kommunfullmäktige. Anledningen till att ett beslut om revidering/justering behövs är att ny ekonomisk information som framkommer under hösten ska kunna fångas upp och arbetas in i budgeten. Sådan information kan exempelvis vara nya förändrade skatteprognoser. Behov kan också uppstå för att uppdatera prognoser avseende antal barn, elever, hemvårdstimmar eller boendedygn som ligger till grund för resursfördelningssystem. Eventuella uppdrag om besparingar eller effektiviseringar som ges i samband med budgetbeslutet i juni eller andra politiska beslut under året kan också vara exempel på anledningar till varför budgeten beslutad i juni behöver revideras/justeras senast i november. För att undvika framtagande av ett budgetdokument som blir inaktuellt nästan omgående efter att det skapats kommer det slutgiltiga budgetdokumentet inte upprättas och tryckas förrän i samband med revideringen av budgeten under hösten.

Omröstning:

JA – Bjärepartiets budget – 14

NEJ – Gemensam budget (Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna) – 20

Beslut:

Anta budget gemensam för Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Se kallelse sida 31. https://www.bastad.se/app/uploads/2018/09/2018-09-19-Kallelse.pdf

 

7. Upprätta planprogram för ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) beslutat att kommunens nya återvinningscentral ska placeras på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Placeringen saknar stöd i kommunens översiktsplan. För att avgränsa vad detaljplanen behöver reglera och omfatta är det lämpligast att inleda planarbetet med ett planprogram där planarbetets förutsättningar stäms av med berörda myndigheter och sakägare.

Omröstning:

JA – KS förslag – 22

NEJ – Avslag – 11

Avstår – 1

Beslut:

1.  Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till planprogram för placering av ny återvinningscentral på Bokesliden/Killerödsvägen i enlighet med KF:s beslut den 20 juni 2018 (KF § 114/2018) och att samråda om programmet med berörda myndigheter och sakägare.

2. Planarbetet finansieras genom kommunens exploateringskonto.

3.  Planarbetet ska ges planprioritet 1.

 

8. Utökad samrådstid för översiktsplanen

Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan med tillhörande konsekvensbeskrivning har varit ute på samråd sedan 2018-05-25. Det planerade samrådet skulle avslutas 2018-08-31, men eftersom synpunkter framförts att samrådstiden varit för kort och övergången till en digital planhandling försvårat granskningen lyftes frågan om förlängd samrådstid på KS au:s sammanträde 2018-08-21.

Beslut:

Samrådstiden för Båstads kommun översiktsplan – samrådshandling och tillhörande konsekvensbeskrivning – förlängs till och med den 30 september 2018.

 

9. Begäran hos kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden om budgettillägg för 2018

Verksamheten inom Stöd och omsorg har sent under 2017 utökats och har för helåret 2018 avsevärt högre kostnader än budgeterat. Det är inte möjligt att effektivisera i motsvarande grad som tillkommande kostnader varför vård och omsorgsnämnden begär budgetförstärkning för 2018 om 4,15 mkr.

Beslut:

Det är positivt att budgetavvikelsen signaleras, men begäran avslås.

 

10. Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark

Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings­ avtal och markanvisningar. De nya reglerna trädde kraft den I januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommunerna ska således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploateringsavtal. Att kommunerna är skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är dock inte en förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvisning eller ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta riktlinjer kommer således inte att bli ogiltiga.

Beslut:

1.  Upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark godkänns, med justering i första stycket under punkt 4 till: Försäljning av kommunal mark ska i normalfallet ske till marknadsmässiga priser.

2.  Tidigare beslutade dokument: Avgifter för framtagande av exploateringsavtal – Dnr: KS 000805/2008-210 – Markpolicy samt Regler

för markanvisning – Dnr: KS 001429/2012-200 – ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark.

3. Liberalernas motion i detta ärende – Dnr: KS 000510/2018-200 – kan därmed anses vara bifallen.

 

11. Förlängning av beslut avseende kompis- och syskonåkning (KF § 151, 2017)

Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och syskonåkning. Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen. Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.

Beslut:

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten.

2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.

 

12. Förlängning av beslut avseende kompis- och syskonåkning (KF § 152, 2017)

Beslut:

1. Förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från Kammarrätten.

2. Koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.

 

13. Reglemente och avtal för ny överförmyndarorganisation

Båstads kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att överförmyndar-verksamheten från och med mandatperioden 2019-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. Samtidigt beslutades att lämna framställan till Överförmyndare i samverkan att ingå i deras organisation och att organisationen ska ha möjlighet att bedriva verksamhet i kommunens lokaler. Förvaltningen gavs i uppdrag att underteckna avtal om samverkan i gemensam nämnd. Avtal har nu förhandlats fram och reglemente tagits fram tillsammans med övriga kommuner i Överförmyndare i samverkan. Övriga samverkanskommuner – Halmstad, Hylte och Laholm – har också på ägarsamråd och nämndsammanträde godkänt samverkansavtal samt reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan

Beslut:

Förslag till reglemente för nämnden för Överförmyndare i samverkan godkänns.

 

14. Svar på motion – Förmånscykel

Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till anställda. Insamling av information från andra kommuner och regioner som infört förmånscykel har gjorts. Av underlaget framkommer ett högt intresse från anställda som tackat ja till erbjudandet. I slutet av 2017 beslutade regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av eldriven cykel, moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och hanteras av Naturvårdsverket.

Beslut:

Bifall till motionen

 

15. Svar på motion – Återvinningscentralen i Svenstad

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med NSR, ta fram handlingsplaner för återvinningscentralen i kommunen. Efter samråd med ansvariga i förvaltningen framkommer att ett det redan pågår ett projekt som hanterar frågeställningarna från motionärerna. Därmed kan motionen anses vara besvarad.

Beslut:

Motionen anses besvarad.

 

16. Svar på motion – Avgiftsfria resor för seniorer 70+ för kollektivresande

En motion har inkommit till kommunfullmäktige om att erbjuda gratis resor för seniorer. Motionen inkom 2017-10-27 från Thomas Andersson (L). I dialog med Skånetrafiken har det framkommit att det i nuläget finns 13 kommuner som erbjuder denna förmån till sina seniorer, varav fyra kommuner har begränsat det till vissa tider ”lågtrafik”. Kommunerna har olika gränser för åldersurvalet. Alla kommunerna har ett avtal med Skånetrafiken som innebär att seniorerna i dessa kommuner kan åka gratis inom kommunen. Upplägget för Båstads kommun skulle kunna vara att alla seniorer 70+ alternativt 75+ åker gratis. Konceptet finns hos Skånetrafiken och de har rutiner för hur det ska skötas både administrativt och praktiskt. Konceptet heter jojo-kort för seniorer.

Beslut:

Motionen anses besvarad.

 

17. Svar på motion – Verksamhets- och kvalitetssystem

Moderaterna motionerade under 2017 om att kommunen ska revidera sitt nuvarande kvalitets- och verksamhetssystem. Syftet med det är att säkerställa att invånarna får rätt information och känner sig delaktiga i den politiska och kommunala verksamheten. Det finns möjligheter, inom ramen för nämndernas och kommunstyrelsens ansvar, att redan idag öppna upp för ytterligare kvalitetssäkring och genomförande av medborgardialoger. Det i kombination med att kommunrevisionen ska granska kommunens styrmodell gör att motionen kan anses vara besvarad.

Beslut:

Bifall till motionen

 

18. Svar på motion – Båstads kommun erbjuder Boarps Hembygdsgård stöd i form av arbetsmarknadsinsatser

Under hösten 2017 kom frågan om det fanns möjlighet att tillsätta arbetsmarknadsinsatser till Boarps hembygdsgårdsförening. Regeringen hade beslutat om att extratjänster får tillsättas inom kommunal verksamhet och inom ideella föreningar, till exempel inom kulturell verksamhet eller verksamhet för bevarande av kulturarv. Arbetsförmedlingen fick nu möjlighet att tillsätta fyra extratjänster utifrån målgruppen personer med utländsk bakgrund, nyanlända från Etableringsuppdraget. Under perioden 19 januari 2018 och ett år framåt har nu Boarps Hembygdsgård två personer med erfarenhet från snickeri, en målare och en person med erfarenhet från textil och väveri anställda i extratjänster. Dessa tjänster är 100 % subventionerade av staten.

Beslut:

Motionen avslås mot bakgrund till att statligt subventionerade arbetsmarknadsinsatser redan används för att stötta upp Boarps Hembygdsgård.

 

19. Svar på motion – Ökning av antalet SFI-timmar

Båstads kommun uppfyller idag det lagstadgade kravet om minst 15 timmars undervisnings i svenska för invandrare. Socialdemokraterna har lämnat en motion om att man önskar öka antalet SFI timmar och att man gärna ser att detta kombineras med praktik eller möjlighet till arbete. I det beslut som fullmäktige tog avseende användande av de överskott som integrationsverksamheten genererat fram till och med utgången av 2016 ingår ett projekt med förstärkt SFI-undervisning. Syftet är att erbjuda mer SFI i tid men också på ett flexiblare sätt så att fler kan kombinera svenska och praktik. Ansvaret för projektet har Akademi Båstad vuxenutbildning, budgeten är 1 miljoner kr under tre år.

Beslut:

Motionen anses besvarad.

 

20. Svar på motion – Kulturkort för barn och ungdomar

Centerpartiet har inkommit med en motion som avser frågan om att kunna ge våra barn och unga möjlighet att delta i olika kulturevenemang och kulturkurser i syfte att bland annat bidra till en flerkulturell och innehållsrik utveckling.

Beslut:

Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ge våra unga möjligheter att konsumera och producera kultur genom ett för målgruppen anpassat kulturkort. I utredningen ska redovisas samverkansmöjligheter liksom ekonomiska, personella och andras förutsättningar som krävs för att kunna genomföra ett kulturkort för unga.

 

21. Svar på medborgarförslag – vänort Vidin, Bulgarien

Inkommit medborgarförslag föreslår att kommunen blir vänort med Vidin i Bulgarien. Baserat på att kommunen redan har en vänort idag, Mielno i Polen, föreslås att medborgarförslaget avslås. Att skapa ytterligare vänorter, oavsett plats, är ej att rekommendera om förutsättningarna ej finns för att driva ett aktivt samarbete. Bedömningen är att det i nuläget saknas ekonomiska och personella resurser för att åta sig ytterligare ett vänortsprojekt.

Beslut:

Avslag.

 

22. Interpellationsdebatt – Avskedande av kommundirektör och kärnvärden

Debatt: Marianne Ericsson och Bo Wendt

 

23. Fråga till kommunalrådet – tillstånd för tiggeri

Claes Sundin (BP) ställer frågan och Bo Wendt svarar.

 

24. Frågor till kommunstyrelsens ordförande

Ingela Stefansson (S) ställer frågorna och Bo Wendt svarar.

 

25. Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i demokratiberedningen – Håkan Mörnstad

Avsägelsen godkänns.

 

26. Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i demokratiberedningen – Håkan Philipsson

Avsägelsen godkänns.

 

27. Väckt motion – säkerhets-, kris- och beredskapssamordnare

Beslut:

Godkänner att motionen får ställas.

 

28. Väckt medborgarförslag  –  Låt Bjäres vägrenar blomma – för pollinerarnas välmående och vår njutning!

Medborgarförslag, inkommen 2018-06-20, ska godkännas och skickas för beredning. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överlåta beslutet i ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut:

1. Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning.

2. Beslut om medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

3. Beslutet delges kommunfullmäktige.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!