Click to listen highlighted text!

Kommunens ansvar

Senast ändrad: 11 jul, 2022

Kommunerna har en central roll vid hanteringen av kriser. Kriser ska hanteras lokalt av de som är närmast berörda. Men det är inte alltid så lätt att förstå vilka som har ansvar vid olika händelser.

Det svenska sättet att hantera kriser utgår från att ansvaret i första hand ligger hos de närmast berörda. Det vill säga den kommun som drabbas samt den eller de sektorer av samhället som är inblandade.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse karaktäriseras av en stor omfattning, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka. Det som bedöms som en extraordinär händelse behöver inte bedömas likartat i en annan kommun.
Några exempel på extraordinära händelser är diskoteksbranden i Göteborg, översvämningarna i Arvika och Sundsvall eller händelserna vid tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Krisledningsnämnd

Enligt lagen om extraordinär händelse ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter under en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden är kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med nämnden är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut vid en extraordinär händelse.

Ordföranden i krisledningsnämnden avgör om en samhällsstörning är av sådan karaktär att den ska betraktas som en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden får vid sådana tillfällen överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. Det är även krisledningsnämnden som beslutar när ordinarie nämnd ska återfå beslutanderätten.

Kommunen samordnar

Många inom kommunen är viktiga för krisberedskapen: myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Dessa olika myndigheter och föreningar arbetar tillsammans i en POSOM grupp som hjälper till med praktiskt, socialt och psykologiskt stöd till drabbade. Kommunens uppgift är bland annat att bygga nätverk, så att det finns ett fungerande samarbete mellan de inblandade när en kris uppstår. Behöver man komma i kontakt med t ex Svenska kyrkan söker man jourhavande präst via SOS tel 112.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

KONTAKT

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
010-21 900 00
info@rsnv.se

Click to listen highlighted text!