Click to listen highlighted text!

Sotning

Senast ändrad: 26 jan, 2023

Det är viktigt att hålla koll på sin skorsten. En stor del av alla bränder i bostäder börjar i just eldstäder och skorstenar.

Minskar risken för brand

Sotningsverksamheten i Sverige är uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Därför är sotning en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Alla byggnader med eldstäder ska enligt lagstiftning sotas eller rensas. Sotning och kontroll av eldstäder, imkanaler med mera utförs på delegation av Båstads Sotningsdistrikt.

 

Vill du sota själv?

I lagen ”Lag om skydd mot olyckor”, SFS 2003:778, 3 kap. 4 § står följande:

”Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.”

Ansökan för att sota eldstad i egen fastighet ska skickas till räddningstjänsten. Ansökan ska bl a innehålla fastighetsbeteckning, typ av eldstad och sökandes kompetens.

Ansök om att sota själv

Brandskyddskontroll

Det räcker inte bara med att låta sota sin skorsten. För att man ska kunna upptäcka brister och fel hos anläggningen måste man göra en brandskyddskontroll.

Lagar och regler om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Hur går det till?

Skorstensfejarmästaren kontrollerar att anläggningens funktioner och egenskaper överensstämmer med kraven som gällde när den togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt, det vill säga med blotta ögat. Men om skorstensfejarmästaren misstänker att det kan vara något fel med anläggningen och han eller hon inte kan se vad det är för fel krävs det oftast någon form av provning eller mätning.

Kontaktinformation till kommunens skorstensfejarmästare:

Skorstensfejarmästare Peter Lindqvist
Båstads Sotningsdistrikt
Bivägen 6, Box 1082
269 21 Båstad
tel: 0431-708 43 (om kontoret är obemannat lämna meddelande på telefonsvararen)
mobiltel: 070-568 90 81
epost: info@bastadsot.com

Rädda sotaren
Ska du ha besök av sotaren?

Och hur ser i så fall arbetsmiljön för sotaren ut hos dig?
På senare tid har en del fallolyckor från tak i samband med sotning inträffat. Många/de flesta fallolyckor går att förebygga genom ett antal enkla åtgärder.

Vanliga brister är att takstege och att glidskydd saknas eller är felaktigt monterat. Grund för dessa regler och standarder finns i föreskriften BFS 2008:6, Boverkets författningssamling.

Regler viktiga för arbetsmiljön

Det är viktigt att reglerna följs för att sotarna ska ha en god arbetsmiljö där risken för fallolyckor är så liten som möjligt. Om tak säkerheten inte är tillfredsställande kommer du att få ett föreläggande, vilket också innebär att sotningen/brandskyddskontroll inte genomförs. Därför är det viktigt att du ser över detta innan sotaren kommer och hälsar på.

 

KONTAKT

Räddningstjänsten Båstad
Telefon exp: 0431-771 20
E-post:

Postadress:
Båstads kommun
Räddningstjänsten
269 80 BÅSTAD
Besöksadress:
Ängelholmsvägen 19, BÅSTAD

Kontaktinformation

Båstads Sotningsdistrikt AB
Monika och Peter Lindqvist, Box 1082, 269 21 Båstad
tel: 0431-708 43
Skorstensfejarmästare Peter Lindqvist
tel: 070-568 90 81
Kontoret är inte bemannat hela dagen, du är välkommen att lämna meddelande på telefonsvararen eller också kan du även nå oss på: info@bastadsot.com

 

Click to listen highlighted text!